Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2011

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

19.12.2011

 

 

 

 

 

 

§ 1163

Valtuutettu Silvia Modigin toivomusponsi joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön vahvistamisesta Pasilan jatkosuunnittelussa 

HEL 2011-004638 T 08 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.1.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Silvia Modig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 31.1.2010 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Silvia Modig) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Tiivistelmä

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelussa joukkoliikenne sekä kevyt liikenne ovat olleet keskeisessä osassa. Kilpailun arvostelussa liikenteellisellä toimivuudella on 25 % painoarvo. Liikenteellistä toimivuutta arvostellaan suurelta osin joukkoliikenneyhteyksien ja kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuden sekä laadun perusteella.

Kilpailun neuvotteluvaiheessa suunnittelua ohjataan kaupungin osalta painottaen joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen merkittävyyttä alueella.

Esittelijä

Hyväksyessään 31.1.2010 Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestämisen ja kortteleiden myyntiperusteiden vahvistamisen, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että jatkosuunnittelussa käytetään täysimääräisesti hyväksi Pasilan mahdollisuudet vahvistaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käyttöä ja siten vähentää henkilöautoliikenteen määrää Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla."(Silvia Modig, äänin 45-19).

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelussa joukkoliikenteellä on keskeinen osa. Liikenteellisen toimivuuden arvioinnin painoarvo keskustakorttelin suunnitelmaehdotusten kokonaisarviosta on 25 %. Arviointi on jaettu kolmeen osaan; laskennallinen osa, laadullinen osa sekä yhteydet metroon.

Liikenteellisen toimivuuden arvioinnissa suurin painoarvo (50 %) on kulkuyhteyksien laskennallisella osalla, missä mitataan muun muassa vaihtoyhteyksiä eri liikennemuotojen (mm. juna, raitiotie, linja-auto, pyöräpysäköinti) välillä sekä matka-aikoja ympäröivään maankäyttöön. Arviointi tapahtuu aamuhuipputunnin perusteella, jolloin on työmatkojen ruuhkahuippu. Laskenta suoritetaan keskuksen tärkeimpien pisteiden väliseen matka-aikaan huipputunnin liikennemäärillä. Mitoitukseen liittyviä pisteitä ovat mm. Pasilan aseman kaukoliikenteen ja kaupunkiliikenteen raiteet, aseman edustan joukkoliikenneterminaali, Pasilankadun joukkoliikennepysäkki, pyöräpysäköintilaitokset, metroasema, ympäröivä maankäyttö ja pysäköintilaitos.

Laadullisella osalla (painoarvo 40 %) arvioidaan muun muassa julkisen liikenteen järjestelyiden toimivuutta sekä liikkumiseen liittyviä innovaatioita. Lisäksi laadullisessa osassa arvioidaan pyöräpysäköintijärjestelyiden määrää ja laatua.

Metron kulkuyhteyksien (painoarvo 10 %) osalta arvioidaan vaihtoyhteyksien sujuvuutta, selkeyttä ja mukavuutta sekä myös lippuhallin ja laituritason tilamitoituksen riittävyyttä.

Keskustakorttelin kilpailun neuvotteluvaiheessa on tarkoituksen mukaista ohjata suunnittelua liikenteen osalta ottaen huomioon joukkoliikenteen sekä pyöräilyn olosuhteet. Keskustakorttelin keskeinen sijainti mahdollistaa joukkoliikenteen sekä pyöräilyn painottamista suunnittelussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Talous- ja suunnittelukeskus

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.09.2011 § 315

HEL 2011-004638 T 08 02 00

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelussa joukkoliikenne sekä kevyt liikenne ovat olleet keskeisessä osassa. Kilpailun arvostelussa liikenteellisellä toimivuudella on 25 % painoarvo. Liikenteellistä toimivuutta arvostellaan suurelta osin joukkoliikenneyhteyksien ja kevyen liikenteen yhteyksien sujuvuuden sekä laadun perusteella.

Kilpailun neuvotteluvaiheessa suunnittelua ohjataan kaupungin osalta painottaen joukkoliikenteen sekä kevyen liikenteen merkittävyyttä alueella.

Lausunto

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelussa joukkoliikenteellä on keskeinen osa. Liikenteellisen toimivuuden arvioinnin painoarvo keskustakorttelin suunnitelmaehdotusten kokonaisarviosta on 25 %. Arviointi on jaettu kolmeen osaan; laskennallinen osa, laadullinen osa sekä yhteydet metroon.

Liikenteellisen toimivuuden arvioinnissa suurin painoarvo (50 %) on kulkuyhteyksien laskennallisella osalla, missä mitataan muun muassa vaihtoyhteyksiä eri liikennemuotojen (mm. juna, raitiotie, linja-auto, pyöräpysäköinti) välillä sekä matka-aikoja ympäröivään maankäyttöön. Arviointi tapahtuu aamuhuipputunnin perusteella, jolloin on työmatkojen ruuhkahuippu. Laskenta suoritetaan keskuksen tärkeimpien pisteiden väliseen matka-aikaan huipputunnin liikennemäärillä. Mitoitukseen liittyviä pisteitä ovat mm. Pasilan aseman kaukoliikenteen ja kaupunkiliikenteen raiteet, aseman edustan joukkoliikenneterminaali, Pasilankadun joukkoliikennepysäkki, pyöräpysäköintilaitokset, metroasema, ympäröivä maankäyttö ja pysäköintilaitos.

Laadullisella osalla (painoarvo 40 %) arvioidaan muun muassa julkisen liikenteen järjestelyiden toimivuutta sekä liikkumiseen liittyviä innovaatioita. Lisäksi laadullisessa osassa arvioidaan pyöräpysäköintijärjestelyiden määrää ja laatua.

Metron kulkuyhteyksien (painoarvo 10 %) osalta arvioidaan vaihtoyhteyksien sujuvuutta, selkeyttä ja mukavuutta sekä myös lippuhallin ja laituritason tilamitoituksen riittävyyttä.

Keskustakorttelin kilpailun neuvotteluvaiheessa on tarkoituksen mukaista ohjata suunnittelua liikenteen osalta ottaen huomioon joukkoliikenteen sekä pyöräilyn olosuhteet. Keskustakorttelin keskeinen sijainti mahdollistaa joukkoliikenteen sekä pyöräilyn painottamista suunnittelussa.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Olli-Pekka Poutanen

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Faksi

 

Y-tunnus

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

+358 9 655 783

 

0201256-6

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Tilinro

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

FI0680001200062637

 

FI02012566