Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 149

Liittyminen SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäseneksi

HEL 2011-009149 T 06 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kaupungin jäsenyys Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:ssä on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki liittyy valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n jäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että kaupungin jäsenyys Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:ssä on päättynyt vuoden 2011 lopussa.

Esittelijä

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry aloitti toimintansa 1.1.2012. Uusi valtakunnallinen keskusjärjestö kokoaa sosiaali- ja terveysalan vaikuttamistoiminnan ja asiantuntemuksen yhteen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n. Perustajajärjestöt huolehtivat purkautumisestaan ja toimintansa lahjoittamisesta siten, että uusi keskusjärjestö voi aloittaa toimintansa 1.1.2012.

Helsingin kaupunki oli Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n tukijäsen muiden kuntien kanssa.

SOSTE:n ydintehtäviä ovat sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten rakentaminen, oikeudenmukaisen ja vastuullisen yhteiskunnan toteuttaminen sekä kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. SOSTE edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukee kansalaistoiminnan kehittymistä. SOSTE toimii alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Ennakkotiedon mukaan SOSTE:n jäsenmaksu tullee olemaan samalla tasolla kuin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n jäsenmaksu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Olli Hari, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

olli.hari(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry

 

Tiedoksi

Sosiaalilautakunta

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Sosiaalilautakunta 17.01.2012 § 11

HEL 2011-009149 T 06 06 00

Päätös

Sosiaalilautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupunki liittyy valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäseneksi.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry aloitti toimintansa 1.1.2012. Uusi valtakunnallinen keskusjärjestö kokoaa sosiaali- ja terveysalan vaikuttamistoiminnan ja asiantuntemuksen yhteen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) ja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) perustivat 24.1.2011 valtakunnallisen keskusjärjestön SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n. Perustajajärjestöt huolehtivat purkautumisestaan ja toimintansa lahjoittamisesta siten, että uusi keskusjärjestö voi aloittaa toimintansa 1.1.2012.

Helsingin kaupunki on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n tukijäsen muiden kuntien kanssa. Liiton varsinaisia jäseniä ovat sosiaali- ja terveysturvayhdistykset ja liittojäsenet esim. Lastensuojelun Keskusliitto ry. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (Y-tunnus 0202061-1) lopettaa toimintansa 31.12.2011 ja sen toiminta sekä varat luovutetaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:lle (Y–tunnus 2408739–0) 1.1.2012.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ruotsinkielinen nimi on SOSTE Finlands social och hälsa rf. Kansainvälisissä yhteyksissä järjestön nimi on SOSTE Finnish Society for Social and Health. SOSTEn ydintehtäviä ovat sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten rakentaminen, oikeudenmukaisen ja vastuullisen yhteiskunnan toteuttaminen sekä kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen. SOSTE edistää sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukee kansalaistoiminnan kehittymistä. SOSTE toimii alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

SOSTEen voivat liittyä varsinaiseksi jäseniksi valtakunnalliset sosiaali- ja terveysjärjestöt ja säätiöt sekä alueelliset sosiaali- ja terveysturvayhdistykset. Yhteistyöjäseniksi voivat liittyä kunnat sekä sellaiset järjestöt, säätiöt ja yhteisöt, jotka ovat valmiita hyväksymään SOSTEn säännöt ja joiden toiminta pyrkii samoihin päämääriin. SOSTElla on 150 varsinaista jäsentä ja 50 yhteistyöjäsentä (30.11.2011). Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kokouksen valitsema valtuusto ja se tulee voimaan  vuonna 2012. Ennakkotiedon mukaan jäsenmaksu tullee olemaan samalla tasolla kuin Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n jäsenmaksu.

Esittelijä

sosiaalijohtaja

Paavo Voutilainen

Lisätiedot

Kim Aarva, johtava asiantuntija, puhelin: 310 74024

kim.aarva(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566