Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

04.06.2012

 

 

 

 

 

 

§ 688

V Kaartinkaupungin tontin 50/10 (tason -1.0 yläpuolella) asemakaavan muuttaminen (nro 12082)

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12082 kartta, päivätty 13.12.2011, muutettu 10.5.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12082 selostus, päivätty 13.12.2011, muutettu 10.5.2012

3

Havainnekuva: sisäpiha

4

Havainnekuva: kattolinjan muutos

5

Havainnekuva: kattokuva

6

Vuorovaikutusraportti 10.5.2012

7

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 50 tontin nro 10 (tason -1.0 yläpuolella) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.12.2011 päivätyn ja 10.5.2012 muutetun piirustuksen nro 12082 mukaisena.

Tiivistelmä

Tontin osoite on Eteläesplanadi 20, Korkeavuorenkatu 36.

Asemakaavan muutoksella liikerakennusten (AL) tontti 50/10 muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kiinteistö Oy Brondankulman rakennusta laajennetaan rakennuksen korkuisella pihasiivellä, kattokerroksen teknisiä tiloja muutetaan toimistokäyttöön ja piha katetaan lasikatteella. Rakennusoikeus on 14 500 k-m², josta lisäystä on 7 692 k-m². Tonttitehokkuusluku on e = 8.5. Katutason tiloja tulee käyttää ravintola-, myymälä- tai muina asiakaspalvelutiloina. Arvokas rakennus suojellaan sr-2-määräyksellä. Nykyisen asemakaavan kulkuyhteysvaraus metroasemalle muutetaan maanalaisen raideliikenteen yhteysvaraukseksi. Autopaikat tulee sijoittaa tontilla maanalaisiin tiloihin tai yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Esittelijä

Lähtökohdat

Kaavoitustilanne

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty keskustatoimintojen alueeksi (C) ja se on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen.

Voimassa olevan asemakaavan mukaan (vahvistettu vuonna 1959) tontti on liikerakennusten korttelialuetta (AL). Tontin Eteläesplanadin puoleisella osalla tulee varata katutasossa tai sen alapuolella olevissa rakennuksen osissa kulkuyhteydet metroasematiloihin. Tonttitehokkuusluku on e = 4.0 (6 808 k-m²).

Kaupunginhallituksen 24.8.1987 hyväksymissä Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteissa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-2). Kaupunginvaltuuston (23.6.1976) ohjeen mukaan tonttitehokkuus on enintään e = 4.0, mutta siitä voidaan poiketa, jos tontilla on rakennus, joka merkitään asemakaavassa suojeltavaksi.

Maanomistus

Tontti on yksityisomistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Oy Brondakulman kiinteistö on osa liikekeskustaa. Eteläesplanadin ja Korkeavuorenkadun kulmatontilla sijaitseva liike- ja toimistorakennus on valmistunut vuonna 1975. Arkkitehti Keijo Petäjän suunnittelemassa rakennuksessa on kahdeksan kerrosta ja kaksi kellarikerrosta. Toimistorakennuksen katutasokerros on myymäläkäytössä. Kellarikerroksissa on autopaikkoja ja myös rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia kokous- ja myymälätiloja. Tontilla käytetty, rakennusoikeuteen laskettava kerrosala on hakijan tekemän laskelman mukaan 7 918 k-m² ja rakennuksen koko laajuus 9 573 k-m².

Suojelukohteet

Tontti rajautuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöalueeseen (RKY 2009, Esplanadi-Bulevardi). Rakennuksen suojelutavoitteet on määritelty yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa.

Asemakaavan muutoksen sisältö

Tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on liikerakennuksen kehittäminen, liikekeskustan vahvistaminen ja arvokkaan rakennuksen säilyttäminen sekä maanalaisen raideliikenneaseman kulkuyhteysvarauksen säilyttäminen.

Yleisperustelu ja kuvaus

Tontti on muutettu viitesuunnitelman mukaisesti liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). 

Tontin rakennusoikeus on 14 500 k-m², jossa on lisäystä 7 692 k-m² voimassa olevaan asemakaavaan verrattuna ja 4 927 k-m² tontilla olevaan rakennukseen verrattuna. Tontin pinta-ala on 1 702 m².

