Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 629

Rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan viran täyttäminen

HEL 2011-010605 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan virkaan 1.8.2012 alkaen 5585,69 euron kokonaispalkkaeduin valtiotieteiden kandidaatti **********

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittu henkilö

 

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan virkaan 1.8.2012 alkaen 5585,69 euron kokonaispalkkaeduin valtiotieteiden kandidaatti **********

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Rakentamispalvelun (Stara) logistiikan yksikkö vastaa Helsingin kaupungin tarvitsemista auto-, kone- ja kuljetuspalveluista sekä teknisistä hankinnoista ja materiaalipalveluista. Yksikönjohtajan tehtävänä on johtaa osaston toimintaa ja vastata siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osastolla työskentelee 143 henkilöä. Toiminnan laajuus vuonna 2011 oli noin 30 milj. euroa. Logistiikan yksikönjohtajan viran kokonaispalkka on vuoden 2012 työehtosopimusten mukaisten korotusten jälkeen 5585,69 euroa.

Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Hakuilmoituksen mukaan Stara arvostaa ennakkoluulotonta johtajuutta, konserniajattelua sekä hyvää hankinta- ja ympäristöosaamista. Henkilön tulisi olla asiakaslähtöinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen toimialansa tuntija, joka vie strategiaa käytäntöön. Hän saa tuloksia aikaan hyvien yhteistyötaitojen ja jämäkän toimeenpanokykynsä ansiosta.

Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä e-rekryssä ja Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro-lehdessä. Hakuaika oli 29.1.- 15.2.2012. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 57 henkilöä.

Virkaan valittaessa valitsijan tulee myös kunnallisissa viroissa varsinaisten kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi kiinnittää huomiota perustuslain 125 §:n mukaisiin yleisiin nimitysperusteisiin eli taitoon, kykyyn ja koeteltuun kansalaiskuntoon.

Yhteenveto hakijoista on jaettu erikseen. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Yhdeksää hakijaa (mukaan lukien hakemuksensa 16.3.2012 peruuttanut henkilö) haastateltiin. Heistä kolme ( ********** ja hakemuksensa peruuttaneet) kutsuttiin soveltuvuusarviointiin sekä haastateltiin uudestaan. Yksi soveltuvuusarviointiin kutsutuista perui hakemuksensa 16.3.2012. Myös yleisten töiden lautakunnan 29.3.2012 virkaan esittämä hakija perui hakemuksensa 23.4.2012.

**********

Osaston päällikön valitsee kaupunginhallitus lautakunnan annettua ensin lausuntonsa.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti. Hän on toiminut liikennemestarina liikennelaitoksella 2003 - 2009 sekä ryhmäpäällikkönä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä 2010 alkaen.

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää 26.4.2012 lausuntonaan, että rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan virkaan valittaisiin 1.8.2012 alkaen 5585,69 euron kokonaispalkkaeduin **********

Esittelijä viittaa teknisen palvelun lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että hakuasiakirjoista, haastatteluista ja soveltuvuusarvioinneista saatujen tietojen perusteella lautakunnan esittämä hakija on asetettava hakijoiden joukosta koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella etusijalle. Hän täyttää viralle asetetut kelpoisuusvaatimukset, hänellä on kokemusta toimialalta ja johtamistehtävistä.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa ja valituksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, on Khn samalla päätettävä, että virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes Khs on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulee esittää kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valittu henkilö

 

Muut virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakentamispalvelu (Stara)

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 26.04.2012 § 70

HEL 2011-010605 T 01 01 01 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että rakentamispalvelun (Staran) logistiikan osaston yksikön johtajan virkaan valittaisiin vtk, Sami Aherva 1.8.2012 alkaen 5585,69 euron kokonaispalkkaeduin.

Käsittely

26.04.2012 Ehdotuksen mukaan

Sami Aherva esittäytyi kokouksessa, muttei osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä tarkensi päätösehdotustaan Sami Ahervan koulutuksen osalta. Hän on tällä hetkellä valtiotieteiden kandidaatti, ei maisteri. Esittelijä tarkensi esittely-kohdan viidettä kappaletta samoin.

 

29.03.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.04.2012 § 458

HEL 2011-010605 T 01 01 01 01

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566