Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 125

V Sj / Vt Tarja Tenkulan aloite koskien Siltamäen liikuntapuiston parkkipaikan laajennusta

HEL 2011-000931 T 08 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Tarja Tenkulan aloite

2

Liikuntaviraston lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tarja Tenkula esittää aloitteessaan, että kaupunki laajentaa Siltamäen liikuntapuistossa sijaitsevaa parkkipaikkaa vastaamaan nykyistä tarvetta.

Vastauksenaan khs toteaa saatujen lausuntojen perusteella, että väliaikaisena ratkaisuna pysäköintialueelle olisi mahdollista asentaa kulkua ja pysäköintiä ohjaavat opasteita ja puomeja, jolloin pysäköintialue saataisiin ruuhka-aikana toimivaksi ja nykyistä tehokkaampaan käyttöön.

Samalla khs toteaa, että Siltamäen ja Suutarilan alueelle laaditaan parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirastossa yleissuunnitelmaa, jossa tutkitaan täydennysrakentamista ja uuden siirtolapuutarha-alueen perustamista.

Liikuntavirasto osallistuu yleissuunnitelman ja asemakaavan laadintaan ja nostaa esille pysäköintijärjestelyjen ja ajoyhteyksien muutostarpeita Siltamäen liikuntapuiston tuntumassa.

Nykyisin voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1984 ja se sallii ohjeellisena alle 60 auton pysäköintialueen rakentamisen. Ennen kuin uusi kaava valmistuu, joka mahdollistaa nykyistä suuremman pysäköinnin, on syytä edetä em. väliaikaistoimenpiteellä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Tarja Tenkulan aloite

2

Liikuntaviraston lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 89

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-000931 T 08 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.08.2011 § 278

HEL 2011-000931 T 08 01 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Siltamäen alue- ja liikuntapuiston sekä Siltakylän rantapuiston ja viljelypalsta-alueen vapaa-ajantoiminnot ovat monipuoliset. Liikuntapuistoa pysäköintialueineen isännöi liikuntavirasto ja puistoalueita rakennusvirasto. Aluekokonaisuus on suosittu ja käyttäjämäärät ovat suuret iltaisin ja viikonloppuisin sekä erityisesti urheilutapahtumien aikana. Alueen ainoat pysäköintipaikat ovat liikuntapuiston 70-paikkainen, hiekkapäällysteinen pysäköintialue sekä alueen asuntokatujen varret. Erityisesti jalkapallotapahtumien aikana paikkojen määrä on riittämätön.

Pysäköintialue näyttäisi olevan jonkin verran tehottomassa käytössä, joten sen päällystäminen ja paikkojen merkitseminen saattaisi tuoda jonkin verran lisäpaikkoja. Mikäli pysäköintialueen käytön tehostaminen ei kuitenkaan riitä, selvittävät kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto ja liikuntavirasto mahdollisuudet laajentaa pysäköintialuetta.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Olli-Pekka Poutanen

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2011 § 430

HEL 2011-000931 T 08 01 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Siltamäen alue- ja liikuntapuiston sekä Siltakylän rantapuiston ja viljelypalsta-alueen vapaa-ajantoiminnot ovat monipuoliset. Liikuntapuistoa pysäköintialueineen isännöi liikuntavirasto ja puistoalueita rakennusvirasto. Aluekokonaisuus on suosittu ja käyttäjämäärät ovat suuret iltaisin ja viikonloppuisin sekä erityisesti urheilutapahtumien aikana. Alueelle kuljetaan kapeaa, kääntöpaikkaan päättyvää asuntokatua, Pallomäentietä, sekä sen jatkeena olevaa hiekkapäällysteistä puistokäytävää pitkin. Alueen ainoat pysäköintipaikat ovat liikuntapuiston 70-paikkainen, hiekkapäällysteinen pysäköintialue sekä alueen asuntokatujen varret.

Nykyisin pysäköintialue toimii melko tehottomasti, koska pysäköintiä ei ole ohjeistettu. Paras ratkaisu pysäköinnin järjestämiseksi saataisiin päällystämällä liikuntapuiston pysäköintialue ja merkitsemällä siihen pysäköintipaikat. Päällystystoimenpide vaatii erillisen kuivatussuunnitelman.

Väliaikaisena ratkaisuna pysäköintialueelle olisi mahdollista asentaa kulkua ja pysäköintiä ohjaavat opasteet kesäajaksi. Tämä olisi toteutettavissa esimerkiksi kahden pitkän puomirivin (aidan) avulla. Puomirivien päihin asennetaan pysäköintiohjemerkit (merkkinumero 521 Pysäköintipaikka sekä 521a Pysäköintipaikka tai 521b Pysäköintipaikka). Sopiva puomien välinen etäisyys on 17 metriä. Tällöin pysäköintialue saataisiin ruuhka-aikana toimivaksi ja nykyistä tehokkaampaan käyttöön.

Pallomäentie palvelee tehokkaasti vain kadun varressa olevien tonttien liikennettä ja puistokäytävä pääasiassa kevyttä liikennettä. Kun liikuntapuisto on aikanaan perustettu, on sen käyttäjien arvioitu tulevan etupäässä lähiympäristöstä. Tuolloin muun muassa isoihin tapahtumiin ja niiden tuomiin liikennemäärähuippuihin ei ole osattu varautua. Pitkällä tähtäimellä pysäköintipaikan laajuus ja ajoyhteydet onkin järkevää arvioida uudelleen koko virkistysaluekokonaisuus huomioon ottaen. Tarvittaessa voidaan tutkia pysäköintialueen laajentamista maltillisesti Siltakylän rantapuiston alueelle. Pysäköintialueen laajentamistarve selvitetään yhteistyössä liikuntaviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteilla täydennysrakentamista esittävä asemakaavanmuutos Pallomäenkujan alueelle sekä täydennysrakentamisen yleissuunnitelma koko Siltamäen ja osan Suutarilaa kattavalle alueelle. Kaavoituksen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tutkia myös virkistysaluekokonaisuuden ajoyhteys- ja pysäköintijärjestelyjä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Virpi Vertainen, Aluesuunnittelija, koillinen suurpiiri, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566