Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/13

 

06.02.2012

 

 

 

 

 

 

§ 130

V Stj / Vt Lasse Männistön aloite kotihoidon palveluntuotannon tehostamisesta

HEL 2011-002489 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Lasse Männistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Lasse Männistön aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto 23.11.2011

3

Kaupunginvaltuuston 16.3.2011 palauttama aloite

4

Terveyslautakunnan lausunto 9.11.2010

5

Terveyskeskuksen lausunto 4.1.2011

6

Henkilöstökeskuksen lausunto 10.12.2010

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Lasse Männistön aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Vt Lasse Männistö esittää aloitteessaan vertailevan selvityksen laatimista kotihoidon tehokkuudesta ja kustannuksista eri toimintamalleissa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että terveyslautakunta on 13.12.2011 päättänyt, että alkuvuoden 2012 aikana valmistellaan vertaileva selvitys kotihoidon tehokkuudesta ja kustannuksista eri toimintamalleissa ja vertailun tulokset toimitetaan 30.4.2012 mennessä sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämisen valmistelutyössä hyödynnettäviksi.      

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on 16.3.2011 (asia 7) päättänyt palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Tuolloin annettu kaupunginhallituksen vastaus ja saadut lausunnot ovat esityslistan liitteinä.  

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Lasse Männistön aloite

2

Henkilöstökeskuksen lausunto 23.11.2011

3

Kaupunginvaltuuston 16.3.2011 palauttama aloite

4

Terveyslautakunnan lausunto 9.11.2010

5

Terveyskeskuksen lausunto 4.1.2011

6

Henkilöstökeskuksen lausunto 10.12.2010

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2012 § 94

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-002489 T 06 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Terveyslautakunta 13.12.2011 § 304

HEL 2011-002489 T 06 00 00

Päätös

Terveyslautakunta päätti antaa aloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Toiminnan kehittämiseen ja sen myötä toiminnan tehostamiseen on yhdistetyn kotihoidon aikana kiinnitetty erityisesti huomiota ja tehdyn selvityksen mukaan kotihoidossa työn tehokkuus on noussut.

Terveyskeskus valmistelee alkuvuoden 2012 aikana vertailevan selvityksen kotihoidon tehokkuudesta ja kustannuksista eri toimimalleissa  ja toimittaa tämän vertailun tulokset 30.4.2012 mennessä myös sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämistä valmistelevan projektin käyttöön sen valmistelutyössä hyödynnettäväksi.

Terveysvaikutusten arviointi

Toiminnan tehokkuuden parantaminen mahdollistaa välittömän hoidon ja hoivan lisäämistä asiakkaille ja tämä asiakkaiden toiminta- ja liikkumiskyvyn ylläpitoon suunnattava lisäpanostus aikaansaa välittömiä terveyshyötyjä. Eri toimintamalleilla toteutetun kotihoidon tuloksia vertailemalla voidaan saada hyödyllistä tietoa kotihoidon toiminnan tehokkuuden kehittämisessä käytettäväksi. "

15.11.2011 Pöydälle

Esittelijä

toimitusjohtaja

Matti Toivola

Lisätiedot

Anna-Liisa Niemelä, projektipäällikkö, puhelin: 310 76639

anna-liisa.niemela(a)hel.fi

 

Rahoitusjohtaja 23.11.2011

HEL 2011-002489 T 06 00 00

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että toiminnan kehittämiseen ja sen myötä toiminnan tehostamiseen on kotihoidossa kiinnitetty erityisesti huomiota. Helsingin kotihoito-osasto oli vuosina 2005–2008 mukana sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä kotihoitokokeilussa, jossa seurattiin yhdistyneen kotihoidon toimintaa eri kriteereiden pohjalta. Loppuraportin teki ulkopuolinen arvioija vuonna 2009. Tulosten mukaan kotihoidon toiminta on tehostunut taloudellisesti yhdistetyn kotihoidon aikana (Kotihoitokokeilun loppuraportti 30.3.2009, Verve Consulting). Kotihoidossa on myös vuosina 2009–2010 toteutettu muiden koulutusten lisäksi kaksi laajaa, kaikkia kotihoidon työntekijöitä koskevaa koulutusta: RAI-järjestelmän koulutus ja kansallinen systemaattinen kirjaaminen -koulutus. Vuoden 2011 alussa otettiin käyttöön sähköinen henkilökunnan työajan seuranta ja toiminnan ohjausjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tarkasti seurata asiakkaan luona käytettyä ns. välitöntä työaikaa.

Kotihoito-osasto seuraa tarkkaan eri kunnissa meneillään olevien uusien toimintamallien tuloksia ja niiden vaikutuksia toiminnan tehostumiseen. Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen yhdistämisen käsittely on tällä hetkellä kesken. Kotihoidon palvelutuotannon tehokkuudesta voidaan tehdä aloitteen mukainen selvitys virastojen mahdollisen yhdistämisen valmistelun yhteydessä, mikäli niin päätetään. Toiminnan ulkoistamiskokeilun aloittaminen ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista.

Lisätiedot

Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566