Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 127

V Kaj / Vt Tarja Tenkulan aloite asukastilojen hankinnasta

HEL 2011-002557 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Tarja Tenkulan aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Vt Tarja Tenkula esittää aloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi hankkimaan systemaattisesti vanhojen asuinalueiden asukastaloja ja -tiloja.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että aloitteessa mainittu Siltamäen korttelitupa toimii sosiaalivirastosta saadun tiedon mukaan nyt väliaikaisesti Siltamäen palvelutalossa kunnes aiemmat korttelitupatoiminnan käytössä olleet päiväkodin tilat on peruskorjattu. Peruskorjaus valmistunee keväällä 2012, jonka jälkeen korttelitupatoiminnan tilakysymys arvioidaan uudelleen.

Kaupungin asuinalueilla on varsin kattavasti yli 30 erilaista ja erikokoista asukastaloa tai asukastilaa. Asukasyhdistykset tai muut asuinalueen järjestöt pitävät yllä noin puolta näistä asukastiloista ja toinen puoli on kiinteistöyhtiöiden ylläpitämiä yhteiskerhotiloja uusilla asuntoalueilla.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin omistamia kiinteistöjä tulee käyttää tehokkaammin. Tilojen vajaakäyttöä on vähennettävä ja tilojen vuokrausta tulee selkeyttää. Tilojen tehokas ja joustava yhteiskäyttö onnistuu hallintokuntien ja kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteistyöllä.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Tarja Tenkulan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 91

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-002557 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 15.12.2011 § 660

HEL 2011-002557 T 10 06 00

Khs 2011-1217 / 15.6.2011

Päätös

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Tarja Tenkulan ehdotuksesta koskien asukastalojen hankkimista vanhoille asuinalueille seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Tarja Tenkula ehdottaa, että Helsingin kaupunki alkaisi hankkia systemaattisesti korttelitaloja vanhoille asuinalueille, missä ei ole erillistä asukastaloa tai asukastilaa.

Helsingin kaupunki omistaa noin 2 500 rakennusta, joista 1 900 on lämmitettyjä. Näiden rakennusten ylläpitoon ja korjauskustannuksiin kaupunginvaltuusto on päättänyt investointimäärärahaa vuosille 2012 - 2017 noin 160 - 180 miljoonaa euroa vuodessa, josta uudisrakentamiseen kuluu vuosittain noin 50 miljoonaa euroa. Korjaushankkeisiin jää käytettäväksi noin 100 - 110 miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2012 Helsingin omistamien rakennusten korjausvelka on 950 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisellä investointitasolla kaupunki ei pysty korjaamaan ja ylläpitämään omistamiaan rakennuksia. Jotta korjausvelka vähenisi, tulee kaupungin vähentää kiinteistökantaansa merkittävästi.

Tavoitteena tulee olla, että kaupungin omistamia kiinteistöjä tulee käyttää tehokkaammin. Tilojen vajaakäyttöä on vähennettävä ja tilojen vuokrausta tulee selkeyttää. Tilojen tehokas ja joustava yhteiskäyttö onnistuu hallintokuntien ja kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteistyöllä.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Sosiaalilautakunta 18.10.2011 § 375

HEL 2011-002557 T 10 06 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan sisältöisen lausunnon:

Sosiaalivirasto tukee alueellista järjestötoimintaa ja asukkaiden osallisuutta monin eri tavoin ja eri rahoituskanavien kautta. Lisäksi sosiaalivirasto ylläpitää omin budjettivaroin viittä kumppanuustaloa ja kolmea lähiöasemaa.

Viimeaikaiset parhaat asukastilojen mallit ovat perustuneet asukasyhdistysten tai muiden keskeisten järjestöjen ja erityisesti kulttuurikeskuksen, sosiaaliviraston ja työväenopiston yhteistyöhön, esimerkkinä asukas- ja kulttuuritila Mellari. Mukana olevat virastot ovat tuoneet toimintojaan yhteiseen tilaan asukasyhdistyksen tai muun järjestön vastatessa toiminnan kokonaisuudesta. Tilasta on näin muodostunut asuinalueen yhteinen toimintakeskus.

Helsingin asuinalueilla on varsin kattavasti yli 30 erilaista ja erikokoista asukastaloa tai asukastilaa. Asukasyhdistykset tai muut asuinalueen järjestöt pitävät yllä noin puolta näistä asukastiloista ja toinen puoli on kiinteistöyhtiöiden ylläpitämiä yhteiskerhotiloja uusilla asuntoalueilla. Tilat ovat asuinalueen kannalta merkittäviä harrastus-, kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja. Asukastiloja käytetään paljon toimintoihin, jotka tukevat sosiaaliviraston toimintaa tai ovat osa sosiaaliviraston toimintaa.  Myös kaupungin leikkipuistojen rooli tilojen tarjoajana erilaisille asukastarpeille on Helsingissä merkittävä.

Sosiaalivirasto tukee myös itsenäisesti toimivia asukastiloja myöntämällä tukea vuokraan tai alueella toimiville järjestöille järjestöavustusta toiminnan järjestämiseen. Sosiaalivirasto pyrkii kannustamaan järjestöjä toimimaan itsenäisesti ja verkostoitumaan keskenään. Yhteisten tilojen etsintä voi näin ollen toimia verkostoitumista tukevana elementtinä.

Toimijoiden kesken voidaan suunnitelmien edetessä tehdä kumppanuussopimus, jossa sovitaan yhteistoiminnan periaatteista sekä taloudellisista resursseista. Kumppanuussopimus on paikallaan tilanteissa, joissa mikään yksittäinen taho ei pysty ottamaan koko taloa vastuulleen eikä kyse ole ostopalvelusopimuksella hoidettavasta palvelujen myymisestä ja ostamisesta.

Todettakoon vielä, että aloitteessa mainitulle Siltamäen korttelituvalle on pyritty aktiivisesti etsimään uudet korvaavat tilat. Korttelitupatoiminta voi siirtyä viimeistään 1.11.2011 alkaen sosiaaliviraston hallinnassa oleviin Siltamäen palvelutalossa peruskorjattuihin tiloihin. Edellytykset palata entisiin päiväkotitiloihin selvitetään, kun päiväkodin peruskorjaus on keväällä 2012 valmistunut.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Jarmo Räihä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 58385

jarmo.raiha(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566