Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

20.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 195

Teollisuustontin ja siihen liittyvän alueen varaaminen Tattariharjusta Stena Recycling Oy:lle

HEL 2011-007996 T 10 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) korttelin nro 38171 tontin nro 28 (pinta-ala 6 782 m²) sekä määräalat Helsingin kaupungin Malmin kylän tiloista Karls RNo 1:58 (pinta-ala 6 465 m²) ja Pehrs RNo 1:59 (pinta-ala 39 m²) osoitteessa Masuunikuja Stena Recycling Oy:lle 30.6.2013 saakka teollisuus- ja varastorakennuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1      

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin ja määräalojen rakentamiseksi yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2

Varauksensaajalla on oikeus varausaikana hakea suunnittelemalleen toiminnalle tarpeellisia ympäristölupia.

3      

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia ja määräaloja koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee varata Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) korttelin nro 38171 tontin nro 28 (pinta-ala 6 782 m²) sekä määräalat Helsingin kaupungin Malmin kylän tiloista Karls RNo 1:58 (pinta-ala 6 465 m²) ja Pehrs RNo 1:59 (pinta-ala 39 m²) osoitteessa Masuunikuja Stena Recycling Oy:lle 30.6.2012 saakka teollisuus- ja varastorakennuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1      

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin ja määräalojen rakentamiseksi yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2

Varauksensaajalla on oikeus varausaikana hakea suunnittelemalleen toiminnalle tarpeellisia ympäristölupia.

3      

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia ja määräaloja koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

Esittelijä

Varauksensaaja

Stena Recycling Oy on vuonna 2005 perustettu yhtiö, jonka toimiala on kierrätys, uusioraaka-aineiden hyödyntäminen ja käsittely. Yhtiö tarjoaa laatu- ja ympäristövaatimukset täyttäviä kierrätysratkaisuja. Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2009 - 2010 85,3 miljoonaa euroa ja se työllisti 94 henkilöä. Stena Recycling Oy kuuluu ruotsalaiseen Stena Metall -konserniin.

Varauskohde

Yhtiölle esitetään varattavaksi Tattariharjun teollisuusalueen tontti nro 38171/28 (pinta-ala 6 782 m²) sekä tonttiin sen lounaispuolella rajautuva Lahdenväylän varressa sijaitseva n. 6 500 m²:n suuruinen alue kierrätyslogistiikan toimitilarakennuksen suunnittelua varten.

Tontti 38171/28 kuuluu voimassa olevan asemakaavan mukaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeseen (T). Tontin pinta-ala on 6 782 m² ja rakennusoikeus 3 391 k-m² (e = 0,5). Tontti on rakentamaton. Määräalat rajoittuvat tonttiin ja kuuluvat asemakaavan mukaiseen puistoalueeseen (P). Määräaloilla ei ole rakennuksia.  Varattavien alueiden ja Lahdenväylän väliselle alueelle suunnitellaan meluvallien rakentamista ylijäämämaita tehokkaasti hyödyntämällä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää asemakaavan muutosta.

Hakijalle päätettiin jo aiemmin vuonna 2010 vuokrata kyseinen tontti samaan tarkoitukseen. Kohde on osoittautunut toteutettavuudeltaan vaikeaksi ja tuolloin hanke peruuntui. Nyt tontti ja siihen liittyvä alue ehdotetaan varattavaksi, jolloin varauksensaaja voi tonttikustannuksitta jatkaa tarkempaa toteutussuunnittelua sekä hakea toimintansa edellyttämää ympäristölupaa, ja varausaikana on mahdollista käynnistää tarvittava asemakaavamuutos 

Esittelijän kannanotto

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen. Päätösehdotukseen on lisätty lautakunnan tarkoituksen mukaisesti hakijan oikeus varausaikana hakea tarvittavia ympäristölupia. Varausaikaa on lautakunnan esitykseen verrattuna pidennetty 30.6.2013 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 01.12.2011 § 618

HEL 2011-007996 T 10 01 01 00

Kiinteistökartta J6 T4, Masuunikuja

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi) korttelin nro 38171 tontti nro 28 (pinta-ala 6 782 m²) sekä määräalat kiinteistöistä 91-418-1-58 (pinta-ala 6 465 m²) ja 91-418-1-59 (pinta-ala 39 m²) osoitteessa Masuunikuja varattaisiin Stena Recycling Oy:lle 31.12.2012 saakka teollisuus- ja varastorakennuksen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

1      

Varauksensaajan on laadittava suunnitelmat tontin ja määräalojen rakentamiseksi yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sekä esitettävä ennen maanvuokrasopimuksen tekemistä selvitys hankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

2      

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia ja määräaloja koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566