Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 138

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaaminen Oulussa 13.-14.3.2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Oulussa 13.-14.3.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Rautava Risto

Bogomoloff Harry

Asko-Seljavaara Sirpa

Hakola Juha

Ylikahri Ville

Kolanen Risto

Torvalds Nils

Saarnio Pekka

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Oulun kaupungin kutsu 10.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oulun kaupunki

 

Nimetyt henkilöt

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä Oulussa 13.-14.3.2012 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen seuraavat edustajat:

Rautava Risto

Asko-Seljavaara Sirpa

Hakola Juha

Ylikahri Ville

Kolanen Risto

Torvalds Nils

Saarnio Pekka

Esittelijä

Oulun kaupunki ilmoittaa (10.1.2012), että kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen järjestetään 13.-14.3.2012 . Tapaamisen teemoina ovat mm. kuntarakenneuudistus, ilmasto- ja energia-asiat, tulevaisuuden koulu ja liikuntamahdollisuudet kaupungeissa.

Kutsukirjeessä pyydetään nimeämään kaupungin edustajat tapaamiseen 8.2.2012 mennessä.

Tapaamiseen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti ja muut matkakorvaukset KVTES:n mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Liitteet

1

Oulun kaupungin kutsu 10.1.2012

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oulun kaupunki

 

Nimetyt henkilöt

Liite 1

Tiedoksi

Hallintokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 99

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2012-001193 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566