Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1148

Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa

HEL 2011-007820 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa liitteen 1 mukaisesti sekä samalla kumota kaupunginhallituksen 9.12.1996 § 1768 kohdalla hyväksymän Tasehallinnan yleiset periaatteet -ohjeen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, sijoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoiminnan ohjeet (ehdotus)

2

Tasehallinnan yleiset periaatteet -ohje (nykyinen)

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa liitteen 1 mukaisesti sekä samalla kumota kaupunginhallituksen 9.12.1996 § 1768 kohdalla hyväksymän Tasehallinnan yleiset periaatteet -ohjeen.

Esittelijä

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty Kvstossa 11.5.2011. Toimeenpanopäätöksen yhteydessä Khs päätti 16.5.2011 kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan uudesta taloussäännöstä johtuvat muutokset asianomaisiin ohjeisiin ja tuomaan ne Khn päätettäväksi siltä osin kuin niiden hyväksyminen kuuluu Khn tehtäviin.

Khs on hyväksynyt nykyiset tasehallinnan yleiset periaatteet 9.12.1996.

Tasehallinnan periaatteiden ja sijoitustoimintaa koskevien ohjeiden uudistaminen on valmisteltu talous- ja suunnittelukeskuksessa. Ohjeen uudistamisen lähtökohtana on ollut voimassa olevan ohjeistuksen täsmentäminen viime vuosina tapahtuneiden organisatoristen ja toiminnallisten muutosten johdosta. Keskeisimpänä uutena asiana on konserninäkökulman huomioiminen.

Luvussa 1 (Tasehallinnan ja taseriskien määrittely) on määritetty ja kuvattu tasehallinnan kannalta keskeiset riskit. Lukuun on tehty vain teknisiä tarkistuksia.

Luvussa 2 (Taseriskien hallinnan yleiset periaatteet) on määritetty yleiset taseriskien riskienhallinnan periaatteet. Lukuun on tehty vain teknisiä tarkistuksia.

Luvun 3 (Toimintokohtaiset periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet) keskeisenä sisältönä on kaupungin sijoitustoimintaa koskevat yleiset ohjeet. Uutena asiana pitkävaikutteisen rahoituksen kohdalla käsitellään ottolainojen lisäksi myös leasingrahoitus sekä antolainojen kohdalla takaukset. Lisäksi johdannaiset käsitellään esitysteknisesti kokonaan omana kappaleenaan. Uutena asiana luvussa on kassanhallintaan liittyvä konsernipankkitoiminta.

Kokonaan uudessa luvussa 4 (Riskien hallinta) on kootusti esitetty luvussa 1 esitettyjen keskeisten riskien tunnistamis- ja hallintakeinot. Vuoden 1996 ohjeessa asiaa on käsitelty suppeammin 5. luvun 2. kappaleessa (Riskin tunnistaminen)

Luvussa 5 (aiempi luku 4; Tasehallinnan organisointi) on kuvattu eri toimielinten, viranhaltijoiden sekä toimintayksikköjen roolit ja vastuut kaupungin tasehallinnassa.

Luvussa 6 (aiempi luku 5; Tasehallinnan raportointi, 1. kappale) on esitetty raportoinnin periaatteet. Periaatteet ovat uudessa ja vanhassa versiossa käytännössä yhtenevät.

Merkittävimpänä muutoksena vanhaan ohjeeseen on ohjeeseen sisällytetty tytäryhteisöjä koskeva osio, ”Tasehallinnan periaatteet tytäryhteisöissä”. Tytäryhteisöjä koskevassa osiossa on sovitettu kaupunkia koskevat periaatteet tytäryhteisöjen toimintaympäristöön.

Uuden ohjeen lähtökohtana on, että tytäryhteisöt noudattavat pääpiirteittäin samoja tasehallinnan periaatteita kuin kaupungin omassakin toiminnassa noudatetaan. Tytäryhteisöjen tulee noudattaa taseriskien suhteen matalaa riskiprofiilia. Riskienhallinnan pääpaino on riskeihin liittyvien menetysten ja tappiovaaran välttämisessä ja vähentämisessä. Riskien ottamista pyritään välttämään ja olemassa olevia riskejä pyritään kattamaan, kun se on mahdollista ja jär-kevää.

Rahoitustoiminnassa ei tule ottaa aktiivisesti riskejä tuottojen lisäämiseksi tai menojen pienentämiseksi. Tytäryhteisöt eivät pyri aktiivisesti markkinanäkemystä ottamalla lisäämään korkotuottoja tai vähentämään korkomenoja.

Ohjeen tytäryhteisöjä koskeva osio jakautuu seuraaviin lukuihin:

- Tasehallinnan ja taseriskien määrittely
- Yleiset periaatteet
- Konsernipankki
- Sijoitustoiminnan periaatteet
- Ottolainauksen periaatteet
- Antolainat ja takaukset
- Taseriskien tunnistaminen ja raportointi

Lukukohtaisessa ohjeistuksessa on otettu huomioon tytäryhteisöjen erityispiirre mm. yhteisöjen johtamisen, sisäisen päätöksen ja valvonnan osalta.

Nyt käsittelyssä olevien ohjeiden tytäryhteisöjä koskeva osio on käsitelty konsernijaostossa 12.12.2011. Tältä osin Khlle nyt tehty esitys on konsernijaoston hyväksymän esityksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, sijoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoiminnan ohjeet (ehdotus)

2

Tasehallinnan yleiset periaatteet -ohje (nykyinen)

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.12.2011 § 187

HEL 2011-007820 T 02 06 01 00

Päätös

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle tytäryhteisöjä koskevilta osin hyväksyttäväksi Tasehallinnan periaatteet ja sijoitustoimintaa koskevat ohjeet Helsingin kaupunkikonsernissa liitteen 1 mukaisesti sekä samalla kumota kaupunginhallituksen 9.12.1996, § 1768 kohdalla hyväksymän Tasehallinnan yleiset periaatteet -ohjeen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Tuomo Mäkinen, sijoituspäällikkö, puhelin: 36321

tuomo.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566