Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1160

Rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi julistaminen ja määräaikaisen hoitajan määrääminen

HEL 2011-008646 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttosen hoitamaan määräaikaisesti 1.1.2012 alkaen palveluosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.7.2012 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran väliaikainen hoitaja

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa julistamaan rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

Samalla kaupunginhallitus päättänee määrätä oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttosen hoitamaan määräaikaisesti 1.1.2012 alkaen palveluosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 5700 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 31.7.2012 saakka.

Esittelijä

Khn tämän esityslistan edellisenä asiana on käsitelty rakennusviraston palveluosaston osastopäällikön viran perustaminen. Yleisten töiden lautakunta on 29.11.2011 § 643 tehnyt esityksen palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi julistamisesta ja avoimen viran hoitajan määräämisestä.

Palveluosaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä (rakennustoimen johtosääntö 14 §).

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Pekka Henttonen on hoitanut katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston toimistopäällikön virkaa 1.9.2004 alkaen. Pekka Henttonen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Pekka Henttosella on laaja-alaista palveluosaston toimialan tuntemusta ja monipuolista kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Rakennusviraston palveluksessa Pekka Henttonen on ollut vuodesta 1997 alkaen. Lisäksi hän on työskennellyt kiinteistöviraston ja sosiaaliviraston tehtävissä vuosina 1984 - 1997.

Pekka Henttosen esitetään maksettavaksi 5700 euron mukaista kokonaiskuukausipalkkaa. Palkkaus on henkilöstökeskuksen hyväksymä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Avoimen viran väliaikainen hoitaja

 

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 29.11.2011 § 644

HEL 2011-008646 T 01 01 01 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ehdolla, että kaupunginvaltuusto hyväksyy yleisten töiden lautakunnan 30.8.2011 ja kaupunginhallituksen 21.11.2011 esittämät rakennustoimen johtosäännön muutokset ja että kaupunginhallitus päättää perustaa palveluosaston osastopäällikön viran, että kaupunginhallitus päättäisi

-        kehottaa rakennusvirastoa julistamaan palveluosaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön sekä kaupungin kielitaitosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät viralle määritellyn kokonaiskuukausipalkan mukaan.

 

-        määrätä oikeustieteen kandidaatti Pekka Henttosen hoitamaan määräaikaisesti 1.1.2012 alkaen palveluosaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa viran kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, kuitenkin kauintaan 31.07.2012 saakka.

Yleisten töiden lautakunnan tekemän päätöksen 30.8.2011 § 447 pohjalta kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2011 esittää kaupunginvaltuustolle rakennustoimen johtosäännön muuttamista 1.1.2012 alkaen. Esitetyllä johtosäännön muutoksella tasapainotetaan rakennusviraston organisaatiorakennetta sijoittamalla erittäin laajan tehtäväkentän hallinneen katu- ja puisto-osaston toimintoja viraston muille osastoille sekä uudelle palveluosastolle.

Palveluosaston tehtäviä ovat pysäköinninvalvonta, yleisten alueiden vuokraukset, luvat ja niiden valvonta sekä rakennusviraston asiakaspalvelu.

Rakennustoimen johtosäännön 6 §:n 2 kohdan mukaisesti palveluosaston päällikkönä on osastopäällikkö.

Johtosäännöissä osastotasoisiksi yksiköiksi määriteltyjen yksiköiden päälliköt kuuluvat johdon kokonaispalkkauksen piiriin. Kokonaispalkka määräytyy tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Arviointi on meneillään henkilöstökeskuksessa. Virastoissa tai liikelaitoksissa ei tehdä kokonaispalkkoja koskevia päätöksiä. Kaupunginjohtaja tai ao. apulaiskaupunginjohtaja päättää toimialansa kokonaispalkkojen tarkistuksista johtajistokäsittelyn jälkeen. Myös päätettäessä viransijaisen määräämisestä kokonaispalkkaus päätetään samalla tavalla.

Osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä (rakennustoimen johtosääntö 14 §).

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaisesti osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Pekka Henttonen on hoitanut katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston toimistopäällikön virkaa 1.9.2004 alkaen. Pekka Henttonen on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti. Pekka Henttosella on laaja-alaista palveluosaston toimialan tuntemusta ja monipuolista kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Rakennusviraston palveluksessa Pekka Henttonen on ollut vuodesta 1997 alkaen. Lisäksi hän on työskennellyt kiinteistöviraston ja sosiaaliviraston tehtävissä vuosina 1984 - 1997.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566