Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/2

 

14.05.2012

 

 

 

 

 

 

§ 599

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi: kulttuuritilaisuuksiin pääseminen kuljetuspalvelujen avulla

HEL 2011-010791 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen tekijä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.12.2011 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätösehdotus

Käsitellessään 14.12.2011 kaupungin kulttuuristrategiaa 2012-2017 Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

” Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää mahdollisuuksia kehittää kuljetuspalvelujen keskitettyä rahoitus- ja tilausjärjestelmää kulttuuritilaisuuksiin pääsemiseksi, jotta myös avustamista tarvitsevat, kotona ja laitoksissa asuvat henkilöt pääsevät kulttuuritapahtumiin nykyistä sujuvammin. (Arja Karhuvaara)"

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että toivomusponnen johdosta on saatu sosiaalilautakunnan lausunto. Lautakunta selostaa käytössä olevia kuljetuspalveluja ja katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin voidaan turvata nykyisillä palveluilla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen tekijä

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 20.03.2012 § 89

HEL 2011-010791 T 00 00 03

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Toivomusponnessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan: miten avustamista tarvitsevat henkilöt pääsevät osallistumaan kulttuuritapahtumiin.

Kotona ja laitoksissa asuvien henkilöiden on mahdollista käyttää kuljetuspalveluja silloin, kun he eivät voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Laitoksessa asuvien henkilöiden matkojen järjestämisvastuu on ensisijassa kyseisellä laitoksella. Mikäli laitoksen järjestämät kuljetukset eivät ole riittäviä tai sopivia, voi asiakas käyttää kuljetuspalvelumatkoja.

Kuljetuspalvelua tai kuljetustukea voi saada joko vammaispalvelulain tai sosiaalihuoltolain nojalla. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja myönnetään pääsääntöisesti 18 ja
sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetustukimatkoja enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa vapaa-ajan matkoihin.

Vapaa-ajan matkoja voi käyttää esimerkiksi kulttuuritilaisuuksiin osallistumiseen. Kaikki samaan suuntaan suuntautuvat matkat pyritään yhdistelemään. Asiakas voi toivoa yhdistelyä esimerkiksi samasta osoitteesta lähtevän asiakkaan kanssa. Yhdistellyssä kuljetuksessa asiakkaalta kuluu vain puoli matkaa. Yhdistelyt lisäävät asiakkaiden käytössä olevien kuukausittaisten matkojen määrää.

Sekä vanhus- että vammaispalveluissa tehdään yhteistyötä kulttuurilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa erilaisten kulttuuritapahtumien toteuttamiseksi asuinympäristössä myös niin, että asukkaat itse osallistuvat tekemiseen yhteistyössä kulttuurin ammattilaisten kanssa.

Sosiaalilautakunta katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä palveluilla.

Käsittely

20.03.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että päätösehdotuksen viimeinen kappale, joka kuului:
"Sosiaalilautakunta katsoo, ettei toivomusponnen mukaiseen selvitykseen ole tarvetta. Asiakkaiden mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä palveluilla." muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Sosiaalilautakunta katsoo, että asiakkaiden mahdollisuus osallistua kulttuuritapahtumiin voidaan toteuttaa nykyisillä palveluilla."

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Niina Pajala, kehittämiskonsultti, puhelin: 310 44553

niina.pajala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566