Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

16.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 375

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille vuonna 2022

HEL 2022-005963 T 01 02 03 04

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi kultaisen Helsinki-mitalin liitteestä ilmeneville henkilöille tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Jussi Halla-aho: Esityksestä poiketen Helsinki-mitalia ei myönnetä **********

********** palkitseminen "ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi" osoittaisi kaupunginhallitukselta huonoa harkintakykyä ja piittaamattomuutta kaupunkilaisten hyvinvoinnista.

Jussi Halla-ahon vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Jussi Halla-aho jätti eriävän mielipiteen, joka oli perusteluiltaan saman sisältöinen kuin hänen tekemänsä vastaehdotus.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 28.6.2021 (§ 503) hyväksymien Helsinki-mitalin myöntämisperusteiden neljännen kohdan mukaan kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää tunnustukseksi ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi. Helsinki-mitalin myöntämisestä päättää pormestarin esityksestä kaupunginhallitus. Vakiintuneen perinteen mukaan vuosittain palkitaan noin kymmenen ansioitunutta henkilöä.

Helsinki-mitalien saajat julkistetaan ja palkitaan Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta 2022.

Pormestari otti 6.8.2021 (§ 73) esittelyynsä Helsinki-mitalin myöntämistä luottamushenkilöille sekä ansioituneille kansalaisille koskevan päätöksenteon.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 - Ansioituneet kansalaiset 2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566