Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 121

V Kj / Vt Heidi Ekholm-Talaksen aloite palveluntarjoajan tausta- ja luottotietojen tarkistamisesta

HEL 2011-001412 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Heidi Ekholm-Talaksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Ekholm-Talaksen aloite

2

Lausunto oikeuspalvelut

3

Lausunto hankintakeskus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Heidi Ekholm-Talaksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Aloitteessa esitetään, että kaupunki tarkistaa palveluntarjoajan tausta- ja luottotiedot. Aloitteesta on saatu kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, hankintakeskuksen sekä oikeuspalveluiden lausunnot. Khs viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunginhallituksen hyväksymässä ohjeessa (19.12.2011 § 1144) harmaan talouden torjumisesta kaupunkikonsernin hankinnoissa annetaan hankintalainsäädäntöä täydentäviä ohjeita mm. tarjoajan soveltuvuuden arvioinnista ja sovitetaan yhteen tilaajavastuulainsäädäntö ja hankintalainsäädäntö.

Hankintayksikön on selvitettävä verojen ja lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksaminen kaikissa hankintalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa ja valvottava niiden maksamista neljännesvuosittain myös sopimuskauden aikana.

Hankintayksikön on suljettava tarjoaja pois tarjouskilpailusta, jos tämä on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutusmaksujen maksamisen. Hankintayksiköllä ei kuitenkaan ole edellä mainittua velvollisuutta, jos tarjoaja on tehnyt maksunsaajan kanssa maksusuunnitelman laiminlyöntinsä korjaamiseksi tai jos laiminlyödyn veron tai maksun määrä on vähäinen.

Hankintayksikön on hankittava tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, joihin kuuluu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- ja alv-rekisteriotteet,  tietyissä tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa sekä hankinnoissa, jotka ylittävät niille hankintasäädöksissä säädetyt kynnysarvot. Muissa hankinnoissa edellä mainittujen rekisteriotteiden tarkastaminen on jätetty hankintayksikön harkintaan. Hankintayksikkö tarkastaa tarvittaessa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot.

Kaupunginhallitus hyväksyi 12.12.2011 (§ 1126) kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet, joiden mukaan myös avustuksensaaja sitoutuu selvittämään sopimuskumppanin taustat ja tekee hankinnat sellaisilta vastuullisilta toimijoilta, joilla on lakisääteiset velvoitteet kunnossa.

Khs katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Ekholm-Talaksen aloite

2

Lausunto oikeuspalvelut

3

Lausunto hankintakeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 85

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-001412 T 02 08 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 13.09.2011 § 110

HEL 2011-001412 T 02 08 00

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingin kulttuurikeskus ja kirjasto noudattavat hankinnoissaan hankintakeskuksen laatimaa hankintakäsikirjaa, taloussääntöä ja omia hankintaohjeitaan sekä kaupunginhallituksen ohjetta harmaan talouden torjumisesta kaupungin hankintojen yhteydessä.

Toiminnan sujuvuuden takaamiseksi useilla työntekijöillä on hankintaesitysoikeudet kaupungin sähköiseen hankintajärjestelmään (Kosti). Kosti-järjestelmä sisältää kaupungin valmiiksi kilpailuttamat ja käyttämät yritykset, joilta on ohjeistettu hankinnat ensisijaisesti tekemään. Toimialasta johtuen on kentällä tarjoajia, joita ei ole valmiiksi kilpailutettu. Tällaisilta toimittajilta pyydetään todistukset verojen sekä sosiaali- ja muiden lakisääteisten maksujen suorittamisesta sekä tarkistetaan toimittajan rekisteröityminen ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvonlisäverovelvolliseksi.

Kulttuurikeskus tai kirjasto ei tilaa riskiluokitusanalyysejä, eikä tarkista palveluntarjoajan vastuuhenkilöiden rikosrekisteriä. Yksityiskohtaista taustaselvitystä ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi etenkään pienissä hankinnoissa, joita on valtaosa tilauksista.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Anna-Kaarina Piepponen, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871

anna.kaarina.piepponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566