Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 684

V Uudenmaan liiton perussopimuksen muuttaminen 1.1.2013 alkaen

HEL 2011-001050 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että Helsingin kaupunki hyväksyy Uudenmaan liiton hallituksen 30.1.2012 tekemät muutokset Uudenmaan liitto, kuntayhtymä – Nylands förbund, samkommun – nimisen kuntayhtymän perussopimukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton kirje 14.2.2012

2

Ote Uudenmaan liiton hallituksen pöytäkirjasta 30.1.2012

3

Esitys Uudenmaan liiton perussopimuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan liitto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee, että Helsingin kaupunki hyväksyy Uudenmaan liiton hallituksen 30.1.2012 tekemät muutokset Uudenmaan liitto, kuntayhtymä – Nylands förbund, samkommun – nimisen kuntayhtymän perussopimukseen.

Esittelijä

Uudenmaan liiton hallitus on hyväksynyt 31.1.2012 muutokset kuntayhtymän perussopimukseen ja lähettänyt ne jäsenkuntiin käsiteltäväksi 30.6.2012 mennessä. Uudenmaan liiton kirje, ote pöytäkirjasta ja esitys liiton perussopimuksesta ovat liitteinä 1-3.

Maakunnan liiton perussopimuksen muutosten taustalla ovat vuoden 2010 alusta voimaan tullut laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja valtioneuvoston 22.10.2009 tekemä päätös maakuntajaon muuttamisesta niin, että Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat liittyvät Uudenmaan liittoon vuoden 2011 alusta. Uudenmaan liitossa on 28 jäsenkuntaa.

Uudenmaan liiton 1,5 miljoonan asukkaan maakunnassa jäsenkuntien asukasmäärissä on poikkeuksellisen suuria eroja. Itä-Uudenmaan kuntien liityttyä vuoden 2011 alusta alkaen Uudenmaan liittoon hyväksyttiin jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi välttämättömät siirtymäkauden muutokset perussopimukseen. Liiton perussopimuksen muuttaminen liiton toimielinten, maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen edustuksellisuuden parantamiseksi suhteessa jäsenkuntien asukasmääriin on katsottu tarpeelliseksi. Samanaikaisesti on valmisteltu myös muutosta jäsenkuntien maksuosuuksien määräytymisperusteissa.

Maakuntahallituksen perussopimukseen hyväksymät muutokset koskevat 5, 12, 13, 17 ja 26 §:iä. Lisäksi perussopimukseen on tehty 3 §:ään, 3 a §:ään, 4 §:ään ja 34 §:ään teknisluonteisia muutoksia.

Maakuntavaltuusto

Perussopimuksen 5 §:än muutoksen jälkeen Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa olisi valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden. Perussopimuksen muututtua maakuntavaltuustossa tulee olemaan 78 jäsentä, joista 24 helsinkiläistä. Helsinkiläisten ääniosuus maakuntavaltuustossa nousee 31 prosenttiin.

Maakuntahallitus

Perussopimuksen 12 §:än muutoksen jälkeen maakuntahallituksessa käytetäisiin asukaslukuun perustuvaa porrastusta siten, että maakuntahallituksen 14 paikkaa jaetaan uudella 100 000 asukkaan porrastuksella. Maakuntahallituksessa tulee muutoksen jälkeen olemaan nykyisen 20 jäsenen sijasta 14 jäsentä, joista 5 helsinkiläistä. Helsinkiläisten ääniosuus nousee 22,7 prosenttista 36 prosenttiin.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Helsingin väestöosuus nykyisen Uudenmaan liiton toimialueella on noin 38 prosenttia. Helsingin maksuosuutta ja äänivalta on vanhoissa perussopimuksissa rajoitettu 31 prosenttiin. Perussopimuksen 26 §:än muutos poistaisi Helsingin äänivaltakaton, mutta samalla poistuisi myös tasausmenettely. Tämä tarkoittaa vuoden 2011 luvuilla laskettuna 565 474 euron lisämaksua Helsingille ja vastaavasti yli 10 % maksukevennyksiä muille. Mikäli perussopimuksen muutosesitys etenee Uudenmaan maakuntahallituksen esittämällä tavalla, tulee vuodesta 2013 alkaen varautua talousarviossa todellisen väestöosuuden mukaiseen maksuosuuden jakautumiseen.

Kaupunginhallitus on antanut 12.9.2011 Uudenmaan liitolle asiaa valmisteltaessa lausunnon, jossa keskeisenä kaupungin näkökulmasta on nähty poistaa uudistuksen yhteydessä ns. äänivaltaleikkuri.

Perussopimuksen muutosten on tarkoitus tulla voimaan kuntavaalien jälkeen 1.1.2013 alkaen. Perussopimuksen muutokset edellyttävät kuntayhtymän jäsenkuntien hyväksymistä. Perussopimusta voidaan kuntalain 79 §:n mukaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton kirje 14.2.2012

2

Ote Uudenmaan liiton hallituksen pöytäkirjasta 30.1.2012

3

Esitys Uudenmaan liiton perussopimuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan liitto

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 645

Pöydälle 28.05.2012

HEL 2011-001050 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

12.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566