Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 106

Viran nimikkeen muuttaminen ympäristökeskuksessa

HEL 2011-010475 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa ympäristökeskuksen terveysinsinöörin viran (vakanssin numero 128019) nimikkeen ympäristötarkastajaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ympäristölautakunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristökeskus, ympäristövalvontayksikkö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristökeskus, ympäristöterveysyksikkö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee muuttaa ympäristökeskuksen terveysinsinöörin viran (vakanssin numero 128019) nimikkeen ympäristötarkastajaksi.

Esittelijä

Ympäristölautakunta esittää, että ympäristökeskukseen sijoitetun terveysinsinöörin viran (vakanssin numero 128019) nimike muutetaan ympäristötarkastajaksi.

Kaupunginhallituksen 27.10.2003, 1224 §, hyväksymien periaatteiden ja niitä koskevan henkilöstökeskuksen ohjeen (27.10.2003) mukaan viran nimikkeen muuttaa kaupunginhallitus tai -valtuusto. Nimikkeen tulee ilmaista tehtävää ja sen tulee olla oikeassa suhteessa tehtävän vaativuustasoon.

Ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikön terveysvalvonnan vastuualueelle sijoitettu terveysinsinöörin virka (vakanssin numero 128019) siirrettäisiin nimikemuutoksen yhteydessä ympäristövalvontayksikön sisäympäristön vastuualueelle, jossa virkaan sisältyvän työn tekemisen edellytykset ovat paremmat. Nykyinen viranhaltija on toiminut terveysinsinöörinä, jossa tehtävänä on ollut pääasiassa meluasiantuntijan tehtävä. Viranhaltija on irtisanoutunut 5.2.2012 lähtien.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluisi terveydensuojelulain tarkoittama elintarvikehuoneistojen, erityisesti ravintoloiden, asuntoihin aiheuttama meluhaitta. Tehtävään sisältyisi myös muita asuinympäristön meluhaittoja koskevia valvontatehtäviä. Tehtävä käsittäisi melumittaukset, tulosten analysoinnin sekä terveydensuojelulain mukaisen terveyshaitan esiintymisen arvioinnin tulosten pohjalta. Tehtävään kuuluisi myös tarvittavien korjaustoimenpiteiden aikaansaaminen, tarvittaessa velvoittavan korjausmääräyksen valmistelu ja näihin liittyvä asiakirjavalmistelu. Tehtävien suorittaminen sisältää julkisen vallan käyttöä. Ympäristövalvontayksikön ja ko. vastuualueen kaikkien valvontatehtäviä tekevien virkanimike on ympäristötarkastaja.

Tehtävän hoitaminen edellyttää mittaustekniikan hyvää tuntemusta, hyvää tietojenkäsittelytaitoa, kykyä arvioida terveyshaitan esiintymistä, hyvää kirjallista ilmaisutaitoa sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoa. Ympäristötarkastajan viran (sisäympäristön vastuualue, vakanssin numero 128019) kelpoisuusvaatimuksena olisi yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa/yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto ja kielitaitovaatimuksena suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito. Viran tehtäväkohtainen palkka olisi 2867,87-3051,45 euroa/kk koulutuksesta ja tehtävän vaativuudesta riippuen. Palkka olisi sama kuin muilla yksikön ympäristötarkastajilla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ympäristölautakunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristökeskus, ympäristövalvontayksikkö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristökeskus, ympäristöterveysyksikkö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Ympäristökeskus, HR-asiantuntija

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 10.01.2012 § 3

HEL 2011-010475 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen terveysinsinöörin viran (vakanssinro 128019) nimikkeeksi muutetaan ympäristötarkastaja.

Käsittely

10.01.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleen neljä viimeinen virke kuuluu "Viranhaltija on irtisanoutunut 5.2.2012 lähtien."

Lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan siten, että kappaleen kuusi toiseksi viimeinen virke kuuluu "Viran tehtäväkohtainen palkka olisi 2867,87 - 3051,45 euroa/kk koulutuksesta ja tehtävän vaativuudesta riippuen."

 

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Päivi Korkeakoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32098

paivi.korkeakoski(a)hel.fi

Päivi Vepsäläinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64323

paivi.vepsalainen(a)hel.fi

Jorma Nurro, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32003

jorma.nurro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566