Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

21.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 612

V Vallilan katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen sekä Hermannin, Vallilan, Toukolan ja Kumpulan puisto- ym. alueiden (Vallilanlaakson joukkoliikennekatu) asemakaavan muuttaminen (nro 11978)

Pöydälle 21.05.2012

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavakartta nro 11978

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012

3

Havainnekuvia

4

Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine

5

Kuntalaisen mielipide

6

Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet

7

Vuorovaikutusraportti 5.5.2011

8

Päätöshistoria

9

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen

10

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Kirjeiden lähettäjät

Esitysteksti

Valitusten tekijät

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Tiivistelmä

Hyväksytty asemakaava

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Alue sijaitsee Vallilanlaaksossa Hämeentien ja Mäkelänkadun välissä Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolella.

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen käytöstä poistetun junaradan paikalle Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Samalla poistetaan varaus joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke). Lisäksi kaava mahdollistaa kevyen liikenteen sillan rakentamisen Kumpulanmäeltä Kustaa Vaasan tien yli Arabian kauppakeskukseen asti. Osa joukkoliikennekadusta kuuluu Kumpulan kartanon aluekokonaisuuteen, josta Kumpula-seura on tehnyt rakennussuojeluesityksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kaava-alueen pinta-ala on 7,1 ha, josta liikennealuetta (kadut, kevyen liikenteen kadut, pysäköintialue) on 3,3 ha, puistoa 2,5 ha ja suojaviheraluetta 1,3 ha.

Päätöksestä tehtiin kuusi valitusta, minkä lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus teki oikaisukehotuksen.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen:

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että kaavamääräyksissä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen ole otettu huomioon 53 §:n 1 momentissa (tarkoitettaneen 54 §:n 1 ja 2 momenttia) säädetyllä tavalla.

ELY-keskukseen on myös tehty esitys Kumpulan kartanon alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin säännösten mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo, että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.

Kaupungin kannanotto oikaisukehotuksen johdosta

Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen.

Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä kaavojen valmistelussa että päätöksenteossa siten, että yleiskaavan kaavamääräyksessä mainitut tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat myös mahdollisuutta rakentaa Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvä kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston alueella palveleva uusi katu.

Tämä entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on siten yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on myös otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa 2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi.

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan käytävään, joten asemakaavassa on näin otettu huomioon yleiskaavassa osoitetut kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan siten maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti rakennettua ympäristöä sekä kulttuuri- ja luontoympäristöä eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.

Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä.

Uusi asemakaavan hyväksymistä tarkoittava päätös

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 ehdotetaan hyväksyttäväksi. Asemakaavaselostusta on 7.5.2012 täydennetty oikaisukehotuksen mukaisesti. Asemakaava- ja asemakaavan muutoskarttaa ei ole muutettu. Joukkoliikennekadun vaikutuksista joukkoliikenteeseen tehty tarkastelu on lisätty asemakaavan liitteeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen tehneille.

Esittelijä

Kaupunginvaltuuston päätös 14.12.2011

Kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2011 hyväksyä päätösehdotuksen mukaisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistetun satamaa palvelleen junaradan paikalla ja johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä tunnelin kautta Mäkelänkadulle.

Joukkoliikennekadun kaavalla poistetaan voimassa olevan asemakaavan (nro 8930, vahvistettu 16.7.1985) varaus joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).

Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan kampukselta Kustaa Vaasan tien itäpuolelle.

Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilan ja Kalasataman välille. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu nopeuttaa nykyisiä linja-autoreittejä, erityisesti tiedelinjaa (seutulinja 506), joka liikennöi Viikistä Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja Otaniemen kautta Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia toisiinsa.

Joukkoliikennekatu uusine pysäkkeineen parantaa myös Vallilan siirtolapuutarhan, yliopiston kasvitieteellisen puutarhan ja Kumpulan kartanon saavutettavuutta. Samoin joukkoliikenneyhteys parantaa Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan kautta Töölön suuntaan kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia.

Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Maakuntakaavassa osoitettu viheryhteystarve on otettu asemakaavan laadinnassa huomioon.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 23.1.2012 päivätyllä kirjeellään lähettänyt kaupungille seuraavan maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetun oikaisukehotuksen:

Helsingin kaupunginvaltuusto on 14.12.2011 hyväksynyt Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11978. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) esittää maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n säännökset huomioon ottaen asiassa seuraavaa:

Asemakaava-alue ja asemakaavan sisältö

Kaupunginvaltuuston hyväksymä asemakaava mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen siirtolapuutarha-alueen ja kasvitieteellisen puutarhan väliin. Katu tulisi rakennettavaksi käytöstä poistuvan junaradan paikalle. Joukkoliikennekatu rajoittuisi toisaalla Vallilan siirtolapuutarhaan ja toisaalla Kumpulan kasvitieteelliseen puutarhaan ja Kumpulan kartanoon. Kaavaselostuksen mukaan ratapenger on savialueella. Rakennettavaa joukkoliikenneyhteyttä varten ratapengertä tultaisiin leventämään, jolloin jouduttaisiin tekemään pohjanvahvistustoimenpiteitä.

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi alueelle on osoitettu viheryhteystarve. Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luonnonympäristönä. Yleiskaavamääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä.

Kumpula-Seura on 12.8.2011 tehnyt ELY-keskukseen esityksen Kumpulan kartanon alueen suojelemisesta rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla.

Asemakaavan suhde lain säännöksiin

Helsingin yleiskaava 2002:ssa on esitetty tavoitellun kehityksen periaatteet. Nyt kysymyksessä olevan asemakaavan alue sijaitsee yleiskaavan kaupunkipuistoalueella, johon voi lisäksi liittyä kulttuurihistoriallisia arvoja. Eri tyyppisillä viheralueilla on lisäksi myös laajempaa merkitystä ekologisina käytävinä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella voimassa olevaa yleiskaavaa tai sen määräyksiä ei voi tulkita niin, että kaavamääräyksissä mainitut liikenneväylät tarkoittaisivat eri kaupunginosia yhdistävän, Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvän kadun rakentamista. Yleiskaava ei näin ollen ole ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä yleiskaavaa näin ollen ole otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaan rakennettua ympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kun otetaan huomioon kyseisen joukkoliikennekadun tilan tarve sekä toisaalta edellä mainittu suojeluesitys, ELY-keskus katsoo, että asemakaavaa hyväksyttäessä ei ole voitu pitää täysin selvitettynä rakennetun ympäristön laatua, laajuutta tai erityisiä arvoja.

Edellä esitetyn perusteella ELY-keskus katsoo, että kaupunginvaltuuston tulee näissä oloissa jättää asemakaava hyväksymättä siltä osin, kun se mahdollistaa kyseisen joukkoliikennekadun rakentamisen.

Menettely ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdosta

Maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n mukaan kaupunginvaltuuston on oikaisukehotuksen johdosta tehtävä kaavaa koskeva päätös. Jollei kaupunki tee päätöstä kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksesta, kaavan hyväksymispäätös on katsottava rauenneeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan kaupungin on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä aiemmasta kaavapäätöksestä valituksen tehneille.

