Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/12

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 93

V Kaj / Vt Ville Ylikahrin aloite selvityksen tekemisestä Länsiväylän muuttamisesta kaupunkibulevardiksi

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-004402 T 08 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Ville Ylikahrin aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Ville Ylikahrin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Vt Ville Ylikahri esittää aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi, mitä vaikutuksia Länsiväylän muuttamisella kaupunkibulevardiksi olisi liikenteeseen, kaupungin talouteen, meluun ja lisärakentamismahdollisuuksiin.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan sisältyy moottoritiemäisten alueiden maankäyttö- ja liikennetarkastelut. Selvitys tehdään vuonna 2012 käynnistyvän yleiskaavatyön pohjaksi. Länsiväylän osalta selvitys tehdään siten, että sen tulokset ovat käytettävissä Koivusaaren osayleiskaavaehdotusta käsiteltäessä kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2012 lokakuussa.

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Ville Ylikahrin aloite

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 8

HEL 2011-004402 T 08 00 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Valtuustoaloitteessa selvityksen tekemisestä moottoriteiden muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi todetaan, että Koivusaaren ja Katajaharjun kaavaluonnoksissa on päädytty kalliisiin ja epäviihtyisiin tunneliratkaisuihin ja toinen ratkaisu olisi muuttaa Länsiväylä kaduksi. Aloitteen mukaan bulevardimainen Länsiväylä mahdollistaisi todella laajan lisärakentamisen Lauttasaareen ja Salmisaareen ja kadun moottoritietä alempi nopeus vähentäisi melua ja päästöjä huomattavasti.

Ympäristölautakunta huomauttaa, että nopeuden alentamista voidaan käyttää meluntorjuntakeinona, mutta ilmanlaatuun sillä ei ole selkeää vaikutusta.

Pelkkä moottoriteiden muuttaminen kaduiksi ei välttämättä vähennä väylien liikennemäärää, jolla on suurin merkitys ympäristöhaittojen aiheuttajana. Länsiväylän liikennemäärä on nykyisin noin 60 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Yleisesti pääväylien liikennemäärät ovat olleet kasvussa. Väylän muuttaminen kaduksi saattaisi siirtää läpikulkuliikennettä lähikaduille, mikä pahentaisi liikenteestä asukkaille aiheutuvia haittoja näillä alueilla.

Lauttasaarenmäen asemakaavoituksen aikana selvitettiin Länsiväylän ja sen kattamisen vaikutusta alueen ilmanlaatuun sekä kaupunkisuunnitteluviraston tilaamalla ilmanlaatumallinnuksella että YTV:n (HSY) tekemillä ilmanlaatumittauksilla. Ympäristölautakunta totesi kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa, että asuminen oli suunniteltu liian lähelle Länsiväylää ja asumisen ja liikenneväylän väliin tulisi jäädä vähintään 50 metrin minimietäisyys. Pienempää etäisyyttä ei voitu lautakunnan mielestä pitää asuinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta hyväksyttävänä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on suunnitellut aloittavansa ensi keväänä selvityksen moottoriteiden muuttamisesta bulevardimaisiksi kaduiksi. Selvitys liittyy uuden yleiskaavan valmisteluun. Ympäristölautakunta toteaa, että tämä selvitys tulee tehdä niin, että siinä selvitetään perusteellisesti lisärakennusmahdollisuuksien ohella mahdollisten ratkaisujen kaikki ympäristövaikutukset, liikennevaikutukset ja taloudelliset vaikutukset.

Käsittely

10.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Saara Ilkka:
kpl 4 viimeinen lause pois.

Kannattajat: Petri Suninmäki

1. Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus:
kpl 4 viimeinen lause pois.

Jaa-äänet: 4
Timo Korpela, Cata Mansikka-aho, Irma Marttila, Lea Saukkonen

Ei-äänet: 4
Lauri Alhojärvi, Saara Ilkka, Satu Erra, Petri Suninmäki

Tyhjä-äänet: 0
 

Poissa-äänet: 1
Anne Kettunen

Äänestyksessä puheenjohtajan ääni ratkaisi ja esittelijän ehdotus voitti.

