Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 240

Edustajien nimeäminen kuntauudistuksen aluekierroksen Kuntauudistusseminaariin 21.3.2012

Pöydälle 05.03.2012

HEL 2012-002098 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtiovarainministeriön kirje 31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtiovarainministeriö

 

Nimetyt henkilöt

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Helsingissä keskiviikkona 21.3.2012 järjestettävään Uuttamaata koskevaan kuntauudistusseminaariin seuraavat edustajat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kuntauudistuksen aluekierroksen. Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitystä esitellään 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa 2012. Ministeriö pyytää nimeämään 13.3.2012 mennessä Uudenmaan aluetilaisuuteen 10 edustajaa (mukaan lukien henkilöstön edustaja) kustakin kunnasta Messukeskuksessa 21.3.2012 klo 9-15 pidettävään tilaisuuteen. Uudenmaan tilaisuus sisältää myös metropoliosuuden. Tilaisuuden tarkempi ohjelma ei ole vielä valmistunut.

Henkilöstöjärjestöjä (JHL:n, JUKO:n, TNJ/Superin, Jytyn, Ktn:n ja Tehyn paikallisjärjestöjä) on erikseen pyydetty nimeämään 2.3.2012 mennessä keskuudestaan yhden yhteisen edustajan em. tilaisuuteen.

Tilaisuudet ovat kaikkien seurattavissa suorana verkossa (ns. webcasting-lähetys) http://www.goodmood.fi/kuntauudistus/. Lisäksi valtiovarainministeriö on avannut kaikille 18 alueelle keskustelualustan www.owela.fi/kuntauudistus. Keskustelufoorumin tavoitteena on mahdollistaa keskustelu alueen päättäjien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kesken sekä kerätä palautetta alueille ehdotetusta tai ehdotetuista erityisistä kuntajakoselvitysalueista valmistelijoiden tueksi. Valmistelijat seuraavat keskustelua säännöllisesti.

Valtiovarainministeriö on avannut kaikille 18 alueelle keskustelualustan www.owela.fi/kuntauudistus. Keskustelufoorumin tavoitteena on mahdollistaa keskustelu alueen päättäjien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kesken sekä kerätä palautetta alueille ehdotetusta tai ehdotetuista erityisistä kuntajakoselvitysalueista valmistelijoiden tueksi. Valmistelijat seuraavat keskustelua säännöllisesti.

Lisätietoa uudistuksesta: www.kuntauudistus.fi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtiovarainministeriön kirje 31.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Valtiovarainministeriö

 

Nimetyt henkilöt

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 27.02.2012 § 208

Pöydälle 27.02.2012

HEL 2012-002098 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566