Oikaisukehotuksen johdosta

Asemakaavan suhde yleiskaava 2002:een ja lain säännöksiin

Yleiskaava 2002:ssa Vallilanlaakson alue on kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä.

Helsingin yleiskaava 2002 -kartalle on merkitty moottorikadut ja pääkadut sekä raskasta ja seudullista raideliikennettä koskevat varaukset. Esimerkiksi Pietari Kalmin kadun jatketta, joka on asemakaavassa joukkoliikennekatu ja kulkee niin ikään kaupunkipuiston alueella, ei ole varauksena yleiskaava 2002:ssa. Nyt kysymyksessä oleva joukkoliikennekatu korvaa Pietari Kalmin kadun yhteyden.

Samassa Vallilanlaakson maisematilassa, kaupunkipuiston alueella, on yleiskaavan varaus tunnelin suuaukolle, joka on osoitettu palvelemaan yleiskaavan mukaista pääliikenneverkon maanalaista osuutta. Kyseessä on Hakamäentien jatkeen ns. Kumpulan tunnelin haara, joka nousisi maan pinnalle kaupunkipuiston alueella.

Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että yleiskaava 2002:n mukaiseen ratkaisuun sisältyy mahdollisuus toteuttaa liikenneinfrastruktuuria palvelevaa maanpäällistä rakentamista ja kaupungin eri osien välisiä yhteystarpeita kaupunkipuiston alueella. Yleiskaavaa on Vallilanlaakson osalta tulkittu sekä valmistelussa että päätöksenteossa siten, että yleiskaavan kaavamääräyksessä mainitut tarpeelliset liikenneväylät tarkoittavat myös Helsingin joukkoliikennejärjestelmään liittyvän uuden kadun rakentamista. Entisen ratapohjan paikalle osoitettu joukkoliikennekatu on yleiskaavan 2002 mukainen.

Yleiskaavassa pääosa Vallilanlaakson alueesta on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät. Entisen satamaradan käytävä on yleiskaavassa rajattu tämän merkinnän ulkopuolelle.

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu juuri entisen satamaradan käytävään. Näin asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen, eikä asemakaavassa osoitetun joukkoliikennekadun rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai kulttuuriympäristön arvoja.

Yhteenvetona on todettavissa, että yleiskaava on näin ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. 

Kaavaselostusta on täydennetty tältä osin.

Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön arvojen vaaliminen

Kumpulanlaakson alueen arvoja on selvitetty useassa vaiheessa aina kulloisenkin asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Kumpulan kartano ja siihen liittyvät rakennukset on suojeltu asemakaavalla nro 9010 (vahvistunut YM 30.10.1987). Asemakaavan selostuksessa on käsitelty alueen erityispiirteitä ja suojelukohteita. Kaava-alueen rakennetun ympäristön lähtökohdan ja samalla tärkeimmän osan on muodostanut Kumpulan kartanon ympäristökokonaisuus. Niukkaan kartta-aineistoon perustuen on voitu päätellä, että kartanoon liittyvä puisto on sijainnut kartanon päärakennuksen luoteispuolella mäen päällä. Kasvitieteellisen puutarhan puistoalue sijaitsee vanhan puiston paikalla.

Kartanon päärakennus on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen tai sen sisätilojen kulttuurihistoriallista arvoa tai rakennustaiteellista tyyliä. Päärakennukseen liittyvät neljä kartanon sivurakennusta on suojeltu samalla asemakaavalla merkinnällä sr-2, suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, mikäli siihen on pakottava syy.

Kumpulan kartanoa ei ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kartanokohteeksi (RKY 2009) kuten Herttoniemen kartano, Tuomarinkylän kartano, Viikin kartano, Stansvikin kartano, Degerön kartano, Tullisaaren puisto, Jollaksen kartano, Meilahden kartano, Villingin kartano ja Östersundomin kartano. Rakennussuojelulailla ei Helsingissä ole suojeltu yhtään kartanoympäristöä, vaan kartanokohteiden arvojen vaalimiseksi on riittänyt asemakaavallinen suojelu.  

Vallilan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisten ja puutarhataiteellisten arvojen säilyminen on turvattu asemakaavalla nro 11990, joka on hyväksytty 14.12.2011 (kuulutettu voimaan 27.1.2012). Myös tämän kaavan laatimisen yhteydessä on siihen liittyvät kulttuurihistorialliset ja maisemataiteen ja rakennustaiteen kannalta tärkeät arvot selvitetty.

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavan laatimisen lähtökohtana on ollut ympäröivän alueen arvojen säilyttäminen ja liikenneväylän sovittaminen maisematilaan mahdollisimman optimaalisella tavalla. Joukkoliikennekadun toteuttamisen jälkeenkin Kumpulanlaakson maisemakuvaa hallitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas Kumpulan kartano ja sitä kehystävä vanha kasvillisuus.

Joukkoliikennekatu noudattelee kartanon kohdalla vanhaa ratalinjaa. Asemakaavoituksen pohjaksi laadituissa suunnitelmissa on kadun tasoa laskemalla ja huolellisella suunnittelulla sovitettu joukkoliikennekatu ympäröivään maisemaan niin, että kartanoympäristön asema osana laakson maisemakuvaa säilyy mahdollisimman ehyenä. Kevyen liikenteen suunnittelussa on pyritty parantamaan ympäristön saavutettavuutta ja yhteyksiä.

Pitkällä aikavälillä on tavoitteena yhdistää toiminnallisesti Vallilan siirtolapuutarha ja Kumpulan kasvitieteellinen puutarha kevyen liikenteen yhteyksillä. Asemakaavoitetun joukkoliikennekadun reunaan jää puistoksi kaavoitettu alue, joka on tarkoitus istutuksia täydentämällä säilyttää vehreänä ja monilajisena vihervyöhykkeenä ns. ekokäytävänä.

Joukkoliikennekadun maisemallisia vaikutuksia on tutkittu tarkemmin selostuksen liitteenä olevassa yleissuunnitelmassa. Yleissuunnitelmassa on kiinnitetty erityisesti huomiota kadun liittämiseen ympäristöönsä reuna-alueiden käsittelyn, pintamateriaalien, valaistuksen ja kadun korkeusaseman osalta.

Uudenmaan ELY-keskus on Helsingin Vallilanlaakson asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11978)  antamassaan lausunnossa 19.10.2010 todennut muun muassa seuraavaa:

"Asemakaavan vaikutuksia Vallilanlaakson kulttuuriympäristöön ja virkistyskäyttöön on arvioitu kiitettävän monipuolisesti."

Oikaisukehotuksen johdosta  kaavaselostusta on täydennetty rakennetun ympäristön laatua, laajuutta ja erityisiä arvoja koskevin osin.

