Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/8

 

14.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 129

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta

HEL 2022-001033 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus

        myönsi Ulla Vuolteelle eron taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä

        valitsi Tero Oinosen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, hallintopalvelut) jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ja

        valitsi Marja Miettisen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, talous- ja suunnittelupalvelut) varajäseneksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan vuonna 2023 päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus valitsi Ulla Vuolteen (sosiaali- ja terveystoimiala, hallinto, tukipalvelut) 30.8.2021 § 592 jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokuntaan elokuussa 2021 alkavaksi toimikaudeksi. Ulla Vuolle on 31.1.2022 pyytänyt eroa taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan tehtävistä.

Toimielimen jäseneksi esitetään kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella.

Ulla Vuolle on toiminut johtokunnassa hänen sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänsä perusteella. Siirryttyään Palvelukeskukseen ja pyydettyään eroa hänen paikalleen johtokuntaan nimetään uusi sosiaali- ja terveystoimialan edustaja.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 26312

saara.nirkko(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566