Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/2

 

28.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 303

Aamukouluasia: Työterveyspalvelujen laatukilpailuun valmistautuminen

HEL 2022-003116 T 01 04 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 (§ 385) Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden saatavuutta.

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet edellyttävät, että ennen kaupunginvaltuuston päätöksentekoa kilpailutettavaksi aiotun yksikön osalta on selvitetty päätöksenteon kannalta oleellisia seikkoja. Valmistelutyönä Työterveys Helsingin kilpailukykyä on arvioitu ulkoisen konsulttiyhtiön toimesta. Alustavaa arviota on tehty yksityisten palveluntoimittajien palveluista ja palvelujen saatavuudesta sekä kustannuksista.

Kansliapäällikkö on 8.2.2022 (§ 33) asettanut Helsingin kaupungin työterveyshuollon laatukilpailutuksen ohjausryhmän. Valmistelua johtaa henkilöstöjohtaja. Valmistelun etenemistä seurataan henkilöstön edustajien kanssa kaupungin yhteistoimintaelimissä. Muutosta seurataan ja käsitellään säännöllisesti Työterveys Helsingin henkilöstön kanssa.

Esitystä Työterveys Helsingin palvelujen ulkoistamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa 2.5.2022. Asia on tarkoitus tuoda kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi toukokuun aikana.

Kokouksessa esitellään Työterveys Helsingin kilpailutuksen taustalla olevan esiselvitysluonnoksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Asiantuntijoina osallistuvat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Sanna-Mari Myllynen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 27968

sanna-mari.myllynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566