Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

05.03.2012

 

 

 

 

 

 

§ 237

Eräiden asuntotuotantotoimikunnan rakennuskohteiden rahoittaminen

HEL 2012-001563 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, asuntotuotantotoimiston hankkeille tertiääri- ja primäärilainoja seuraavasti:   

       

Yhtiö  

Tertiäärilaina

Heka-Kumpula/ Lontoonkuja  

 718 300 e

Heka-Pihlajisto/ Harjannetie 44  

1 014 940 e

Heka- Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

730 785 e

YHTEENSÄ 

2 464 025 e

 

Yhtiö  

Primäärilaina

Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

465 249 e

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4  

 227 621 e

YHTEENSÄ

692 870 e

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Penttilä, Tapio Korhonen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

 

Varainhallinta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää talousarvion kohdalta 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, asuntotuotantotoimiston hankkeille tertiääri- ja primäärilainoja seuraavasti:   

       

Yhtiö  

Tertiäärilaina

Heka-Kumpula/ Lontoonkuja  

 718 300 e

Heka-Pihlajisto/ Harjannetie 44  

1 014 940 e

Heka- Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

730 785 e

YHTEENSÄ 

2 464 025 e

 

Yhtiö  

Primäärilaina

Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

465 249 e

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4  

 227 621 e

YHTEENSÄ

692 870 e

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

Tiivistelmä

Heka-Kumpula/ Lontoonkuja on Arabianrantaan rakennettu 74 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on       14 364 300 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 12 536 000 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella      1 110 000 euroa ja tertiäärilainalla 718 300 euroa.

Heka-Pihlajisto/ Harjannetie 44 on Viikinmäkeen rakennettava 90 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo on       20 298 800 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan 18 383 860 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella     900 000 euroa ja tertiäärilainalla 1 014 940 euroa.

Heka-Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3 on Länsisatamaan rakennettava 62 kerrostaloasuntoa sisältävä vuokrakohde, jonka hankinta-arvo 15 080 949 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan                13 264 915 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 620 000 euroa, tertiäärilainalla 730 785 euroa ja primäärilainalla 465 249 euroa.

Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4 on Jätkäsaareen rakennettava 44 kerrostaloasuntoa sisältävä asumisoikeuskohde, jonka hankinta-arvo on 10 795 121 euroa. Korkotukilainalla rahoitetaan
8 542 375 euroa, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen käynnistysavustuksella 440 000 euroa, asumisoikeusmaksuilla              1 585 125 euroa ja  primäärilainalla 227 621 euroa.

Asuntotuotannossa käytettävät rahoitusmuodot

Vuokrakohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 41 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko  1.10.2011 jälkeen myönnetylle lainalle 1,7 %.  Korkotukilainan määrä on enintään 95 % rakennus- ja tonttikustannuksista. Asumisoikeuskohteiden korkotukilainan enimmäislaina-aika on 36 vuotta ja lainansaajan perusomavastuukorko 3,5 %. Asumisoikeuskohteen korkotukilainan määrä on 85 % rakennus- ja tonttikustannuksista.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus myönsi vuonna 2011 10 000 euron ja vuonna 2010 15 000 euron käynnistysavustuksen asuntoa kohti Helsingin seudulle rakennettaville valtion tukemille vuokra- ja asumisoikeusasunnoille.

Helsingin kaupungin tertiäärilaina on kaupungin myöntämää kolmoissijaislainaa, jonka asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus rinnastaa yhtiön omiin varoihin. Tertiäärilainan korko on 1.1.2006 lukien 4,5 % ja se lyhennetään viidessä vuodessa sen jälkeen kun aravalaina tai siihen rinnastettava yhtiön laina on kokonaan maksettu.  Tertiäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteen korkotukilainan ja käynnistysavustuksen jälkeinen, noin 5 %:n suuruinen omarahoitusosuus.

Helsingin kaupungin primäärilaina on Helsingin kaupungin myöntämää lainaa, jonka korko on tällä hetkellä 2,35 % ja joka lyhennetään 36 vuoden annuiteettitaulukon mukaisesti.  Primäärilainalla rahoitetaan vuokratalokohteisiin sisältyviä liike- ym. tiloja.

Esittelijä

Talousarvion kohdalla 9 01 01, Antolainat asuntotuotantoon, on käytettävissä 10 milj. euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asuntotuotantotoimisto

 

Varainhallinta

 

Päätöshistoria

Asuntotuotantotoimikunta 08.02.2012 § 18

HEL 2012-001563 T 02 05 03 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että seuraaville hankkeille myönnetään tertiääri- ja primäärilainaa seuraavasti:

Tertiäärilaina

- Heka Kumpula/ Lontoonkuja

   718.300 e

- Heka Pihlajisto/ Harjannetie 44

1.014.940 e

- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

   730.785 e

YHTEENSÄ

2.464.025 e

 

Primäärilaina

- Heka Kantakaupunki/ Juutinraumankatu 3

  465.249 e

- Helsingin Asumisoikeus Oy/ Kap Hornin katu 4

  227.621 e

YHTEENSÄ

  692.870 e

 

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Elina Kotiranta, talouspäällikkö, puhelin: 310  78027

elina.kotiranta(a)att.hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566