Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 83

V Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle

HEL 2011-006092 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsingin Golfklubi ry:lle 320 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Talin kartanon rakennusten oston rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistön vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus 2.11.2010

2

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus 11.5.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

 

Liikuntavirasto

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Helsingin Golfklubi ry:lle 320 000 euron suuruisen lainan urheilu-ja ulkoilulaitosrahaston varoista Talin kartanon rakennusten oston rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kiinteistön vuokraoikeuteen ja rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Helsingin Golfklubi ry on hakenut vuonna 2010 kaupungin lainaa käytettäväksi osarahoituksena Talin kartanon rakennusten ostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yhdistys on tarkentanut hakemustaan myöhemmin (11.5.2011) rakennusten ostoon (kauppahinta 800 000 euroa) urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista haettavalla 480 000 euron lainalla.

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus perustuu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja järjestön kesken käytyihin neuvotteluihin Talin kartanoalueen rakennuskokonaisuuden myymisestä järjestölle. Neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 800 000 euroa, jota tilakeskus on pitänyt kohtuullisena hintana ottaen huomioon rakennusten kunnon, mahdolliset muutostarpeet ja rajoitettu käyttö golf-urheilutarkoitukseen.

Kaupan kohteena on Helsingin kaupungin Talin kylän Lassila-nimisellä tilalla RNro 1:104 (kiinteistötunnus 91-428-1-104) sijaitsevat Talin kartanoalueen rakennukset, poisluettuna ns. Pehtoorin talo. Kiinteistölautakunta on 6.10.2011 tehnyt päätöksen em. rakennusten myymisestä Helsingin Golfklubi ry:lle. Em. tontin vuokraamisesta Helsingin Golfklubi ry:lle on myös päätetty (Khs 12.12.2011, 1133 §).

Rakennusten myynti on nähty kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmaksi ja taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi huomioon ottaen rakennusten kunnon ja nykyisen käyttötarkoituksen. Neuvotteluissa on myös nähty oikeaksi ratkaisuksi, jotta kauppa voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, että Helsingin Golfklubi ry:lle myönnettäisiin tarkoitusta varten laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista.

Lautakunta puoltaa kaupungin lainaa Helsingin Golfklubi ry:lle. Valtuuston vahvistamien urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosten rakentamiseen. Tämän lisäksi käytäntönä on ollut, ettei lainaosuus ylitä 40% rahoitustarpeesta. Mikäli laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta muin perustein, liikuntalautakunta katsoo, että asia tulee huomioida valtuustokäsittelyssä. Lautakunnan päätös syntyi siten, että Marnon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-0.

Esittelijä

Lainan myöntäminen Helsingin Golfklubi ry:lle on perusteltua Talin kartanon rakennusten kaupan toteuttamiseksi. Laina tulisi kuitenkin myöntää tavanomaisen käytännön mukaisesti, 40 %:n suuruisena kokonaiskustannuksista, eli tässä tapauksessa lainan suuruus on 320 000 euroa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahastossa on käytettävissä varoja lainojen myöntämiseen 15,3 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus 2.11.2010

2

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus 11.5.2011

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

 

Liikuntavirasto

 

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Varainhallinta

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 25.10.2011 § 204

16.10.2010, 17.5.2011, 31.5.2011 ja 21.6.2011 pöydälle pantu asia

HEL 2011-006092 T 02 05 03 00

46.KO/Pitäjänmäki, kiinteistökartta F5/S3, HEL 2011-6091, 2011-2366

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta lausuntonaan lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Saapunut hakemus

Helsingin Golfklubi ry (2.11.2010) on esittänyt  liikuntalautakunnalle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan myöntämistä käytettäväksi osarahoituksena Talin kartanon rakennusten ostamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ostohankkeen 800 000 euron kokonaiskustannuksista osa oli tarkoitus rahoittaa kaupungilta urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista haettavalla 320 000 euron lainalla.

