Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

27/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

13.08.2012

 

 

 

 

 

 

§ 851

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen siltayhteyden suunnittelu

HEL 2011-008257 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.11.2011 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään 16.11.2011 Laajasalon kortteleiden nro 49271 - 49276 ym. alueiden (Haakoninlahti 1 -alue Kruunuvuorenrannassa) asemakaavan hyväksymistä (nro 12010) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto kiirehtii Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen raide- ja kevyen liikenteen siltayhteyden suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä." (Heli Puura)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan, talous- ja suunnittelukeskuksen ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen raide- ja kevyen liikenteen siltayhteyden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu ja siihen liittyvä asemakaavoitus voidaan aloittaa Kruunuvuorenrannan siltahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua. Yhtenä osana ympäristövaikutusten arviointia on Kruunusiltojen suunnittelua koskeva suunnittelukilpailu, joka on ollut keskeytyksissä markkinaoikeuteen tehdyn valituksen vuoksi. Valitus hylättiin heinäkuussa 2012. Markkinaoikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) mutta markkinaoikeuden päätöstä on  jo nyt noudatettava ellei KHO toisin määrää. Kiinteistövirasto on selvittänyt joukkoliikenneyhteyden vaikutusta Kruunuvuorenrannan maanarvoon. Virastot tähtäävät siihen, että selvitystyöt etenevät mahdollisimman ripeästi ja arvioivat, että YVA menettely saadaan päätökseen  vuonna 2014, minkä jälkeen asemakaavan laatiminen ja muu yksityiskohtainen suunnittelu voi alkaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 166

HEL 2011-008257 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen raide- ja kevyen liikenteen siltayhteyden toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu ja siihen liittyvä asemakaavoitus voidaan aloittaa Kruunuvuorenrannan siltahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin valmistuttua. Yhtenä osana ympäristövaikutusten arviointia on Kruunusiltojen suunnittelua koskeva suunnittelukilpailu.

Kruunusiltojen suunnittelukilpailun osallistujavalinnasta tehty valitus markkinaoikeuteen viivästyttää kilpailun alkamista ja Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen raide- ja kevyen liikenteen siltayhteyden päätöksentekoa ja suunnittelua. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatiminen valmiiksi edellyttää kilpailun tuloksen selviämistä.  Arviointiohjelma on valmistunut ja siitä on saatu yhteysviranomaisen lausunto. Arviointiohjelman mukaisia lisäselvityksiä arviointiselostusvaihetta varten on ryhdytty laatimaan. Kiinteistövirasto on selvittänyt joukkoliikenneyhteyden vaikutusta Kruunuvuorenrannan maanarvoon. Päätöksentekoa varten tarvittavat selvitykset ovat valmiina vuonna 2014.

Kaupunkisuunnitteluvirasto varaa toiminnansuunnittelussaan riittävät resurssit siihen, että siltahankkeen edellyttämä asemakaavatyö käynnistetään välittömästi, kun arviointiselostuksen ja tarvittavien selvitysten valmiusaste sen mahdollistaa, ja saatetaan valmiiksi ilman viivytyksiä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, puhelin: 310 37293

riitta.jalkanen(a)hel.fi

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus Kehittämisosasto 17.4.2012

HEL 2011-008257 T 00 00 03

 

Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisestä liikenneyhteydestä on käynnistetty YVA-prosessi. Siinä selvitetään joukkoliikenteen erilaiset vaihtoehdot ympäristövaikutuksineen. Siltayhteyden arviointia varten on käynnistetty kansainvälinen siltasuunnittelukilpailu. Kilpailulla tullaan saamaan suunnitteluratkaisu, jonka vaikutuksia voidaan arvioida osana YVA-prosessia. Suunnittelukilpailu on tällä hetkellä pysähtyneenä yhden kilpailijan tehtyä valituksen markkinaoikeuteen. Asia on ollut markkinaoikeuden ratkaistavana puoli vuotta. On arvioitu, että markkinaoikeuden päätös saadaan syksyllä 2012. Päätöksen jälkeen kilpailu jatkuu välittömästi ja ratkaisu saadaan keväällä 2013. Kilpailun ratkaisemisen jälkeen voidaan jatkaa YVA-prosessia.

Lisätiedot

Oasmaa Kyösti, aluerakentamispäällikkö, puhelin: 310 25957

kyosti.oasmaa(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.04.2012 § 182

HEL 2011-008257 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kruunuvuorenrannan ja keskustan välisen siltayhteyden suunnitteluprosessin etenemiseen ei tällä hetkellä voida kaupungin toimesta vaikuttaa. Meneillään olevaa siltakilpailua koskeva hankintapäätös on markkinaoikeuden käsiteltävänä. Kaupunki on pyytänyt asian pikaista käsittelyä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ville Alajoki, projektinjohtaja, puhelin: 310 39848

ville.alajoki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566