Rakennusoikeuslukuun, 14 500 k-m² (e = 8.5), on sisällytetty myös ne rakennuksen kellarikerrosten varastotilat, jotka palvelevat rakennuksen pääkäyttötarkoitusta toimisto- ja liikekäyttöä. 

Nykyisen asemakaavan varaus metroaseman kulkuyhteyden järjestämisestä tontilla säilytetään, niin että yhteysvaraus on maanalaisen raideliikenteen asematiloihin. Autopaikkavaatimus on vähintään 15 autopaikkaa ja enintään 1 autopaikka/200 m² liikekerrosalaa ja 1 autopaikka/500 m² toimistokerrosalaa. Kaikki autopaikat tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin tai yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Suojelukohteet

Arkkitehti Keijo Petäjän suunnittelema kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas rakennus on suojeltu kaavamääräyksellä sr-2. 

Asemakaavan muutoksen vaikutukset

Asemakaavan muutoksella tehdään mahdolliseksi kiinteistön ja liikekeskustan palvelujen kehittäminen sekä kaupunkikuvassa arvokkaan rakennuksen suojeleminen. Kulkuyhteysvaraus maanalaiselle metroasemalle muutetaan yhteysvaraukseksi maanalaisen raideliikenteen asematiloihin. Lisärakentaminen rajoittaa jonkin verran naapurikiinteistöjen näkymiä. Kattokerroksen laajennus näkyy kaupunkikuvassa. Lisärakentamisen vaikutus liikennemääriin ei ole merkittävä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontinomistaja on 21.12.2010 (hakemus saapunut 30.12.2010) hakenut asemakaavan muuttamista siten, että kiinteistön käytettävyyttä voidaan kehittää, sisäpihalle rakentaa uudisrakennusosa, sisäpiha kattaa liiketilaksi ja kellaritiloihin sijoittaa myymälä- ja ravintolatiloja ja ylimpiin kerroksiin ravintolatiloja.

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 29.9.2011).

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11–13), kaupunkisuunnitteluvirastossa 10.–31.10.2011 ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä kaupunginmuseon ja rakennusvalvontaviraston kanssa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ilmoitti, ettei sillä ollut huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Esitetyt mielipiteet 

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen asemakaavaosastolle saapui yksi mielipidekirje, joka koski asemakaavan muutosluonnosta.

Mielipide kohdistui rakennussuojelua, huoltotiloja ja autopaikkojen sijoittamista koskeviin kaavamääräyksiin.

Mielipide on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että huoltoa ja rakennussuojelua koskevia kaavamääräyksiä on tarkistettu.

Saraco D&M Oy ilmoitti ING Brondankulman puolesta, että huoltotiloja koskeva määräys tulisi kirjoittaa niin, että tiloista on reitit koko kiinteistöön ja huoltotiloista kadulle peruuttaminen sallittaisiin. Rakennussuojelumääräyksen tulee koskea vain kadunpuoleisia julkisivuja ja lasikatteiseen tilaan tulee saada tehdä kulkusiltoja ja autopaikkoja sijoittaa edelleen myös sisäpihalle.

Vastine

Huoltotiloja koskeva määräys on muutettu mielipiteen mukaiseen muotoon. Liikenneturvallisuuden vuoksi huoltotiloista kadulle peruuttaminen on tarpeen kieltää. Rakennussuojelumääräys on nykykäytännön mukainen eikä ole esteenä rakennuksen toiminnalliselle kehittämiselle. Asemakaavan muutosehdotukseen on lisätty kulkusiltojen rakentamismahdollisuus lasikatteiseen tilaan. Nykyinen pihapysäköinti on tarpeen poistaa uudisrakentamisvaiheessa.

Ehdotuksen nähtävillä olo ja lausunnot 

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 20.1.−20.2.2012. Hakijalle on ilmoitettu kirjeellä nähtävillä olosta. Ehdotusta vastaan ei ole tehty muistutuksia.

Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, kaupunginmuseo, ympäristökeskus ja pelastuslautakunta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen mielestä kaavamuutos mahdollistaa rakennuksen hallitun kehittämisen, jota ohjataan riittävin kaavamääräyksin. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helsingin Sähköverkko Oy:llä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä, ympäristökeskuksella ja yleisten töiden lautakunnalla ei ole muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Kiinteistölautakunta toteaa, että kaavamuutos korottaa NPF Brondankulma Oy:n tontin arvoa merkittävästi eikä kaavamuutoksen käsittelyä tulisi jatkaa ennen kuin tontinomistajan kanssa on käyty maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut ja tontinomistajan kanssa on tehty sopimus.

Kaupunginmuseo esittää rakennuksen suojelumääräykseen pientä muutosta: sanan "historiallinen" korvaamista sanalla "kulttuurihistoriallinen". Suojelutavoitteet on määritelty kaupunginmuseon kanssa eikä sillä siten ole erityistä huomautettavaa.

Pelastuslautakunta esittää, että kaavatekstin kohtaan "Rakennuksen katutasosta on varattava kulkuyhteydet rakennuksen kautta maanalaisen raideliikenteen asematiloihin" lisätään "toteutettuna omana paloteknisenä osastona ulos asti".

Vastine

Pelastuslautakunnan esittämät tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään rakennuksen ja maanalaisen aseman toteutussuunnittelun yhteydessä. Määräystä ei ole tarpeen lisätä kaavaan mutta kaavaselostukseen on lisätty em. vaatimus rakennuslupakäsittelyä silmällä pitäen.

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta on suojelumääräystä (sr-2) muutettu jäljempänä mainitulla tavalla.

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu tarkemmin vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan suojelumääräykseen (sr-2) on tehty kaupunginmuseon esittämä tarkistus: sana "historiallinen" on korvattu sanalla "kulttuurihistoriallinen". Asemakaavaselostukseen on lisätty pelastuslaitoksen esittämä vaatimus.

Lisäksi kaavakarttaan on tehty muutama teknisluonteinen tarkistus.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että se oikeutti 23.4.2012 kiinteistölautakunnan tekemään NPF Brondankulma Oy:n kanssa maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu X.X:2012.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12082 kartta, päivätty 13.12.2011, muutettu 10.5.2012

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12082 selostus, päivätty 13.12.2011, muutettu 10.5.2012

3

Havainnekuva: sisäpiha

4

Havainnekuva: kattolinjan muutos

5

Havainnekuva: kattokuva

6

Vuorovaikutusraportti 10.5.2012

7

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Sopimus

2

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 6
Liite 7

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Helsingin Energia -liikelaitos

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.05.2012 § 646

Pöydälle 28.05.2012

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Paula Vartiainen, kaavoitussihteeri, puhelin: 310 36045

paula.vartiainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 22.03.2012 § 170

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Kiinteistökartta G3 T1, Eteläesplanadi 20, Korkeavuorenkatu 36

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Kaartinkaupungin korttelin nro 50 tontin nro 10 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12082 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tontin omistaja NPF Brondankulma Oy.

Kaavamuutoksen tavoitteena on liikerakennuksen kehittäminen, liikekeskustan vahvistaminen ja arvokkaan rakennuksen säilyttäminen sekä maanalaisen raideliikenneaseman kulkuyhteysvarauksen säilyttäminen.

Liikerakennusten (AL) tontista 3050/10 muodostetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K). Tontin rakennusoikeus on 14 500 k-m² ja tonttitehokkuus on e = 8,5. Autopaikat tulee sijoittaa tontille maanalaisiin tiloihin tai yleiseen maanalaiseen pysäköintilaitokseen.

Kaavamuutos korottaa NPF Brondankulma Oy:n omistaman tontin 3050/10 arvoa merkittävästi, joten kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut tulee käydä tontin omistajan kanssa. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tontin omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Kirsi Federley, insinööri, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 28.02.2012 § 106

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jukka Kauto, kaupunginarkkitehti, puhelin: 310 38802

jukka.kauto(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 14.02.2012 § 26

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Päätös

 

Lautakunta päätti todeta, että kaavatekstiin lisätään kohtaan: Rakennuksen katutasosta on varattava kulkuyhteydet rakennuksen kautta maanalaisen raideliikenteen asematiloihin. Teksti: Toteutettuna omana paloteknisenä osastona ulos asti. 

