Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 845

Lähiörahastosta vuonna 2012 rahoitettavat hankkeet

HEL 2012-008035 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 5 983 000 euroa vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

opetusvirastolle 180 000 euroa,

nuorisoasiankeskukselle 48 000 euroa,

kaupunginkirjastolle 100 000 euroa,

rakennusvirastolle 3 750 000 euroa,

sosiaalivirastolle 678 000 euroa,

terveyskeskukselle 457 000 euroa ja

liikuntavirastolle 770 000 euroa

Hyväksyttäväksi ehdotettavat hankkeet kustannuksineen sekä hylättäväksi ehdotettavat hankkeet perusteluineen ovat liitteessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa nuorisoasiainkeskukselle luvan käyttää vuonna 2011 Pohjavedenpuiston skeittipaikkaa varten myönnetystä määrärahasta 96 000 euroa Vuosaaren muiden nuorten liikuntapaikkojen rakentamiseen.

Käsittely

Vastaehdotus:
Outi Ojala:  Esitän 250.000,- euroa Vuosaaren kiinteä kesäteatteri/ulkoilmateatteri.

Outi Ojalan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Outi Ojala:  Jätän eriävän mielipiteen siihen, että rakennusviraston vastustuksen vuoksi kulttuuriasiainkeskuksen esittämää hanketta ei hyväksytty.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahastoehdotukset 2012.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää yhteensä 5 983 000 euroa vuoden 2012 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

opetusvirastolle 180 000 euroa,

nuorisoasiankeskukselle 48 000 euroa,

kaupunginkirjastolle 100 000 euroa,

rakennusvirastolle 3 750 000 euroa,

sosiaalivirastolle 678 000 euroa,

terveyskeskukselle 457 000 euroa ja

liikuntavirastolle 770 000 euroa

Hyväksyttäväksi ehdotettavat hankkeet kustannuksineen sekä hylättäväksi ehdotettavat hankkeet perusteluineen ovat liitteessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee antaa nuorisoasiainkeskukselle luvan käyttää vuonna 2011 Pohjavedenpuiston skeittipaikkaa varten myönnetystä määrärahasta 96 000 euroa Vuosaaren muiden nuorten liikuntapaikkojen rakentamiseen.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. mk) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. mk). Vuoden 2012 alussa rahaston pääoma oli 76 750 000 euroa.

Rahaston tarkoituksena on Helsingin lähiöiden arvostuksen nostaminen. Lähiöiden arvostuksen nostamiseen pyritään parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Vuoden 2012 talousarviossa on lähiörahastolle varattu 7 000 000 euroa kohdassa Investointiosa, muu pääomatalous 8 29.

Määräajan loppuun mennessä keväällä 2012 kahdeksan virastoa oli ehdottanut yhteensä 34 hanketta rahoitettavaksi lähiörahastosta. Hankkeet ovat yhteiskustannuksiltaan 6,3 milj. euroa.

Esitys lähiörahastosta rahoitettavista hankkeista on valmisteltu yhdessä lähiöprojektin kanssa. Lähiöprojekti on kaupungin hallintokuntien yhteistyöprojekti, jonka toiminta-ajatuksena on tehdä tunnetuksi kaupunginosien vetovoimatekijöitä ja vahvuuksia, edistää monipuolisten uusien asuntojen rakentamista, palvelujen pysymistä ja uusien syntymistä sekä kaupunkilaisten toimintaedellytyksiä omalla asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lähiöprojektin johto (johtoryhmän puheenjohtaja Rikhard Manninen, projektipäällikkö Tero Santaoja ja sihteeri Pirjo Ruotsalainen) on kaupunkisuunnitteluvirastosta. Muut johtoryhmän jäsenet tulevat hallintokeskuksesta, talous- ja suunnittelukeskuksesta, rakennusvirastosta, sosiaalivirastosta, opetusvirastosta, kaupungin kirjastosta, kulttuurikeskuksesta, nuorisoasiainkeskuksesta, liikuntavirastosta, kiinteistövirastosta ja rakennusvalvontavirastosta. Lähiöprojektin projektipäällikkö ja sihteeri ovat arvioineet jokaisen hanke-ehdotuksen ja antaneet siitä arvionsa. Ehdotetut hankkeet, kahta lukuun ottamatta, toteuttavat lähiörahaston tarkoitusta.