Helsingin Golfklubi ry (11.5.2011) on sittemmin tarkentanut hakemustaan siten, että kaupunki myöntäisi rakennusten ostohankkeen toteuttamiseksi 480 000 euron lainan 15 vuoden maksuajoin.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahasto

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Helsingin Golfklubi ry:n hakemus tulee lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja lautakunnan tulee samalla antaa asiasta lausunto kaupunginhallitukselle.

Rakennusten myynti: kiinteistölautakunta

Helsingin Golfklubi ry:n hakemus perustuu kiinteistöviraston tilakeskuksen ja järjestön kesken käytyihin neuvotteluihin Talin kartanoalueen rakennuskokonaisuuden myymisestä järjestölle. Neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 800 000 euroa, jota tilakeskus on pitänyt kohtuullisena hintana ottaen huomioon rakennusten kunnon, mahdolliset muutostarpeet ja rajoitettu käyttö golf-urheilutarkoitukseen.

Kaupan kohteena on Helsingin kaupungin Talin kylän Lassila-nimisellä tilalla RNro 1:104 (kiinteistötunnus 91-428-1-104) sijaitsevat Talin kartanoalueen rakennukset, poisluettuna ns. Pehtoorin talo, joka on tarkoitus myydä/vuokrata kolmannelle. Rakennusten nykykunto on kartoitettu ja niistä ostotarjouksen tehnyt Helsingin Golfklubi ry on ollut tietoinen tilanteesta.

Kiinteistölautakunta on 6.10.2011 tehnyt päätöksen Talin kartanoalueella sijaitsevien rakennusten ns. Pehtoorin taloa lukuunottamatta myymisestä Helsingin Golfklubi ry:lle. 

Sisäinen vuokraus

Kartanoalue sisältyy Talin golfkenttäaluetta koskevaan sisäiseen maanvuokrasopimukseen, joka päättyy vuoden 2036 lopussa. Rakennukset on vuokrattu liikuntavirastolle kiinteistölautakunnan 22.12.2009   (790 §) tekemän päätöksen mukaisesti 1.1.2010 lukien. Liikuntavirasto maksaa kartanoalueen rakennusten osalta kiinteistövirastolle sisäistä vuokraa vuonna 2011 yhteensä 62 808,72 euroa.

Voimassa olevat vuokrasopimukset

Helsingin Golfklubi ry:n ja liikuntatoimen kesken tehtyjä, voimassa olevia vuokrasopimuksia on kaksi:

Pitkäaikainen vuokrasopimus/kenttäalue:
Kaupunginhallituksen (8.12.2008, 1 487 §) myönnettyä lautakunnalle oikeuden pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemiseen liikuntalautakunta (12.5.2009, 108 §) teki päätöksen Talin golfkenttää koskevan, 47,32 hehtaarin alueen vuokraamisesta Helsingin Golfklubi ry:lle ajaksi 1.1.2010 – 31.12.2034. Sopimuksen ulkopuolelle jätettiin vanhaan sopimukseen sisältyneet Talin kartanoalueen rakennukset, koska kaupungin ja golfkerhon väliset, rakennusten myyntiä koskevat neuvottelut olivat vielä kesken.

Lyhytaikainen vuokrasopimus/rakennukset pihapiireineen:
Talin kartanorakennusten myyntineuvottelujen keskeneräisyydestä johtuen liikuntaviraston ulkoliikuntaosasto (9.2.2011, 6 §) on tehnyt rakennuksia ja pihapiirejä koskevan yhden vuoden sopimuksen, joka päättyy 31.12.2011.

Liikuntalautakunnan lausunto

Helsingin Golfklubi ry on käynyt lainoituksen myöntämistä koskevat neuvottelut kaupungin rahoitusjohdon kanssa. Rakennusten myynti on nähty kaupungin näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmaksi ja taloudellisimmaksi vaihtoehdoksi huomioon ottaen rakennusten kunnon ja nykyisen käyttötarkoituksen. Neuvotteluissa on myös nähty oikeaksi ratkaisuksi, jotta kauppa voidaan toteuttaa suunnitellussa aikataulussa, että Helsingin Golfklubi ry:lle myönnettäisiin tarkoitusta varten laina urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista.