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

va pelastuskomentaja

Jorma Lilja

Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen(a)hel.fi

 

Yksikön päällikkö 14.2.2012

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Kaupunginmuseo tarkastelee asemakaavan muutosehdotusta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja lausuu pyydettynä seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee korttelia 50, tonttia 10 osoitteessa Eteläesplanadi 20 (nk. Brondankulma). Liikerakennusten korttelialue muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kiinteistö Oy Brondankulman rakennusta laajennetaan pihasiivellä, kattokerroksen teknisiä tiloja muutetaan toimistokäyttöön ja piha katetaan lasikatteella. Rakennusoikeus on 14 500 k-m2, josta rakennusoikeuden lisäys 7 692 k-m2. Kaavoitustyö on käynnistetty maanomistajan aloitteesta. Oy Brondankulman kiinteistö on osa liikekeskustaa. Eteläesplanadin ja Korkeavuorenkadun kulmatontilla sijaitsevassa liike- ja toimistorakennuksessa on kahdeksan kerrosta ja kaksi kellarikerrosta. Toimistorakennuksen katutasokerros on myymäläkäytössä. Kellarikerroksissa on autopaikkoja ja myös rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia kokous- ja myymälätiloja.

Kaavamuutos on laadittu Arkkitehtitoimisto Kari Hyvärinen Oy:n tekemän viitesuunnitelman pohjalta. Arkkitehtitoimisto on laatinut rakennuksesta myös rakennushistoriaselvityksen. Selvitys tuo kattavasti esille rakennuksen suunnitteluhistorian, sen ominaispiirteet ja nykytilan. Arkkitehti Keijo Petäjän suunnittelema liike- ja toimistorakennus valmistui vuonna 1975. Rakennus on säilynyt ilman suuria muutoksia: julkisivut ovat säilyneet lähes muuttumattomina ja sisätilojen muutoksetkin ovat olleet maltillisia. Selvityksen mukaan rakennus edustaa rationaalista käyttöarkkitehtuuria, jonka rakennusmateriaalit ovat kuitenkin laadukkaita: mm. ruudukkomaisen julkisivun materiaalina on graniitti, joka oli aikakauden rakentamiselle epätyypillinen. 

Asemakaavan muutosehdotuksessa rakennus esitetään suojeltavaksi sr-2-merkinnällä, jonka määräysosassa rakennus on määritelty kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaaksi. Museo esittää määräykseen vain pientä muutosta: sana ”historiallisia” voidaan korvata sanalla ”kulttuurihistoriallisia”. Rakennussuojelu käsittää rakennuksen julkisivun, sisätiloja ei ole otettu suojelun piiriin. Muutokset ja lisärakentaminen rakennuksen sisäpuolella eivät muuta rakennuksen julkisivua eivätkä näy kaupunkikuvassa. Suojelutavoitteet on määritelty kaupunginmuseon kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan luonnoksesta siten erityistä huomautettavaa.

Lisätiedot

Björkman Johanna, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 31.01.2012 § 27

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 406

HEL 2011-002535 T 10 03 03

Ksv 2461_2, Eteläesplanadi 20, Korkeavuorenkatu 36, karttaruutu G3

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 13.12.2011 päivätyn 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 50 tontin, 10 tason -1.0 yläpuolella, asemakaavan muutosehdotuksen nro 12082 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-         antaa jäljempänä olevan vastineen esitettyyn mielipiteeseen.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

-        asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti

-        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Päätösjakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli **********

- laskutus, Halke ********

- laskutus, Ksv *****

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Leena Makkonen, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37262

leena.makkonen(a)hel.fi

Sakari Montonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

sakari.montonen(a)hel.fi

Satu Tyynilä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37187

satu.tyynila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566