Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1149

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2014

HEL 2011-007620 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman vuosille 2011-2014.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa virastoja ja laitoksia huomioimaan turvallisuussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja sisällyttämään niitä koskevat toimenpiteet toimintasuunnitelmiinsa kunkin vuoden talousarvion puitteissa.

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimenpiteisiin turvallisuussuunnitelman toimeenpanon seuraamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että turvallisuussuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi yleisen kaupunkitilan turvallisuutta tulisi edistää kaavoituksella ja lupakäytäntöjä kehittämällä.

Tavoitteena ovat uudet kahvila-, ravintola-, kioski-, sekä julkiset palvelut turvattomiksi koetuille alueille sosiaalisen kontrollin lisäämiseksi.

Lisäksi kaupunki tukee ja edesauttaa kaupunkilaisten järjestämiä kaupunginosajuhlia ja -tapahtumia.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kimmo Helistö: Lisätään päätökseen seuraavat kappaleet:

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että turvallisuussuunnitelmassa mainittujen toimenpiteiden lisäksi yleisen kaupunkitilan turvallisuutta tulisi edistää kaavoituksella ja lupakäytäntöjä kehittämällä.

Tavoitteena ovat uudet kahvila-, ravintola-, kioski-, sekä julkiset palvelut turvattomiksi koetuille alueille sosiaalisen kontrollin lisäämiseksi.

Lisäksi kaupunki tukee ja edesauttaa kaupunkilaisten järjestämiä kaupunginosajuhlia ja -tapahtumia.

Kannattajat: Outi Ojala

Kaupunginhallitus hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2014.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot ja laitokset

Esitysteksti
Liite 1

Turvallisuussuunnitelmassa mainitut kaupungin ulkopuoliset vastuutahot ja mahdolliset kumppanit

Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelman vuosille 2011-2014.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa virastoja ja laitoksia huomioimaan turvallisuussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja sisällyttämään niitä koskevat toimenpiteet toimintasuunnitelmiinsa kunkin vuoden talousarvion puitteissa.

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskusta ryhtymään toimenpiteisiin turvallisuussuunnitelman toimeenpanon seuraamiseksi ja vaikutusten arvioimiseksi.

Esittelijä

Monimuotoinen, kansainvälisesti kilpailukykyinen ja turvallinen Helsinki on yksi Helsingin kaupungin strategisista tavoitteista valtuustokaudella 2009-2012. Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymässä strategiaohjelmassa todetaan, että Helsinki on turvallinen ja siisti pääkaupunki, jossa päivittäinen turvallisuus on kansainvälistä huippua kaikilla osa-alueilla. Helsinki osallistuu kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen.

Kansallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma linjaa paikallista turvallisuussuunnittelua. Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta vuosina 2004 ja 2008. Ohjelmassa määritellään poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelman tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015. Järjestyksessään kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma valmistellaan vuosille 2012-2015.

Helsingissä on aiemmin valmistunut kaksi turvallisuusstrategia-nimistä asiakirjaa vuosina 2001 ja 2006, joista jälkimmäinen ”Helsinkiläisten arkiturvallisuus: Helsingin kaupungin turvallisuusstrategia” vuosille 2007-2010 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 23.10.2006.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 4.2.2009 (9 §) asettaa kuusi työryhmää valmistelemaan kaupungin turvallisuusohjelmaa vuosille 2010-2013.  Kunkin työryhmän tehtävänä oli selvittää, mitä suunnitelmia on olemassa ja mitä toimenpiteitä on tehty työryhmän tehtäväalueella. Tämän jälkeen niiden oli määrä tehdä omat toimenpide-ehdotuksensa. Työryhmissä oli edustajia kaupungin hallintokunnista, poliisista, syyttäjänvirastosta, seurakuntayhtymästä, järjestöistä ja elinkeinoelämästä.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 23.3.2011 (29 §) todeta turvallisuusohjelmaa valmistelleiden työryhmien työn päättyneeksi. Samalla kaupunginjohtaja päätti asettaa toimikaudeksi 2011-2014 tapaturmien ehkäisytyöryhmän ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi työskentelevän työryhmän. Edelleen kaupunginjohtaja päätti palauttaa ohjelman muilta osin hallintokeskukselle uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginjohtaja kehotti hallintokeskusta tarvittavien tahojen kanssa valmistelemaan marraskuun 2011 alkuun mennessä kaupunginjohtajalle ehdotus kaupunginvaltuustolle esiteltäväksi, vaikuttavuudeltaan laajamittaiseksi suunnitelmaksi kaupunkitilan saamiseksi turvalliseksi, kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon julkiset liikennevälineet ja yritysturvallisuus.

Turvallisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yleisen kaupunkitilan, joukkoliikenteen ja yritysten toimintaympäristön ja asioimisen turvallisuutta. Suunnitelman lähtökohtana on asukkaiden arkiturvallisuuden parantaminen, joka edellyttää, että päivittäinen elinympäristö myös koetaan turvalliseksi. Lisäksi turvallisuussuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä, joilla pyritään turvallisuusasioiden ohjausvastuun selkiyttämiseen kaupunkikonsernin sisällä.

Turvallisuussuunnitelmassa kullekin toimenpiteelle on määritelty vastuutaho ja mahdolliset kumppanit, jotka osallistuvat toimenpiteen toteutukseen tai toimenpiteeseen liittyvään tiedonkeruuseen. Suunnitelman toimeenpanon seuranta- ja arviointivastuu on hallintokeskuksen hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksiköllä. Seurantaa varten perustetaan erillisellä päätöksellä seurantaryhmä, johon nimetään tai kutsutaan edustajat niistä hallintokunnista tai tahoista, jotka on nimetty toimenpiteiden vastuutahoiksi.

Turvallisuussuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon aiemman kuuden työryhmän tuottama materiaali ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) johdolla valmisteltava joukkoliikenteen turvallisuusstrategia vuosille 2011-2016.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin turvallisuussuunnitelma 2011-2014.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virastot ja laitokset

Esitysteksti
Liite 1

Turvallisuussuunnitelmassa mainitut kaupungin ulkopuoliset vastuutahot ja mahdolliset kumppanit

Esitysteksti
Liite 1

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.12.2011 § 1122

Pöydälle 12.12.2011

HEL 2011-007620 T 09 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö vs., puhelin: 310 22393

matti.koskinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566