Joukkoliikennekadun tilantarve ja vaikutukset virkistysalueen laajuuteen, virkistysarvoon ja -käyttöön

Asemakaavan muutosehdotus nro 11978 (kaupunginvaltuusto 14.12.2011) Vallilanlaakson joukkoliikennekadun rakentamisen mahdollistamiseksi ja Pietari Kalmin kadun jatkeen muuttamiseksi osaksi puistoa ei pinta-alojen suhteen muuta merkittävästi nykytilannetta. Puistoalueeksi voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu alue pysyy pitkälti sellaisenaan ja satamaradan kohdalla oleva asemakaavoittamaton alue kaavoitetaan katualueeksi.

Joukkoliikennekadun tilantarve on selvitetty liikennesuunnitelmassa, joka on asemakaavan selostuksen liitteenä. Katu on mitoitettu kaksisuuntaiselle liikenteelle. Kadun leveys on 7 metriä. Kun metrin levyiset penkereet lisätään molemmin puolin, katualueen leveydeksi tulee 9 metriä. Satamaradan kiskojen väli on ollut noin 1,5 metriä ja sorapohjan leveys noin 4 - 5 metriä. Radan molemmin puolin on oja tms. painanne pintavesien poisjohtamiseksi. Ottaen huomioon maisematilan laajuus joukkoliikennekadun satamarataa laajempi tilantarve on vähäinen eikä sen alle jää arvokasta kasvillisuutta.

Samalla kun joukkoliikennekatu parantaa alueen tavoitettavuutta, se aiheuttaa maisemallisia ja toiminnallisia muutoksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto teetti kaavoitusprosessin aikana joukkoliikennekadusta yleissuunnitelman yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Yleissuunnitelma painottui kadun aiheuttamien maisemallisten ja toiminnallisten haittojen minimoimiseen. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota reittien jatkuvuuteen ja turvallisuuteen. Joukkoliikennekadun yleissuunnitelma on asemakaavan selostuksen liitteenä.

Etelä-pohjoissuuntaisia reittejä ei voi Vallilanlaaksossa rakentaa ilman että ne risteäisivät joukkoliikennekadun kanssa. Näissä paikoissa kevyen liikenteen määrä on kuitenkin selvästi pienempi kuin Kumpulanlaakson ja Pasilan välinen liikenne, joka saadaan maisemoinnin ansiosta kulkemaan ilman joukkoliikennekadun katkaisevaa vaikutusta. Radan vieressä kulkevan kevyen liikenteen reitin luonne muuttuu jalkakäytävämäiseksi.

Kaupunki katsoo, että joukkoliikennekadun vaikutukset Vallilanlaakson alueen virkistysarvoon ja virkistysmahdollisuuksiin ovat verrattavissa aiemman satamaradan vaikutuksiin eikä niitä voida pitää merkittävinä. Virkistykseen käytettävissä olevan alueen laajuus säilyy likimain ennallaan.

Kumpulanlaakson virkistysmahdollisuudet paranevat, kun Pietari Kalmin kadun jatke muutetaan puistoksi eikä liikennöintiin liittyviä ympäristöhäiriöitä tätä kautta suunnitellulle joukkoliikennereitille synny.

Maaperän vaikutus joukkoliikennekadun perustamiseen

Asemakaavaselostuksessa on todettu, että joukkoliikennekatu rakennetaan savikolle. Rakentaminen edellyttää tavanomaista suunnittelua ja rakenteiden mitoitusta siten, ettei liikenteestä aiheudu ympäristöön liiallista tärinää. Pohjanvahvistaminen on tarpeen. Erityistä suunnittelua koskevaa määräystä ei ole tarpeen merkitä asemakaavaan, pohjaolosuhteet otetaan katusuunnittelussa tarpeen mukaan huomioon.

Asemakaavan hyväksymispäätöksestä tehdyt valitukset

Asemakaavan hyväksymistä tarkoittavasta kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty kuusi valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksissa pidetään asemakaavan selvityksiä puutteellisina (melu, saasteet, tärinä, joukkoliikenne) ja katsotaan, että asemakaavan muutos toteutuessaan haittaa alueen virkistyskäyttöä, heikentää alueen virkistysarvoa ja tuhoaa kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön. 

Asemakaavan muutoksessa on sovitettu yhteen ympäristön arvot ja välttämättömät joukkoliikenteen tarpeet. Onkin korostettava sitä, että Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on merkittävä julkisen joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa huomattavasti poikittaisia liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Vallilanlaakson joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan, Arabian, Helsingin koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi paremmin Pasilaan. Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja myös pidemmälle Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla matkoilla. Linjaston matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti merkittäviä.

Joukkoliikennekadun tilantarvetta sekä asemakaavan vaikutuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, virkistysalueen laajuuteen, käyttöarvoon ja -mahdollisuuksiin on käsitelty edellä.

Joukkoliikennekadun liikennemäärä on niin vähäinen, ettei sillä arvioida olevan oleellista vaikutusta ilmanlaatuun alueella. (Suositusetäisyydet väylien varren maankäytölle ilmanlaadun kannalta ovat esimerkiksi 10000 ajoneuvon liikennemäärälle 7 metriä asumiseen.)

Joukkoliikennekadun aiheuttamaa melua on arvioitu sekä maaperää ja sen pilaantuneisuutta selvitetty asemakaavan selostuksessa ja sen liitteissä. Lisäksi on tehty selvitys Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutuksista joukkoliikenteeseen. Selvitys on asemakaavan selostuksen ja tämän esityksen liitteenä.

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun asemakaavaa varten on tehty melulaskentoja, joissa on tarkasteltu suunnitellun joukkoliikennekadun ja Hämeentien liikenteestä Vallilanlaakson alueelle kohdistuvaa melua ja meluhaittojen torjuntaa meluestein. Joukkoliikennekadun liikennemäärän on mallinnuksessa oletettu olevan noin 500 bussia vuorokaudessa. Tällöin sen päiväaikaisesta liikenteestä aiheutuva 55 dB keskiäänitason raja ulottuisi noin 20 metrin päähän kadusta.

Mallintamalla tutkittiin alustavasti joukkoliikennekadun liikenteen aiheuttaman meluhaitan torjuntaa kadun reunaan sijoitettavalla meluaidalla. Noin 1,2 metriä kadun tasausviivan yläpuolelle ulottuvalla meluesteellä saadaan joukkoliikennekadun aiheuttama päivämelutaso alle 55 dB lähimpienkin siirtolapuutarhassa sijaitsevien rakennusten kohdalla.

Merkittävin melulähde alueella on Hämeentien ja Mäkelänkadun liikenne. Hämeentien liikennemelu leviää meluselvitysten perusteella Vallilan siirtolapuutarhan suuntaan nykytilanteessa siten, että päiväajan 55 dB ulko-ohjearvo ylittyy vielä noin 150 - 200 metrin päässä Hämeentiestä. Arviointi perustuu Helsingin kaupungin meluselvitykseen 2007 sekä kaavoituksen yhteydessä tehtyihin melumallilaskentoihin.

