Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 90

V Sj / Vt Päivi Lipposen aloite selvityksen tekemisestä maauimalan perustamiseksi

Pöydälle 30.01.2012

HEL 2011-000353 T 12 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Päivi Lipposen aloite

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa vt Päivi Lipposen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Päivi Lipponen esittää aloitteessaan , että kaupunginhallitus selvittäisi kuinka Helsinkiin voidaan perustaa uusi maauimala.

Vastauksenaan khs toteaa, että Helsingissä toimii neljä liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu), seitsemän kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja Vuosaari) sekä lisäksi kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari). Näistä osa on auki myös kesäisin.

Kesäisin Helsingissä on lisäksi uintimahdollisuus myös 28 rannalla, joista 14 on valvottuja. 

Liikuntaviraston tilasi 1995 Pirkkolan liikuntapuiston yleissuunnitelman, johon sisältyi osana luonnos Pirkkolan nykyisen uimahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle suunniteltiin myös maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta. Eräänä uutena kesäisenä uintimahdollisuutena on myös tutkittu kelluvan uimalan rakentamista Vanhankaupunginlahdelle tai Hernesaareen.

Toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - esimerkiksi Pirkkolan - yhteyteen.

Liikuntatoimen taloussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2016 ei  ole osoitettu investointimäärärahoja uuden maauimalan tai uimahallin rakentamiseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vt Päivi Lipposen aloite

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 13.09.2011 § 178

HEL 2011-000353 T 12 03 01

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Helsingissä on kaksi vuoden 1952 Olympialaisiin valmistunutta maauimalaa: Uimastadion ja Kumpulan maauimala. Uimastadion on peruskorjattu vuosina 1993 - 1995 ja Kumpulan maauimala vuosina 2003 - 2005. Pääkaupunkiseudulla ei ole muita maauimaloita.

Uimastadion on tänä kesänä avoinna 9.5. - 11.9. ja Kumpulan maauimala 23.5. - 21.8. Maauimaloiden vuosittaiset kävijämäärät ovat viime vuosina olleet

                           Uimastadion                      Kumpula
2007                    273 348                            122 574
2008                    234 549                            88 948
2009                    238 546                            124 480
2010                    263 229                            133 087
2011                    261 678 (31.8. mennessä)
120 399

Maauimaloiden lisäksi Pirkkolassa on ulkona oleva hiekkapohjainen uima-allas - ns. plotti - johon on rakennettu vedenkäsittelylaitteet ja vesiliukumäki. Vanhan pukusuojarakennuksen tilalle rakennettiin vuonna 2007 uusi pukusuojarakennus, jossa on myös saniteettitilat ja kioski. Vaikka plotti on enimmillään vain runsaan metrin syvyinen, se on ollut etenkin lasten ja nuorten suosima kesäkeidas. Plotilla oli tänä kesänä 29 850 kävijää.

Helsingissä on 4 liikuntaviraston (Itäkeskus, Jakomäki, Pirkkola ja Yrjönkatu), 7 kaupunkikonserniin kuuluvan Urheiluhallit Oy:n uimahallia (Kallio, Kontula, Malmi, Mäkelänrinne, Siltamäki, Töölö ja Vuosaari) sekä kaksi yksityistä uimahallia (Haaga ja Lauttasaari). Näistä osa on auki myös kesäisin.

Kesäisin Helsingissä on uintimahdollisuus myös 28 rannalla, joista 14 on valvottuja.

Liikuntatoimen taloussuunnitelmassa vuosille 2012 - 2016 ei ole osoitettu investointimäärärahoja uuden maauimalan tai uimahallin rakentamiseen.

Liikuntaviraston teettämänä valmistui 1995 Pirkkolan liikuntapuiston yleissuunnitelma, johon sisältyy osana luonnos Pirkkolan nykyisen uimahallin laajennukseksi. Uimahallin eteläpuolelle on kaavailtu myös maauimalan tyyppistä ulkona olevaa uima-allasta.

Esittelijä toteaa lisäksi, että yhtenä uutena kesäisenä uintimahdollisuutena on myös tutkittu kelluvan uimalan rakentamista Vanhankaupunginlahdelle tai Hernesaareen.

Esittelijä katsoo, että toiminnallisesti ja taloudellisesti olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa mahdollinen uusi maauimala jonkun nykyisen uimahallin - esimerkiksi Pirkkolan - yhteyteen.

Käsittely

13.09.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toiseksi viimeiseksi kappaleeksi lisättiin "Esittelijä toteaa lisäksi, että yhtenä uutena kesäisenä uintimahdollisuutena on myös tutkittu kelluvan uimalan rakentamista Vanhankaupunginlahdelle tai Hernesaareen."

Esittelijä

osastopäällikkö

Petteri Huurre

Lisätiedot

Petteri Huurre, osastopäällikkö, puhelin: 310 87791

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566