Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 136

Vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2011-003537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     myöntää Tuomo Valveelle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Janne Pesosen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Vaalivalmistelutoimikunta

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

1.     myöntää Tuomo Valveelle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita Janne Pesosen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Tuomo Valve (Kok.) pyytää 24.1.2012 vapautusta vaalivalmistelutoimikunnan jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus asetti 9.5.2011 § 477 toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevat vaaliasiat. Samalla kaupunginhallitus valitsi Tuomo Valveen toimikunnan jäseneksi ja nimesi hänet puheenjohtajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

 

Vaalivalmistelutoimikunta

 

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.09.2011 § 813

HEL 2011-003537 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     myöntää Maaria Haikaraiselle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Outi Silfverbergin uudeksi jäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2012 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566