Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 120

V Kj / Vt Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisivapaasta Helsingistä

HEL 2011-000137 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Thomas Wallgrenin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että Helsinki voisi omalta osaltaan vaikuttaa maailmanlaajuiseen finanssijärjestelmään mm. siten, että kaupungin hankinta-asiakirjoihin liitettäisiin toimittajia velvoittava ehto, jonka mukaan toimittajat sitoutuisivat olemaan käyttämättä veroparatiiseja veronkiertoon. Aloitteessa ehdotetaan lisäksi, että kaupunki perustaa työryhmän, jonka tehtävä on kartoittaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia asiassa. Lopuksi esitetään, että kaupunginhallitukselle valmistellaan objektiivisiin kriteereihin perustuva luettelo veroparatiiseista.

Kaupunginhallitus toteaa, että vt Thomas Wallgrenin aloitteessa esitetyt asiat otetaan huomioon Globaalin vastuun strategia -raportin valmistelussa. Raportti on lähdössä lausunnolle lauta- ja johtokuntiin helmikuussa. Lausuntokierroksen jälkeen raportti tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn kevätkaudella 2012.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Thomas Wallgrenin aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 84

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-000137 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566