Joukkoliikennekadun meluhaittaa torjutaan asemakaavan mukaan kadun suuntaisilla meluesteillä. Lisäksi kaavassa osoitetaan Hämeentien reunaan rakennettaviksi meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaiset meluesteet, jotka vähentävät jo olemassa olevia meluhaittoja. Kaavan mukaisilla meluntorjuntaratkaisuilla liikenteen aiheuttama meluhäiriö saadaan rajattua suppealle alueelle katujen välittömään läheisyyteen.

Voimassa olevaan asemakaavaan nähden ympäristöhäiriöt poistuvat Kumpulanlaaksoon sijoittuvalta Pietarin Kalmin kadulta ja sen jatkeelta, joka muutetaan tässä asemakaavassa puistoalueeksi, sekä kyseiseen joukkoliikennereittiin liittyviltä asuntokaduilta (esimerkiksi Isonniitynkadulta).

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on tutkinut maaperän pilaantuneisuutta Nylanderinpuistossa aiemmin sijainneen kauppapuutarhan kohdalla. Tutkimuksissa alueen maaperän on todettu olevan pilaantunut metalleilla, polyaromaattisilla yhdisteillä sekä torjunta-aineilla.

Suojeluesitys

Kumpula-seura ry. on tehnyt Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Kumpulan kartanon kulttuurihistoriallista kokonaisuutta koskevan rakennussuojeluesityksen, joka rajaukseltaan osittain ulottuu joukkoliikennekadun asemakaava-alueelle.

ELY-keskus on 22.3.2012 pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa suojeluesityksestä sekä Museoviraston lausunnosta suojelumääräyksiksi.

Kaupunki antaa lausuntonsa suojeluesityksestä erillisenä asiana.

Kaupunki ei lausunnossaan puolla Kumpulan kartanon alueen suojelemista rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) perusteella.

Alue ei sisälly Museoviraston laatiman valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittaman valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan inventoinnin (RKY 2009) kohteisiin.

Alueen nykyisiä suojelumääräyksiä, jotka on määritelty yleiskaavassa 2002 sekä asemakaavoissa, on pidettävä riittävinä Kumpulan kartanon alueen sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset on osoitettu suojeltaviksi asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on osoitettu puistoalueiksi.

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia.

Suojelumääräyksiä voidaan tarkistaa Museoviraston esittämällä tavalla sitten, kun asemakaavojen uusiminen alueella tulee muutoin ajankohtaiseksi.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto

Suojeluesityksen osalta kaupunki viittaa vielä luonnontieteellisen museon kasvitieteellisen puutarhan ja alueen rakennukset omistavan Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausuntoon. Siinä todetaan mm., että sekä kartanon omistavan yhtiön että sen alueella ja rakennuksissa vuokralla toimivien Helsingin yliopiston yksiköiden näkemyksen mukaan suojelu asemakaavalla on riittävä. Kumpikin toimii tiiviissä yhteistyössä Museoviraston kanssa kaikissa arvorakennuksiin kohdistuvissa korjaustöissä.

Yliopiston ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n mielestä liikenneväylä satamaraiteen paikalla ei vaaranna Kumpulan kartanon alueen ympäristöä. Lausunnon mukaan yliopiston kampuskehittämisessä ja kaupunkirakenteen kehittämisessä kaikkiaan on joukkoliikenteen tukeminen tärkeä asia, ja alueen liikennesuunnittelussa keskeisenä tavoitteena on kaupungin poikittaisen joukkoliikenteen sujuvoittaminen.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n lausunto on liitteenä 11.

Yhteenveto

Kaupunki toteaa, että Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978 on yleiskaavan 2002 mukainen. Yleiskaava on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla ohjeena asemakaavaa laadittaessa ja yleiskaava on otettu huomioon 54 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla.

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa vaalitaan maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n 2 momentin säännösten mukaisesti rakennettua ympäristöä ja kulttuuriympäristöä eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja hävitetä.

Alueen nykyiset suojelumääräykset, jotka on määritelty yleiskaavassa 2002 sekä asemakaavoissa, ovat riittävät Kumpulan kartanon alueen sekä rakennusten suojelun kannalta. Kumpulan kartanon rakennukset on suojeltu asemakaavalla ja siihen oleellisesti liittyvät viheralueet on osoitettu asemakaavalla puistoalueiksi.

Joukkoliikennekatu on asemakaavassa osoitettu entisen satamaradan käytävään, joten asemakaavassa on otettu huomioon yleiskaavassa osoitettujen kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen vaaliminen eikä rakentaminen hävitä alueen rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvoja. Kumpulan kartano säilyttää edelleen hallitsevan asemansa maisematilassa. Alueen suojeluun esitetyllä tavalla ei siten ole tarvetta myöskään kaavoitustilanteen takia.

Kaupunki korostaa, että suunniteltu Vallilanlaakson joukkoliikennekatu on merkittävä julkisen joukkoliikenteen yhteys, joka parantaa huomattavasti poikittaisia liikenneyhteyksiä Helsingissä ja tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Vallilanlaakson joukkoliikennekatu yhdistää erityisesti Kumpulan, Arabian, Helsingin koillisosat ja Kalasataman nykyistä selvästi paremmin Pasilaan. Joukkoliikennekatu lyhentää selvästi matka-aikoja myös pidemmälle Meilahden, Töölön ja Haagan suuntiin jatkuvilla matkoilla. Linjaston matka-aikahyödyt ovat yhteiskuntataloudellisesti merkittäviä.

Esitetyn tarkastelun perusteella on ilmeistä, ettei ole estettä tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:ssä tarkoitetulla tavoin päätöstä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 11978 hyväksymisestä.

Ilmoitus päätöksestä hallinto-oikeudelle ja valituksen tehneille

Kaupunginvaltuuston tekemästä asemakaavan hyväksymispäätöksestä (14.12.2011) on tehty valituksia Helsingin hallinto-oikeuteen. Maankäyttö- ja rakennuslain 196 §:n mukaan, jos kunnan aiemmasta päätöksestä on tehty valitus hallinto-oikeudelle, kunnan on ilmoitettava kirjallisesti oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.

Vallilanlaakson asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11978

Kvston esityslistalla 14.12.2011 todettiin seuraavaa:

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunnan aikaisemmat päätökset

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 12.1.2006 Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelman vaihtoehdot 1 ja 2 jatkosuunnittelun pohjaksi ja kehotti samalla asemakaavaosastoa ryhtymään toimenpiteisiin joukkoliikennekadun edellyttämien asemakaavojen muuttamiseksi. Vaihtoehdossa 1 joukkoliikennekatu oli linjattu Hämeentieltä Mäkelänkadulle Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolelta ja vaihtoehdossa 2 Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolitse Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kehotti 25.6.2007 rakennusvirastoa ja kaupunkisuunnitteluvirastoa ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin toimenpiteisiin Kumpulan kampuksen liittämiseksi osaksi Tiedelinjan reittiä nykyistä katuverkkoa Kumpulassa hyödyntäen. Tiedelinja aloitti liikennöinnin Kumpulanmäen kautta elokuussa 2009.

Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 18.12.2008 joukkoliikennekadun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen (nro 11822) uudelleen valmisteltavaksi. Joukkoliikennekatu oli kaavassa linjattu Kumpulanmäeltä Jyrängöntien kautta Mäkelänkadulle.

Kaupunginhallitus kumosi 2.2.2009 kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemän päätöksen ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan mukainen Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva vaihtoehto Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle voitaisiin toteuttaa.

Tätä vaihtoehtoa Kumpula-Seura ry vastusti 15.3.2009 päivätyssä kirjeessään ja ehdotti pikabussikokeiluun ja kadunlämmitykseen perustuvia ratkaisuja. Kaupunkisuunnitteluvirasto yhtyi liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) kantaan asiassa eikä pitänyt pikabussikokeilua perusteltuna. Kirje ja siihen saatu vastaus ovat esityslistan tämän asian liitteenä 4. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli 2.4.2009 voimassa olevan asemakaavan mukaista joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmaa, jossa katu kulkee Kumpulanmäeltä Isonniitynkadulle. Lautakunta hylkäsi suunnitelman ja kehotti kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään Kumpulan kampuksen liikenneyhteyksien järjestämistä ja poikittaisliikenteen tehostamista sekä kehotti virastoa aloittamaan kevyen liikenteen väylien suunnittelun Kumpulanmäelle välittömästi. Kaupunginhallitus käsitteli liikennesuunnitelmaa otto-asiana ja päätti pysyttää lautakunnan päätöksen 14.4.2009. Tähän vaiheeseen liittyen kaupunginhallituksen tietoon saatettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajalle osoitettu kirje, jossa haluttiin säilyttää puisto- ja siirtolapuutarha-alue yhtenäisenä kokonaisuutena aiempien lautakuntapäätösten tapaan ja vastustettiin uutta joukkoliikennekatua. Kirje on esityslistan tämän asian liitteenä 5. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi 10.12.2009 tiedoksi selvityksen Kumpulan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta ja poikittaisliikenteen tehostamisesta.

Yleiskaava ja asemakaavat

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kaupunkipuistoaluetta, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis- ja luontoympäristönä. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä. Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Pääosalla aluetta on voimassa 30.10.1987 vahvistettu asemakaava nro 9010. Kaavan mukaan alue on joukkoliikennekatua, katu- ja puisto-aluetta. Lisäksi alueella on voimassa seitsemän muuta asemakaavaa.

Asemakaavoittamatonta aluetta ovat junarata sekä Hämeentien ja Vallilan siirtolapuutarhan välinen alue.

Maanomistus

Alue on kaupungin omistuksessa.

Alueen yleiskuvaus

Alue on pääosin virkistysaluetta, jossa on runsaasti rakennettua puistoa. Kaava-alueen itäreunalla kulkee Hämeentie.

Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Kumpulan kasvitieteellinen puutarha, Kumpulan kartano, Vallilan siirtolapuutarha sekä yliopiston kampusalue, jossa on mm. tiedekirjasto ja liikuntakeskus.

Tavoitteet

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa ja linjata joukkoliikennekatu kulkemaan Vallilanlaakson halki siten, että sen aiheuttamat meluhaitat ja maisemalliset vauriot minimoidaan.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos mahdollistaa joukkoliikennekadun rakentamisen Vallilanlaakson halki Hämeentieltä Mäkelänkadulle. Katu kulkee käytöstä poistuvan junaradan paikalla ja se johdetaan uintikeskuksen koillispuolisessa rinteessä tunnelin kautta Mäkelänkadulle.

Samalla poistetaan voimassa olevan asemakaavan varaus joukkoliikennekadulle Kumpulanmäeltä Kumpulanlaakson puistoalueen halki Isonniitynkadulle (nk. Pietari Kalmin kadun jatke).

Lisäksi mahdollistetaan kevyen liikenteen yhteys Jyrängöntieltä Kumpulan kampukselle ja kevyen liikenteen silta Kumpulan kampukselta Kustaa Vaasan tielle ja Arabian kauppakeskukseen.

Joukkoliikennekatua liikennöitäisiin aluksi bussein. Joukkoliikenneyhteys parantaa Kumpulasta ja Arabianrannasta Pasilan kautta Töölön suuntaan kulkevien reittien järjestelymahdollisuuksia. Lisäksi joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta Kalasatamaan. Alkuvaiheessa joukkoliikennekatu palvelee erityisesti Tiedelinjaa (seutulinja 506), joka liikennöi Viikistä Arabianrannan, Kumpulan, Pasilan, Meilahden ja Otaniemen kautta Pohjois-Tapiolaan ja yhdistää eri oppilaitoksia toisiinsa.

Joukkoliikenneyhteyden rakentamista puistoalueen halki on vastustettu laajasti ja esitetty Tiedelinjan reititystä ja nopeuttamista olemassa olevaa katuverkkoa hyödyntäen.

Merkittävimmät vaikutukset

Joukkoliikennekatu parantaa joukkoliikenteen poikittaisreittejä ja niiden järjestelymahdollisuuksia. Kadun ansiosta voidaan perustaa uusia poikittaislinjoja ja siirtää joitakin Kumpulan tai Arabianrannan kautta kulkevia bussilinjoja Pasilan kautta Töölön suuntaan.

Joukkoliikennekatu luo edellytykset raitiolinjan perustamiselle Pasilasta Hermanniin. Tätä raitiotietä voidaan myöhemmin jatkaa Kalasatamaan.

Kasvitieteellisen puutarhan pääsisäänkäynnin läheisyyteen rakennettava pysäkki parantaa pääsyä tähän valtakunnallisesti merkittävään puutarhaan.

Kumpulan kartanon visuaalisesti hallitseva asema maisematilassa heikkenee joukkoliikenteen kadun rakentamisen myötä. On kuitenkin muistettava, että Hämeentien sillan rakentaminen katkaisi aikoinaan kartanon suhteen Vanhankaupunginselälle ja siihen verrattuna joukkoliikennekadun kielteinen vaikutus on vähäinen.

Alue ei tarjoa enää joukkoliikennekadun rakentamisen jälkeen samanlaisia mahdollisuuksia virkistykseen, ja joukkoliikennekatu rikkoo viher- ja virkistysalueen yhtenäisyyttä. Joukkoliikennekadun aiheuttama haitta alueen virkistysmahdollisuuksiin on kuitenkin satamarataan verrattavissa, eikä muutos tältä osin ole merkittävä.

Kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaalle Vallilan siirtolapuutarhalle on jo aiheutunut maisemallista ja meluhaittaa aiemmin pohjoisreunaa kulkeneesta satamaradasta. Nyt paikalle suunnitellusta joukkoliikennekadusta aiheutuva lisähaitta verrattuna aiempaan tilanteeseen on vähäinen. Haittaa on pyritty vähentämään asemakaavassa rakennettavaksi määrätyllä umpinaisella 1,2 m korkealla aidalla.

