Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 703

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi: avoimen kahvila- tai ravintolatoiminnan järjestäminen vierailijoille

HEL 2011-000427 T 10 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.6.2011 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 8.6.2011 hyväksymän toivomusponnen (Mari Holopainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 8.6.2011 Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjauksen hankesuunnitelman (asia 7) kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus järjestää vierailijoille avointa kahvila- ja ravintolatoimintaa olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen. Toiminta voitaisiin mahdollisuuksien mukaan järjestää alueen asukkaiden kuntouttavana toimintana." (Mari Holopainen, äänin 56-0).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kiinteistöviraston tilakeskus, sosiaalivirasto ja HKR- Rakennuttaja ovat yhteistyössä laatineet Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjauksen hankesuunnitelman. 

Samanaikaisesti sairaalarakennusten peruskorjaushankkeen kanssa on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavaa. Vireillä olevan asemakaavan tavoitteena on kehittää alueen käyttöä osana terapiatyön perinnettä ja avata aluetta myös osittain julkiseen käyttöön. Siksi onkin tärkeää, että paitsi rakennukset myös niitä ympäröivä puistoalue saadaan arvoiseensa kuntoon ja yleisölle avoimeksi, mikä on omiaan elävöittämään aluetta ja lähentämään sitä muuhun kaupunkiin ja kaupunkilaisiin.

Peruskorjaushankkeen suunnitteluvaiheessa tutkittiin eri vaihtoehtoja julkisen, mahdollisesti terapiatyön osana toimivan, yleisölle avoimen kahvilan sijoittamiseksi alueelle. Selvitysten perusteella päätettiin toteuttaa historiallisesti arvokkaan sairaala-alueen päärakennukseen sijoittuva ravintola- ja kahvilatoiminta osittain myös yleisölle avoimena.

Päärakennuksen D- siiven ensimmäiseen kerrokseen sijoittuva kahvila on helposti ja esteettömästi saavutettavissa sekä sisältä että ulkoa pääpihalta. Kahvilan on mahdollista olla osana asukkaiden kuntouttavaa toimintaa ja toimia tilana myös pienimuotoisille esityksille ja näyttelyille. Kesällä kahvilatoiminta voi laajentua ulos pääpihalle.

Peruskorjaushankkeen suunnitellaan valmistuvan vuoden 2014 aikana. Ateriapalveluja varten alueella peruskorjataan ruokailutilat. Hankesuunnitelmassa on huomioitu kahvilatoiminnan aloittaminen alueella. Rakennuksen ruokasaliin voidaan sijoittaa kahvilalinjasto lounaslinjaston lisäksi.

Esittelijä pitää erinomaisena ajatusta järjestää vierailijoille avointa kahvila- ja ravintolatoimintaa olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen.

Kahvila- ja ravintolatoiminnan erilaiset toteuttamismahdollisuudet kustannusvaikutuksineen tulee selvittää hankesuunnittelun edetessä. Esittelijä pitää tärkeänä, että suunniteltu kahvila- ja ravintolatoiminta on toteutustavasta riippumatta kytkettävissä sosiaaliviraston toimintaan alueella ja että se antaa mahdollisuuden erilaisiin työllistämismahdollisuuksiin myös osatyökykyisille henkilöille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.12.2011 § 682

HEL 2011-000427 T 10 01 03

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus, sosiaalivirasto ja HKR- Rakennuttaja ovat yhteistyössä laatineet Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjauksen hankesuunnitelman. Samanaikaisesti sairaalarakennusten peruskorjaushankkeen kanssa on kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittu Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavaa. Vireillä olevan asemakaavan tavoitteena on kehittää alueen käyttöä osana terapiatyön perinnettä ja avata aluetta myös osittain julkiseen käyttöön.

Lapinlahden sairaalan säilyttävän korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa tutkittiin eri vaihtoehtoja julkisen, mahdollisesti terapiatyön osana toimivan, yleisölle avoimen kahvilan sijoittamiseksi alueelle. Selvitysten perusteella päätettiin toteuttaa historiallisesti arvokkaan sairaala-alueen päärakennukseen sijoittuva ravintola- ja kahvilatoiminta osittain myös yleisölle avoimena.

Päärakennuksen D- siiven ensimmäiseen kerrokseen sijoittuva kahvila on helposti ja esteettömästi saavutettavissa sekä sisältä että ulkoa pääpihalta. Kahvilan on mahdollista olla osana asukkaiden kuntouttavaa toimintaa ja toimia tilana myös pienimuotoisille esityksille ja näyttelyille. Kesällä kahvilatoiminta voi laajentua ulos pääpihalle.

Hankesuunnitelman kustannusarvio sisältää varauksen pienen kahvilakioskin rakentamiseksi alueelle. Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa on osoitettu rakennusala alueen toimintoja tukevalle, enintään 30 m²:n suuruiselle huvimajalle, kahvikioskille tai katokselle.


Kiinteistölautakunta pitää hyvänä hankesuunnitelmassa esitettyä ratkaisua vierailijoille avoimen kahvilatoiminnan järjestämiseksi Lapinlahden sairaalan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa päärakennuksessa ja sairaala-alueella.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Erja Erra, projektiarkkitehti, puhelin: 310 39997

erja.erra(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 04.10.2011 § 368

HEL 2011-000427 T 10 01 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lapinlahden hanke valmistuu vuoden 2014 aikana. Sosiaalilautakunta pitää erinomaisena ajatusta järjestää vierailijoille avointa kahvila ja ravintolatoimintaa olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntäen.

Ateriapalveluja varten alueella peruskorjataan ruokailutilat. Hankesuunnitelmassa on huomioitu kahvilatoiminnan aloittaminen alueella. Rakennuksen ruokasaliin voidaan sijoittaa kahvilalinjasto lounaslinjaston lisäksi. 

Kahvila- ja ravintolatoiminnan toteuttamismahdollisuudet kustannusvaikutuksineen selvitetään hankesuunnittelun edetessä, ja se toteutetaan määrärahojen puitteissa. Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että tulevassa toiminnassa annetaan mahdollisuus erilaisiin työllistämismahdollisuuksiin osatyökykyisille henkilöille. Sosiaalilautakunta katsoo myös, että toiminta elävöittää aluetta ja lähentää aluetta muuhun kaupunkiin ja kaupunkilaisiin.

Käsittely

04.10.2011 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä lisäsi asian otsikon loppuun sanat: "Lapinlahden sairaalaan".

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Pirjo Poikonen, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 24070

pirjo.poikonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566