Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 846

Muutos kunnallisvaalien 2012 vaalipäivän äänestyspaikkoihin

HEL 2012-004647 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 21.5.2012 tekemäänsä päätöstä ja määrätä äänestysalueen 54G äänestyspaikaksi Heteniityn ala-asteen koulun ja äänestysalueen 54H äänestyspaikaksi Meritähden päiväkodin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64573

timo.linden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 21.5.2012 tekemäänsä päätöstä ja määrätä äänestysalueen 54G äänestyspaikaksi Heteniityn ala-asteen koulun ja äänestysalueen 54H äänestyspaikaksi Meritähden päiväkodin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 kunnallisvaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista. Äänestysalueiden 54G ja 54H äänestyspaikaksi määrättiin Vuosaaren peruskoulu, Koukkusaarentie 9, 00980 Helsinki. Aikaisemmasta tiedosta poiketen keskusvaalilautakunnan tietoon on nyt kuitenkin tullut, ettei kyseistä koulua voida käyttää äänestyspaikkana remontin vuoksi. Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueen 54G äänestyspaikaksi vaihdetaan Heteniityn ala-asteen koulu (Heteniityntie 4, 00960 Helsinki) ja äänestysalueen 54H äänestyspaikaksi vaihdetaan Meritähden päiväkoti (Isonvillasaarentie 9, 00960 Helsinki).

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, kaupunginasiamies, puhelin: 310 64573

timo.linden(a)hel.fi

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 21.05.2012 § 619

HEL 2012-004647 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä liitteen 1 mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat kunnallisvaaleihin 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Linden, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566