Joukkoliikennekadun melu- ja päästöhaitat eivät ole merkittäviä, eikä 55 dB:n melutaso ylity. Sen sijaan kaavaehdotukseen sisältyy meluesteen rakentaminen vilkasliikenteisen Hämeentien reunalle Vallilan siirtolapuutarhan itäpuolelle. Melueste vähentää olennaisesti meluhaittoja Vallilan siirtolapuutarhassa ja Vallilanlaaksossa.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille n. 10,5 milj. euron kustannukset (alv 0 %). Kustannukset jakautuvat seuraavasti: kadut 2,40 milj. euroa, tunneli  (155 m) 4,65 milj. euroa, siirtolapuutarhan suoja-aita (h = 1,2 m) 0,80 milj. euroa, Hämeentien meluesteet 0,55 milj. euroa, VP-alueet  0,65 milj. euroa, EV-alueet 0,14 milj. euroa, kuivatus 0,45 milj. euroa, sillat 0,60 milj. euroa, johtosiirrot (vesihuolto) 0,13 milj. euroa sekä johtosiirrot ja (energia) 0,13 milj. euroa.

Edellä mainitut kustannukset eivät sisällä Kustaa Vaasan tien ylittävää kevyen liikenteen siltaa, jonka kustannusten on arvioitu olevan n. 1,8–2 milj. euroa.

Toteutus

Joukkoliikennekatu voidaan toteuttaa heti kaavan tultua voimaan.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Vireilletulosta on ilmoitettu osalliselle kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaton kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (7.3.2007). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetettiin osallisille kaavaluonnoksen kanssa (kirje päivätty 6.10.2008). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävillä 13.–31.10.2008. Keskustelutilaisuus järjestettiin 29.10.2008 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.

Toistamiseen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (31.3.2010), kaavaluonnos ja selostusluonnos olivat nähtävinä 12.–30.4.2010 Arabianrannan, Pasilan ja Vallilan kirjastossa sekä kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 20.4.2010 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa.

Viranomaisyhteistyö

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaistyötä liikennelaitos-liikelaitoksen, Helsingin seudun liikenteen ja rakennusviraston kanssa.

HSL Helsingin seudun liikenne ilmoitti lausunnossaan kannattavansa joukkoliikennekadun toteuttamista.

Kaupunginmuseo esitti, ettei Vallilanlaakson valjastaminen bussiliikenteen käyttöön tue puistomaisen viherkokonaisuuden säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä. Museo ei puoltanut kaavamuutosta.

Esitetyt mielipiteet

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapunut 18 mielipidekirjettä. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskustelutilaisuudessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat joukkoliikennekadun rakentamisen vastustamiseen ja koko hankkeen tarpeellisuuden kyseenalaistamiseen. Osa mielipiteistä myös kannatti hanketta ja toivoi hankkeen pikaista toteutusta.

Mielipiteet on kaavoitustyössä otettu huomioon siten, että joukkoliikennekadun aiheuttamat maisemalliset vauriot ja meluhaitat on pyritty minimoimaan kattamalla katu sen maisemallisesti herkimmässä kohdassa ja rakentamalla aita siirtolapuutarhan pohjoisreunalle.

Mielipidekirjeet, viranomaisten kannanotot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4). Keskustelutilaisuuden muistio on vuorovaikutusraportin liitteenä.

Tilastotiedot

Alueen pinta-ala on 71 255 m2, josta puistoaluetta (VP) on 25335 m2, katualuetta 29614 m2, kevyen liikenteen katualuetta 1157 m2, yleistä pysäköintialuetta (LP) 1793 m2 ja suojaviheraluetta (EV) 13356 m2.

Ehdotuksen nähtävillä olo, muistutukset ja lausunnot

Ehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 13.8.–13.9.2010, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla. Ehdotusta vastaan on tehty 10 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella on saatu kaksi kirjettä.

Lisäksi ehdotuksesta on pyydetty pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan, yleisten töiden lautakunnan, ympäristölautakunnan, kaupunginmuseon johtokunnan, liikennelaitos-liikelaitoksen Helsingin Vesi -liikelaitoksen, Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helen Sähköverkko Oy:n sekä Helsingin yliopiston, HSL Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnot.

Muistutukset

Muistutukset kohdistuvat vuorovaikutukseen, yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon ottamiseen, maankäyttö- ja rakennuslain sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumiseen, Vallilanlaakson virkistyskäyttöön, joukkoliikennekadun aiheuttamiin maisemallisiin muutoksiin, joukkoliikennekadun aiheuttamiin ympäristöhäiriöihin, liikenteellisiin vaikutuksiin ja kestävään kehitykseen.

Muistutukset ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Lausunnot

Lausunnot kohdistuvat yleiskaavan ja maakuntakaavan huomioon ottamiseen, alueen virkistyskäyttöön, ekologisiin käytäviin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön huomioon ottamiseen. Lausunnoissa esitetään, että joukkoliikennekadun rakentamisesta luovuttaisiin tai yhteys toteutettaisiin raitiovaunureittinä. Joukkoliikennekadun aiheuttamasta melusta pyydetään meluselvityksiä ja kadun tarpeellisuudesta lisäselvityksiä. Kevyen liikenteen sillan linjausta ja reittiä esitetään muutettavaksi ja sillan maisemavaikutukset tulee esittää.

Kiinteistölautakunta viittaa mm. maakuntakaavaan ja toteaa, ettei se puolla joukkoliikennekadun rakentamista alueelle, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta.

Myöskään yleisten töiden lautakunta ei puolla joukkoliikennekadun rakentamista, vaan puoltaa raitiovaunureitin toteuttamista alueen kautta. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa mm., ettei selostuksessa ole esitetty vaihtoehtoa joukkoliikenteen järjestämiseksi. Avoimeksi jäävät myös rakenteilla olevan länsimetron vaikutukset kulkemiseen Viikin, Arabianrannan, Kumpulan ja Otaniemen kampuksen välillä. Asemakaava ei ota riittävästi huomioon oikeusvaikutteisen yleiskaavan sisältöä.

Ympäristölautakunta korostaa, että joukkoliikennesuunnittelussa tulee suosia raideyhteyksiä aina kun se on mahdollista. Raideyhteysvaihtoehdon Kalasatamaan suuntautuvine jatkoyhteyksineen tulee olla ensisijainen vaihtoehto. Linja-autoliikenteeseen perustuvan joukkoliikennekatuvaihtoehdon jatkosuunnittelusta on syytä luopua. 

Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla kaavaehdotuksen hyväksymistä. Johtokunta toteaa mm., että tavoitteet siirtolapuutarha-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymiseksi ja joukkoliikennekadun sijoittamisesta alueen välittömään läheisyyteen ovat ristiriidassa keskenään. Vallilanlaakson valjastaminen bussiliikenteen käyttöön ei tue puistomaisen viherkokonaisuuden säilymistä siirtolapuutarhan ja Kumpulan kartanon lähiympäristössä.  

