Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2022

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/1

 

28.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Gebhardin ja Anniina Iskaniuksen sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja Minja Koskelan.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjantarkastajaksi Daniel Sazonovin sijasta Anniina Iskaniuksen.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Elisa Gebhardin ja Daniel Sazonovin sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan  ja Minja Koskelan.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566