Talin kartanoalueen rakennukset ovat kaupungin sisäisen vuokrauksen kautta liikuntatoimen hallinnassa. Liikuntavirasto on vuodesta 2010 lukien maksanut kartanoalueen rakennusten osalta kiinteistövirastolle sisäistä vuokraa. Rakennusten myynnin toteuduttua liikuntavirastolta poistuu velvoite maksaa kiinteistövirastolle vuosittaista vuoden 2011 tasossa yhteensä 62 808,72 euron pääomavuokraa. Lisäksi liikuntavirastolla ei jatkossa ole enää velvoitteita nyt kaupan kohteena olevien rakennusten ulkopuolisesta peruskorjauksesta ja perusparannuksesta syntyvien kustannusten maksamiseen, joista vuokranantaja nyt voimassa olevan vuokrasopimuksen mukaan vastaa. 

Rakennusten myyntiä puoltavat myös voimassaolevat vuokrasopimukset, joista golfkenttäalueen pitkäaikainen vuokrasopimus päättyy 31.12.2034.  Myös Talin kartanon rakennusten maa-alueesta tehtävä pitkäaikainen vuokrasopimus tulisi päättymään samaan aikaan.

Helsingin Golfklubi ry on vuokra-aikanaan hoitanut toimintaansa moitteettomasti.  Vuokranantajan ja vuokralaisen yhteistoiminta on sujunut hyvin.

Kaupungin lainoituksen järjestymistä on pidettävä  liikuntatoimen näkökulmasta katsoen kannatettavana ja kokonaistilanne huomioiden sen myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Rakennusten myynti on ollut kaupungille tarkoituksenmukainen ja taloudellinen loppuratkaisu.

Lautakunta puoltaa kaupungin lainaa Helsingin Golfklubi ry:lle. Valtuuston vahvistamien urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosten rakentamiseen. Tämän lisäksi käytäntönä on ollut, ettei lainaosuus ylitä 40% rahoitustarpeesta. Mikäli laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta muin perustein, liikuntalautakunta katsoo, että asia tulee huomioida valtuustokäsittelyssä.

Käsittely

25.10.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Marno Juuso: Päätösehdotuksen viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti: Lautakunta puoltaa kaupungin lainaa Helsingin Golfklubi ry:lle. Valtuuston vahvistamien urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosten rakentamiseen. Tämän lisäksi käytäntönä on ollut, ettei lainaosuus ylitä 40% rahoitustarpeesta. Mikäli laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta muin perustein, liikuntalautakunta katsoo, että asia tulee huomioida valtuustokäsittelyssä.

Kannattajat: Kemppinen Teea

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan: Lautakunta puoltaa omalta osaltaan haetun 480 000 euron lainan myöntämistä 15 vuoden takaisinmaksuajoin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Helsingin Golfklubi ry:lle käytettäväksi osarahoituksena Talin kartanon rakennusten ostamista varten.

EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lautakunta puoltaa kaupungin lainaa Helsingin Golfklubi ry:lle. Valtuuston vahvistamien urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosten rakentamiseen. Tämän lisäksi käytäntönä on ollut, ettei lainaosuus ylitä 40% rahoitustarpeesta. Mikäli laina myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta muin perustein, liikuntalautakunta katsoo, että asia tulee huomioida valtuustokäsittelyssä.

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 8
Paula Hiidenuhma-Valtonen, Heikki Karu, Teea Kemppinen, Seppo Lampela, Juuso Marno, Arto Välikangas, Heta Välimäki, Heikki Virkkunen

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 1
Emma Kimiläinen

Suoritetussa äänestyksessä Marnon vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-0.

 

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566