Esittelijä

ympäristötutkimuspäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.12.2011 § 419

HEL 2011-004402 T 08 00 01

hankenro 0901_10

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan sisältyvät moottoritiemäisten alueiden maankäyttö- ja liikennetarkastelut. Länsiväylän osalta selvitys tehdään siten, että sen tulokset ovat käytettävissä Koivusaaren osayleiskaavaehdotusta käsiteltäessä kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2012 lopulla.

Lausunto

Länsiväylän liikennemäärät ovat suuret, joten väylän muuttaminen toimivaksi kaupunkibulevardiksi on haastavaa. Muutos merkitsisi myös valtion varoin ylläpidetyn maantien muuttamista kaupungin varoin ylläpidetyksi kaduksi. Länsiväylän liikennemäärä on nykyisin välillä Espoo Katajaharjuntie 70 800 ajon./vrk, välillä Katajaharjuntie Lemissaarentie 60 400 ajon./vrk ja välillä Lemissaarentie Salmisaari 56 800 ajon./vrk. Koivusaaren osayleiskaavaluonnosta varten laaditussa vuoden 2035 ennusteessa ajoneuvoliikenteen määrä lisääntyy nykyisestään Länsimetron käyttöönotosta huolimatta, mikä johtuu merkittävästä asukas- ja työpaikkamäärien kasvusta lännessä.

Vertailun vuoksi mainittakoon, että Lahdenväylällä Koskelantiestä pohjoiseen on 59 200 ajon./vrk. Mäkelänkadun pohjoispäässä asuntojen kohdalla on 42 000 ajon./vrk ja eteläpäässä 37 000 ajon./vrk. Mannerheimintiellä suurin luku 47 600 ajon./vrk on välillä Reijolankatu Tukholmankatu. Uusia asuinalueita ei saa kuitenkaan enää rakentaa samoihin ympäristöolosuhteisiin kuin olemassa olevilla pääkaduilla on nykyisin.

Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan vuonna 2012 laaditaan kaupunkibulevardiselvitys, viralliselta nimeltään Moottoritiemäisten alueiden maankäyttö- ja liikennetarkastelut. Siinä tarkastellaan muutamaa kohdetta, joista yksi on Laajasalontien muuttaminen bulevardiksi. Liikennettä väylällä on nykyisin 11 200–21 500 ajon./vrk. Muut kohteet valittaneen Kehä I:n sisäpuolella olevien, valtion ylläpitämien, sisääntuloväylien joukosta. Selvitys tehdään vuonna 2012 käynnistyvän yleiskaavatyön pohjaksi. Edellä mainittuun työhön otetaan mukaan myös Länsiväylä. Sen osalta tarkastelut valmistuvat Koivusaaren osayleiskaavaehdotusta varten, joka käsiteltäneen kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuoden 2012 lokakuussa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot

Samuel Tuovinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

samuel.tuovinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 658

HEL 2011-004402 T 08 00 01

Kirjeenne 14.9.2011

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nykyisen Länsiväylän kaavan mukaisen liikennealueen muuttaminen kaupunkibulevardiksi vaatii laaja-alaista vaikutusten selvittämistä. Mahdolliset muutokset tulisi tutkia maankäytön suunnittelun yhteydessä yhteistyössä liikenneviraston kanssa. Maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto. Rakennusvirastolla on valmiudet osallistua selvityksen tekoon.

Yleisten töiden lautakunta pitää perusteltuna, että selvitetään mahdollisuus muuttaa kaupunkitaajaman keskellä kulkeva Länsiväylän osuus kaupunkibulevardiksi osana käynnistyvän yleiskaavan uusimista ja sen liikennesuunnittelua.

Käsittely

29.11.2011 Ehdotuksen mukaan

Osmo Torvinen: Päätösehdotuksen toisen kappaleen toiseksi viimeinen virke muutetaan muotoon: "Maankäytön suunnittelusta ja siihen liittyvien selvitysten laatimisesta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto."

Päätösehdotuksen loppuun lisätään uudeksi kappaleeksi seuraava: "Yleisten töiden lautakunta pitää perusteltuna, että selvitetään mahdollisuus muuttaa kaupunkitaajaman keskellä kulkeva Länsiväylän osuus kaupunkibulevardiksi osana käynnistyvän yleiskaavan uusimista ja sen liikennesuunnittelua."

Esityksen viimeisestä kappaleesta poistetaan kolmas virke ja saman kappaleen viimeinen virke muutetaan muotoon: "Kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta Helsingin alueella vastaa Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto."

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566