Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/11

 

14.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 132

Viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien

HEL 2022-001550 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti tarkastusinsinöörin viran kaupunkiympäristön toimialalle 1.4.2022 lukien.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen rakenneyksiköön esitetään perustettavaksi tarkastusinsinöörin virka.

Tarkastusinsinöörin virka tarvitaan, koska kaupunginvaltuuston hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) mukainen asuntotuotantotavoite kasvaa 7 000 asunnosta       8 000 asuntoon ja tavoitteen saavuttamiseksi maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien viranomaiskatselmuksien ja -tarkastusten sujuvuus tulee varmistaa riittävällä henkilöstöresursoinnilla.

Tarkastusinsinöörin tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävän hoitamisessa käytetään julkista valtaa. Tehtäviin kuuluu mm. päättää rakennusten käyttöönotosta ja varmistaa viranomaiskatselmuksilla, että rakennukset on rakennettu rakennusluvan mukaisesti.

Perustettavaksi esitettävälle viralle on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitetyn viran palkka on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi on päätetty 4 188,22 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566