Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 245

Helsingin kaupungin ja Viipurin Reaalikoulu Oy:n välinen perusopetuslain 7 §:n mukainen sopimus

HEL 2012-000493 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että se oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan Viipurin Reaalikoulu Oy kanssa perusopetuslain mukaisesti lisäopetuksen antamisesta perusopetuksen oppimäärän suorittaneille oppilaille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin ja Viipurin Reaalikoulu Oy:n välinen perusopetuslain 7 §:n mukainen sopimus liittyen lisäopetuksen järjestämiseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetusvirasto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee , että se oikeuttaa opetustoimen johtajan sopimaan Viipurin Reaalikoulu Oy kanssa perusopetuslain mukaisesti lisäopetuksen antamisesta perusopetuksen oppimäärän suorittaneille oppilaille.

Esittelijä

Valtioneuvosto on 25.6.2008 perusopetuslain  nojalla myöntänyt Viipurin Reaalikoulu Oy:lle luvan perusopetuksen oppimäärän suorittaneille annettavan lisäopetuksen järjestämiseen. Päätöksen mukaan lisäopetuksen järjestäminen edellyttää sopimusta kaupungin kanssa.

Valtioneuvoston lupa on myönnetty koulun ylläpitäjälle Viipurin Reaalikoulu Oy:lle. Koulun nimi on Maunulan yhteiskoulu. Helsingin kaupunki ja Viipurin Reaalikoulu Oy ovat solmineet Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston 14.9.201 hyväksymän kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisen sopimuksen perusopetuksen järjestämisestä. Tässä sopimuksessa ei ole sovittu lisäopetuksesta. Lisäopetuksen järjestämistä koskeva sopimus on perusteltua tehdä erikseen, koska muilla yksityistä perusopetusta antavilla kouluilla, joiden kanssa kaupunki on solminut perusopetuksen järjestämistä koskeva sopimuksen, ei vastaavaa lisäopetuksen järjestämistä koskevaa lupaa ole. Viipurin Reaalikoulu Oy jatkaa lisäopetuksen järjestämistä vastaavalla tavalla kuten aikaisemminkin antamalla sitä perusopetuksen oppimäärän suorittaneille. Opetuksen järjestäjänä se saa rahoituksen perusopetuslaissa tarkoitettuun lisäopetukseen suoraan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain  mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin ja Viipurin Reaalikoulu Oy:n välinen perusopetuslain 7 §:n mukainen sopimus liittyen lisäopetuksen järjestämiseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Opetusvirasto

 

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 31.01.2012 § 10

HEL 2012-000493 T 12 00 01

Päätös

Opetuslautakunta päätti esittää, että kaupunginhallitus suostuu siihen, että Viipurin Reaalikoulu Oy järjestää perusopetuslain mukaista lisäopetusta antamalla sitä perusopetuksen oppimäärän suorittaneille sekä oikeuttaa opetustoimen johtajan tekemään asiassa perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun sopimuksen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Anu Kangaste, hallintolakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566