Lausunnot on otettu huomioon siten, että asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla ja selostukseen on lisätty jäljempänä mainitut suunnitelmaa selventävät asiakirjat:

Lausunnot ja vastineet niihin on selostettu yksityiskohtaisemmin vuorovaikutusraportissa (liite 7).

Muistutusten ja lausuntojen johdosta tehdyt muutokset

Asemakaavakarttaan tehdyt muutokset

-        Asemakaavamerkintää "Kadun tai liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys" on lyhennetty Kumtähdenkentän kohdalla.
 

-        Asemakaavamääräys "Alueelle on rakennettava umpinainen aita, jonka korkeus kadun tasausviivasta on 1,2 m. Merkintä osoittaa aidan likimääräisen sijainnin." on muutettu muotoon: "Alueelle on rakennettava melueste. Merkintä osoittaa esteen likimääräisen sijainnin ja lukuarvo sen yläreunan likimääräisen korkeuden kadun pinnasta metreinä."
 

-        Hämeentien suuntainen yleinen pysäköintialue on muutettu katualueeksi.
 

-        Nylanderinpuistoon on merkitty kasvitieteellistä puutarhaa palveleva huoltoajoyhteys.
 

-        Lisäksi kaavaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. 

Selostuksen liitteiksi on lisätty seuraavat suunnitelmaa selventävät asiakirjat:

-        Katuliikenteen melukartat

-        Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen

-        Vallilanlaakson joukkoliikennekadun yleissuunnitelma

-        Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan maisemalliset vaikutukset

-        Ylikulkusillan viitesuunnitelma.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.5.2011 yksimielisesti tehdä päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: "Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että katusuunnitelmaa tehtäessä kiinnitetään erityistä huomiota maisemointiin ja laadukkaiden materiaalien käyttöön. Lautakunta kiinnittää lisäksi huomiota linjoilla käytettävän kaluston laatuun."

As. Oy Isonniitynlaakson ja sen talotoimikunnan ym. kirje sekä yhdistysten kirjeet

As. Oy Isonniitynlaakso ja sen talotoimikunta sekä neljä muuta alueen taloyhtiötä ovat lähettäneet kaupunginhallitukselle kirjeen. Yhtiöt vaativat mm., että asemakaava hylätään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja palautetaan uudelleen valmisteltavaksi yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja viherväylänä. Kaavaehdotus tulisi hyväksyä Kustaa Vaasan tien ylikulkusillan osalta ja käynnistää toimet  pysäkeiltä Kumpulan kampukselle johtavan sääsuojatien yhteyden pikaiseksi rakentamiseksi. Liikennelaitos tulisi ohjeistaa aloittamaan raitiolinja Arabiasta Pasilaan katuverkkoa pitkin sekä ohjeistaa kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto osallistumaan yhteistyöhön, jossa kehitetään Vanhankaupunginlahden ja Pikku Huopalahden yhdistävä pyöräilyväylä, "viherbaana" osittain hyödyntäen Vallilanlaaksossa kulkevaa ratakuilua. 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry vastustaa asemakaavaehdotusta Vallilanlaakson joukkoliikennekadun osalta ja vaatii sen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi niin, että alue säilytetään yleiskaavan ja maakuntakaavan tavoitteiden mukaisesti kaupunkipuistona ja viheralueena. Samassa kirjeessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys yhtyy As. Oy Isonniitynlaakson ym. kirjeeseen, kuten myös Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry ja Vallilan siirtolapuutarhayhdistys ry.   

Kirjeet ovat esityslistan tämän asian liitteenä 6.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirastosta saadun tiedon mukaan asemakaavaehdotus ja liikennesuunnitelma eivät sinänsä ole esteenä "viherbaanan" suunnittelulle ja toteutukselle. Vallilanlaakson jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä voidaan kehittää joukkoliikennekadusta huolimatta.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että kaupunkisuunnittelulautakunta on laatinut myös esityksen Vallilanlaakson joukkoliikennekadun liikennesuunnitelmasta (kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 5991-1 / 5.5.2011), joka saatetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn joukkoliikennekadun asemakaavaehdotuksen saatua lainvoiman. 

Kaupunginvaltuuston päätöksen 14.12.2011 käsittely

Asiaa käsiteltäessä tehtiin seuraavat kaksi palautusesitystä ja yksi hylkäysesitys, joita ei hyväksytty.

Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Valtuutettu Kati Peltola oli valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavat viisi toivomuspontta:

1

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellytti, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)

2

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellytti, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)

3

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellytti, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)

4

Valtuusto kiirehti kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista. (Heli Puura)

5

Valtuusto edellytti selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla. (Heli Puura)

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavakartta nro 11978

2

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, päivätty 10.6.2010, muutettu 5.5.2011 ja täydennetty 7.5.2012

3

Havainnekuvia

4

Kumpula-seura ry:n kirje ja vastine

5

Kuntalaisen mielipide

6

Eräiden taloyhtiöiden ja yhdistysten kirjeet

7

Vuorovaikutusraportti 5.5.2011

8

Päätöshistoria

9

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun vaikutukset joukkoliikenteeseen

10

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle ELY-keskuksen tekemästä oikaisukehotuksesta 23.1.2012 Vallilanlaakson asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta nro 11978

11

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n vastine Kumpula-Seura ry:n suojeluesitykseen (Kumpulan kartano)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva kaava-alueesta

2

Leikkauskuva Vallilanlaaksosta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9
Liite 10
Liite 11

Helsingin hallinto-oikeus

Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Kirjeiden lähettäjät

Esitysteksti

Valitusten tekijät

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristölautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kaupunginmuseon johtokunta

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)

Helsingin Energia -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.05.2012 § 578

Pöydälle 14.05.2012

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

07.12.2011 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

28.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 14.12.2011 § 257

HEL 2011-001048 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 22. kaupunginosan (Vallila) katu-, puisto- ja suojaviheralueiden asemakaavan sekä 21. kaupunginosan (Hermanni) katu-, puisto- ja rautatiealueiden, 22. kaupunginosan (Vallila) puisto-, yleisen pysäköinti- ja katualueiden, 23. kaupunginosan (Toukola) puistoalueen ja 24. kaupunginosan (Kumpula) puisto- ja katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 10.6.2010 päivätyn ja 5.5.2011 muutetun piirustuksen nro 11978 mukaisena.