Kulttuurikeskuksen hanke Vuosaaren kiinteä kesäteatteri tulisi sijaitsemaan uudella toiminnallisesti monipuolisella Aurinkolahden alueella, johon kaupunki on investoinut merkittävästi. Tarvetta Aurinkolahden viihtyisyyden parantamiselle ei tässä vaiheessa ole.

Turvallisuus osana työvoiman saatavuuden parantamista on tärkeä hanke, mutta kaupungin henkilökunnan turvallisuuden varmistavat hankinnat tulee rahoittaa virastokohtaisista irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahoista.

Hanke Tietotekniikkaa kaikille katsotaan olevan lähiörahaston tarkoituksen mukainen siltä osin kun se toteutetaan lähiöissä.

Palvelukeskuksiin ja sairaaloihin hankittavien kuntoiluvälineiden tulisi olla kaikkien ikääntyneiden kaupunkilaisten käytössä ja heitä täysi myös rohkaista välineiden käyttöön.

Seuraaville useamman vuoden kestäville hankkeille myönnetään määräraha nyt kokonaisuudessaan:
Inspiroivat koulupihat ja luokat (Opev),
Leikkipuisto Piian kunnostus (HKR),
Leikkipuisto Mäkitorpan kunnostus (HKR),
Maatullinpuiston itäosan kunnostaminen ala-asteen ja Maatullinaukion välillä (HKR) ja
Leikkipuisto Myllynsiiven kunnostus.
Kuluvana vuonna käyttämättä jäävä määräraha voidaan seuraavan vuoden alussa myöntää ylitysoikeutena hankkeen sen vuoden määrärahoihin. Näin hanke voi jatkua heti kaupunginvaltuuston alkuvuonna tekemän päätöksen jälkeen ja lähiörahastosta tehtävää uutta päätöstä hankkeen jatkamiseksi ei tarvitse odottaa.

Kaupunginjohtaja esittää hyväksyttäviksi määrärahaehdotuksen liitteen mukaisesti. Taulukossa on esitetty kaikki 34 hanke-ehdotusta, joista yhteensä 32 hankkeelle on esitetty myönnettäväksi sarakkeessa ”Ehdotus” mainittu määräraha. Määrärahaehdotukset näihin hankkeisiin ovat yhteensä 5 983 000 euroa. Sarakkeessa "Lähiöprojekti" on lähiöprojektin ilmoittama kanta hankkeen tarpeellisuudelle ja sarakkeessa "Huomautuksia" on asian valmisteluun liittyviä kommentteja.

Nuorisoasiainkeskukselle myönnettiin vuonna 2011 lähiörahastosta rahoitettavaksi Pohjavedenpuiston skeittipaikan rakentaminen. Hanke kuitenkin kariutui ja käyttämättä jääneet hankkeen määrärahat myönnettiin ylitysoikeutena nuorisoasiainkeskukselle vuonna 2012. Pohjavedenpuisto on osoittautunut skeittipaikalle huonoksi sijainniksi mm. melun ja maaperän vuoksi, joten määrärahaa voidaan käyttää nuorisoasiainkeskuksen esityksen mukaisesti 36 000 euroa lähistöllä sijaitseva Haruspuiston skeittipaikan kunnostamiseen sekä 60 000 euroa Vuosaaren itäosan urheilupuiston skeittipaikan rakentamiseen. Hankkeet toteutetaan yhdessä liikuntaviraston ja rakennusviraston kanssa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lähiörahastoehdotukset 2012.pdf

Tiedoksi

Ehdotuksen jättäneet virastot

Lähiöprojekti

Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 816

Pöydälle 06.08.2012

HEL 2012-008035 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566