Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2012

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

30.01.2012

 

 

 

 

 

 

§ 100

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2011-002398 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä
3 654 900 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2012 rahoitukseen:

 

Hanke/Projekti

euroa

 

 

 

1

Stadi.TV

300 000

 

-hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

2

HSPACE

72 900 

 

-hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

3

Urbaani luovuus

70 000

 

-hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

4

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

245 000

 

-hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

5

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun innovatiivinen yrityskasvu

520 000

 

-hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/elinkeino     palvelu

 

6

Verkkoterkkari

230 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Terve-asunnoton

100 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

100 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Ruista ranteeseen

20 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

10

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoilla

95 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

354 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

12

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

375 000

 

-Kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan

350 000

 

- Myllypuron paviljongin palveluiden kehittämiseen

25 000

 

-hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

13

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

89 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

14

Forum Virium Helsingin toiminta

840 000

 

-hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

15

Yrityskylä Helsinki

200 000

 

 -hallinnoija: Opetusvirasto 

 

16

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n Vertaisoppimisverkosto Helsingin kaupunginosissa

44 000

 

 -hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy 

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa -hankkeelle sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä 305 000 euron rahoitus vuosille 2013–2014 ja Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hankkeelle vuodelle 2013 yhteensä 95 000 euroa sekä Yrityskylä Helsinki-hankkeelle 400 000 euroa vuosille 2013–2014. Kaupunginhallitus päätti, ettei Palmian Kotona asumisen tekniset tukipalvelut yli 75-vuotiaille helsinkiläisille -hankkeelle eikä Terveyskeskuksen Internetpohjaisen takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto Terveyskeskuksessa -hankkeelle  myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. Ehdotetun mukainen toiminta voidaan terveyskeskuksen mukaan rahoittaa normaalina toimintana talousarviomäärärahojen puitteissa. Palmian kohdalla ehdotetun mukaista toimintaa tulisi kehittää liikelaitoksen palvelujen kehittämisen yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeen jatkotutkimus -hankkeen koordinointi siirtyy Aalto yliopiston Service Factory/HSE:ltä Innovatiivinen kaupunki -ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikölle. Hankkeelle vuodelle 2012 siirretty rahoitus maksetaan Innovatiivinen kaupunki –ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikölle.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2011 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt, suuruusluokkaa 1 762 500 euroa, osuus, saadaan käyttää vuonna 2012 ko. hankkeiden kustannuksiin.

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

24

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

146 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

17

Kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen

40 000

 

-hallinnoija: Culminatum Innovation Oy Ltd

 

6

Verkkoterkkari

65 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Terve-asunnoton

111 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

70 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

18

Sähköinen palveluseteli

430 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

19

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

74 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

293 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

20

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

69 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

21

Kotihoidon interaktiivisen TV:n kokeilu

75 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

22

Terveellinen kaupunginosa

286 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

23

Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeen jatkotutkimus

49 500

 

-hallinnoija: Innovatiivinen kaupunki-ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikkö

 

12

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

25 000

 

- Myllypuron paviljongin palveluiden kehittämiseen

25 000

 

-hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

13

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

29 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella syyskuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2012, on toimitettava 13.7.2012 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2012, on toimitettava 31.8.2012 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2012 on toimitettava 16.1.2013 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2012 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2013 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2012 mennessä.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset.

Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan Kh:lle tiedoksi samalla, kun Khs käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankeperustelut.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta yhteensä
3 654 900 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2012 rahoitukseen:

 

Hanke/Projekti

euroa

 

 

 

1

Stadi.TV

300 000

 

-hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

2

HSPACE

72 900 

 

-hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

3

Urbaani luovuus

70 000

 

-hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

4

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa

245 000

 

-hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

 

5

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun innovatiivinen yrityskasvu

520 000

 

-hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/elinkeino     palvelu

 

6

Verkkoterkkari

230 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Terve-asunnoton

100 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

100 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

9

Ruista ranteeseen

20 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

10

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoilla

95 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

354 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

12

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

375 000

 

-Kohtaamispaikka@lasipalatsin toimintaan

350 000

 

- Myllypuron paviljongin palveluiden kehittämiseen

25 000

 

-hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

13

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

89 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

14

Forum Virium Helsingin toiminta

840 000

 

-hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

15

Yrityskylä Helsinki

200 000

 

 -hallinnoija: Opetusvirasto 

 

16

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n Vertaisoppimisverkosto Helsingin kaupunginosissa

44 000

 

 -hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy 

 

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa -hankkeelle sidotaan innovaatiorahastosta yhteensä 305 000 euron rahoitus vuosille 2013–2014 ja Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hankkeelle vuodelle 2013 yhteensä 95 000 euroa sekä Yrityskylä Helsinki-hankkeelle 400 000 euroa vuosille 2013–2014. Kaupunginhallitus päättänee, ettei Palmian Kotona asumisen tekniset tukipalvelut yli 75-vuotiaille helsinkiläisille -hankkeelle eikä Terveyskeskuksen Internetpohjaisen takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotto Terveyskeskuksessa -hankkeelle  myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa. Ehdotetun mukainen toiminta voidaan terveyskeskuksen mukaan rahoittaa normaalina toimintana talousarviomäärärahojen puitteissa. Palmian kohdalla ehdotetun mukaista toimintaa tulisi kehittää liikelaitoksen palvelujen kehittämisen yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeen jatkotutkimus -hankkeen koordinointi siirtyy Aalto yliopiston Service Factory/HSE:ltä Innovatiivinen kaupunki -ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikölle. Hankkeelle vuodelle 2012 siirretty rahoitus maksetaan Innovatiivinen kaupunki –ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikölle.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että seuraaville hankkeille vuonna 2011 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt, suuruusluokkaa 1 762 500 euroa, osuus, saadaan käyttää vuonna 2012 ko. hankkeiden kustannuksiin.

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

24

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

146 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

17

Kehitysvammaisten yksilöllinen ryhmäasuminen

40 000

 

-hallinnoija: Culminatum Innovation Oy Ltd

 

6

Verkkoterkkari

65 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Terve-asunnoton

111 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

8

Antikoagulanttihoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla

70 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

18

Sähköinen palveluseteli

430 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

19

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

74 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä

293 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

20

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa

69 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

21

Kotihoidon interaktiivisen TV:n kokeilu

75 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

22

Terveellinen kaupunginosa

286 000

 

-hallinnoija: Terveyskeskus

 

23

Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihankkeen jatkotutkimus

49 500

 

-hallinnoija: Innovatiivinen kaupunki-ohjelma/Aalto yliopisto, yrityssuhteet yksikkö

 

12

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

25 000

 

- Myllypuron paviljongin palveluiden kehittämiseen

25 000

 

-hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

13

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan

29 000

 

-hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella syyskuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2012, on toimitettava 13.7.2012 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2012, on toimitettava 31.8.2012 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2012 on toimitettava 16.1.2013 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2012 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2013 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2012 mennessä.

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset.

Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan Kh:lle tiedoksi samalla, kun Khs käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio-hillberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankeperustelut.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Otteensaajat

 

Tiedoksi

Tiedoksisaajat

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.01.2012 § 61

Pöydälle 23.01.2012

HEL 2011-002398 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Bosisio-Hillberg, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25707

katja.bosisio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566