Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 593

Oulunkylän eräiden tonttien määrääminen rakennuskieltoon (nro 12123)

HEL 2012-005332 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelit nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontit nro 1 ja 7 sekä korttelin nro 28303 tontit nro 2, 18, 19, 22 ja 23 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12123

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelit nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontit nro 1 ja 7 sekä korttelin nro 28303 tontit nro 2, 18, 19, 22 ja 23 rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Esittelijä

Rakennuskiellon asettaminen koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) kortteleita nro 28300 ja 28302, korttelin nro 28301 tontteja nro 1 ja 7 sekä korttelin nro 28303 tontteja nro 2, 18, 19, 22 ja 23. Tontit sijaitsevat Oppipojantien, Oppipojankujan ja Kisällintien varrella.

Tontit ovat yksityisomistuksessa.

Alue kuuluu Käskynhaltijantien pohjoispuolen rintamamiestaloalueeseen. Alue on yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Varsin tehokkaalta omakotitaloalueelta (e = 0.4) on viime vuosina purettu paljon vanhoja rakennuksia uusien tieltä eikä siellä ole enää jäljellä yleiskaavan tarkoittamia arvoja.

Kortteleissa nro 28300 ja 28302 sekä tonteilla 28301/1 ja 7 ja 28303/2, 18, 19, 22 ja 23 on voimassa asemakaavat nro 3313 (vahvistettu 5.10.1953), 4889 (vahvistettu 19.12.1960), 8498 (vahvistettu 17.12.1981) ja 9149 (vahvistettu 23.4.1986). Asemakaavoissa on määrätty tonteille enimmäispeittävyysalaksi viidesosa, rakennuksille enimmäiskorkeudet ja enimmäisetäisyydet viereisistä rakennuksista. Laskennallinen kerrosala kaikilla tonteilla vastaa tehokkuuslukua e = 0.4. Tämän lisäksi vanhimmat asemakaavat sallivat 50 m²:n talousrakennuksen rakentamisen maistraatin luvalla.

Alueen uudemmissa asemakaavoissa kaavakarttaan on merkitty tehokkuus e = 0.4, josta 20 tai 25 m² / asunto on jätettävä autosuojaa varten eikä tätä saa käyttää asuinrakentamiseen. Rakennusoikeudeltaan alueen tontit ovat eriarvoisessa asemassa. Voimassa olevat asemakaavat ovat vanhentuneita eikä niillä pystytä turvaamaan tontinomistajien tasavertaista kohtelua.

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa tonttien rakennusoikeus merkitään kaavaan uudempien asemakaavojen tapaan.

Asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 24.4.2012 päivätyn piirustuksen nro 12123.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12123

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.04.2012 § 165

HEL 2012-005332 T 10 03 05

Ksv 3801_1, karttalehti H6

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) kortteleita 28300 ja 28302, korttelin 28301 tontteja 1 ja 7 sekä korttelin 28303 tontteja 2, 18, 19, 22 ja 23 koskeva rakennuskielto asetetaan kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12123, päivätty 24.4.2012).

Päätöksen jakelu:

- kaupunginhallitus

- hallintokeskus, Kaj:n rooteli ************

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566