Lisäksi kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt seuraavat viisi toivomuspontta:

1.     Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä. (Riitta Snäll)
 

2.     Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan joukkoliikenneväylänä. (Maija Anttila)
 

3.     Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja. (Jessica Karhu)
 

4.     Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista. (Heli Puura)
 

5.     Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla. (Heli Puura)

Käsittely

14.12.2011 Ehdotuksen mukaan

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty seuraavat palautusehdotukset:

Valtuutettu Jessica Karhu oli valtuutettu Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuomo Valokaisen kannattamana ehdottanut, että valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti seuraavan äänestysjärjestyksen, jonka valtuusto hyväksyi: Ensin asetetaan vastakkain valtuutettu Jessica Karhun ja valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotukset. Tämän jälkeen äänestetään edellisessä äänestyksessä voittaneen palautusehdotuksen ja asian käsittelyn jatkamisen välillä.

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä ensimmäinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica Karhun ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen ehdotus hyväksytty tässä äänestyksessä.

30. Äänestys

JAA-ehdotus: Asia palautetaan valmisteltavaksi siten, että joukkoliikennekadun osalta kaavamääräystä muutetaan koskemaan ainoastaan maisemoitua raitiotieliikennettä Vallilanlaakson virkistys- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen.

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Mika Ebeling, Sture Gadd, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi

Puheenjohtaja tekemä ja valtuuston hyväksymä toinen äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

31. Äänestys

JAA-ehdotus: Jatko

EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että Vallilanlaakson ja Pietari Kalmin katuvaraukset poistetaan kaavasta, alue kaavoitetaan kaupunkipuistoksi ja joukkoliikenteelle kehitetään vaihtoehtoisia reittejä lähialueen katu- ja raitioverkkoa hyödyntäen.

Jaa-äänet: 43
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Ei-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Poissa: 2
Reiska Laine, Juho Romakkaniemi

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Kati Peltola valtuutettu Tea Vikstedtin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kuusi toivomuspontta:

Riitta Snäll

Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä.

Kannattaja: Seija Muurinen

Outi Alanko-Kahiluoto

Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän automaattisten ajonestopollareiden asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun molemmissa päissä.

Kannattaja: Jessica Karhu

Maija Anttila

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan joukkoliikenneväylänä.

Kannattaja: Tarja Kantola

Jessica Karhu

Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.

Kannattaja: Mari Holopainen

Heli Puura 1

Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista.

Kannattaja: Tarja Kantola

Heli Puura 2

Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla.

Kannattaja: Tarja Kantola

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysjärjestys kuului seuraavasti: Ensin asetetaan valtuutettu Kati Peltolan hylkäysehdotus kaupunginhallituksen ehdotuksen vastaehdotukseksi. Mikäli valtuutettu Kati Peltolan ehdotus hyväksytään, raukeavat ehdotetut toivomusponnet. Jos kaupunginhallituksen ehdotus hyväksytään, äänestetään ehdotettujen toivomusponsien hyväksymisestä siten, että valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ja valtuutettu Maija Anttilan toivomusponnet laitetaan ensin vastakkain ja sen jälkeen äänestetään voittaneen toivomusponnen hyväksymisestä. Muiden toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kolmas äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Kati Peltolan hylkäysehdotus hyväksytty.

32. Äänestys

JAA-ehdotus: Khs

EI-ehdotus: Ehdotan esityksen hylkäämistä

Jaa-äänet: 46
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Antti Vuorela

Ei-äänet: 37
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Tyhjä: 1
Jussi Halla-aho

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä neljäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Riitta Snällin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

33. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavan kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan vielä mahdollisuuksia vähentää siirtolapuutarhaan kohdistuvaa melu- ja pölyhaittaa meluaidan lisäksi kadun reunaan istutettavalla sopivalla puurivistöllä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja Kantola, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Tea Vikstedt, Antti Vuorela

Ei-äänet: 2
Kimmo Helistö, Nils Torvalds

Tyhjät: 31
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Tuija Brax, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Jyrki Lohi, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Kati Peltola, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Astrid Thors, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 2
Zahra Abdulla, Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä viides äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, jos ei voittaa on Maija Anttilan toivomusponsi hyväksytty tässä äänestyksessä.

34. Äänestys

JAA-ehdotus: Tämän ponnen hyväksyessään Helsingin kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän automaattisten ajonestopollareiden asentamisen ja käyttöönoton joukkoliikennekadun molemmissa päissä.

EI-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan joukkoliikenneväylänä.

Jaa-äänet: 35
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Lilli Autti, Tuija Brax, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nils Torvalds, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 44
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Juha Hakola, Rakel Hiltunen, Tarja Kantola, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Heli Puura, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Olli Valtonen, Antti Vuorela

Tyhjät: 5
Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kuudes äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Maija Anttilan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

35. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa selvitetään, millaisin estein katu voidaan sulkea yksityisautoilulta toimimaan ainoastaan joukkoliikenneväylänä.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Sture Gadd, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Ei-ääni: 1
Nina Huru

Tyhjät: 12
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Jussi Halla-aho, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Jan D Oker-Blom, Olli Sademies, Lea Saukkonen, Riitta Snäll, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä seitsemäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Jessica Karhun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

36. Äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään Vallilanlaakson joukkoliikennekadun, valtuusto edellyttää, että selvitetään, miten bussiliikenteen melua voitaisiin rajoittaa sallimalla kadulle vain tavanomaista vaatimustasoa hiljaisempia busseja, esimerkiksi hybridibusseja.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Sari Näre, Outi Ojala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna-Kaisa Siimes, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Tyhjät: 32
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Heikki Karu, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Pauli Leppä-aho, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Astrid Thors, Ulla-Marja Urho, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Poissa: 3
Mika Ebeling, Reiska Laine, Jan D Oker-Blom

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä kahdeksas äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 1, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

37. Äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto kiirehtii kaavassa osoitettujen meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttamista.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 71
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Tuija Brax, Arto Bryggare, Mika Ebeling, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Pauli Leppä-aho, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Sari Sarkomaa, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Riitta Snäll, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Tyhjät: 13
Harry Bogomoloff, Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Sanna Hellström, Nina Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Olli Sademies, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Poissa: 1
Reiska Laine

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä yhdeksäs äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Heli Puuran ehdottaman toivomusponnen nro 2, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

38. Äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, voidaanko Vallilanlaakson kautta johdettavien Keski-Pasilan hulevesien purkuputki sijoittaa pääosin kulkemaan kaavassa osoitetun joukkoliikennekadun alla.

EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Maria Björnberg-Enckell, Harry Bogomoloff, Tuija Brax, Arto Bryggare, Heidi Ekholm-Talas, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Tarja Kantola, Emma Kari, Heikki Karu, Mari Kiviniemi, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Essi Kuikka, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Kati Peltola, Sanna Perkiö, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Heli Puura, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Juho Romakkaniemi, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Snäll, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Tuomo Valokainen, Olli Valtonen, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Antti Vuorela, Ville Ylikahri

Tyhjät: 13
Sture Gadd, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Kauko Koskinen, Jaana Pelkonen, Olli Sademies, Sari Sarkomaa, Astrid Thors, Nils Torvalds, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Poissa: 5
Mika Ebeling, Minerva Krohn, Reiska Laine, Pauli Leppä-aho, Terhi Peltokorpi

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566