Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (5)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

14.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 131

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen siirtäminen Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle

HEL 2022-001444 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle myönnettyjen lainojen siirrot Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle seuraavin edellytyksin:

- Säätiö ottaa kokonaisuudessaan vastattavakseen yhdistyksen lainat siten, että olemassa olevat vakuudet sekä lainojen alkuperäiset ehdot pysyvät voimassa

- Lainojen siirrosta ja vakuuksien säilymisestä riittävän kattavalla tasolla tulee saada asian todentava dokumentaatio

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaupungin yhdistyksen pankkilainalle myöntämän takauksen voimassaolo päättyy liiketoimintakaupan toimeenpanon yhteydessä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa laatimaan kaupungin puolesta siirrossa tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainojen siirtohakemus

2

PÄÄTÖS ARA 26.1.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry on vuonna 1989 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhdistys tarjoaa asumispalveluita, kotihoidon palveluita sekä järjestää päivätoimintaa ikääntyneille ja kehitysvammaisille kuudessa eri palvelutalossa, joista kolme sijaitsee Helsingissä.

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry hakee lainojen siirtoa Yrjö ja Hanna -säätiö sr:lle. Osapuolet ovat tehneet esisopimuksen liiketoimintakaupasta, jossa kaikki yhdistyksen omistamat toimitilat siirtyvät uudelle omistajalle. Järjestelyn toteutumisajankohdaksi on suunniteltu 1.3.2022 ja sen tarkoituksena on turvata asumispalvelutoiminnan jatkuminen. MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry jatkaa liiketoimintakaupan jälkeen yleishyödyllistä toimintaansa, jonka tärkein yksittäinen toiminta on etsivä vanhustyö.

Yrjö ja Hanna -säätiö on vuonna 1996 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja valtakunnallisesti toimiva säätiö, joka perustettiin kehittämään ja rakentamaan palveluasumista. Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää. Uuden velallisen toimintavolyymi on suurempi ja vakavaraisuusasema parempi kuin MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:llä, minkä vuoksi lainojen siirto Yrjö ja Hanna -säätiölle on kaupungin kannalta perusteltua. Siirrot voidaan tehdä sillä edellytyksellä, että säätiö ottaa lainat kokonaisuudessaan vastatakseen.

Yhdistyksellä on kaupunginhallituksen 28.4.1997, 754 § talousarviovaroista myöntämä 1 200 000 markan (eli n. 200 000 euron) suuruinen laina, jonka jäljellä oleva pääoma on 36 561,09 euroa ja joka on myönnetty Asunto Oy Laivalahdenportti 5 -nimiseen yhtiöön rakennettavien vanhusten palvelutilojen ja kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamisen rahoittamiseksi. Lisäksi yhdistyksellä on kaupunginhallituksen 31.1.2000, 136 § talousarviovaroista myöntämä 4 000 000 markan (eli n. 670 000 euron) suuruinen laina, jonka jäljellä oleva pääoma on
203 304,12 euroa ja joka on myönnetty As Oy Leppäsuon Palvelutalo -nimisen yhtiön ryhmäkotien ja palvelutilojen rakentamisen rahoittamiseksi. Kaupunginhallitus on 12.12.2005, 1473 §, pidentänyt em. lainojen takaisinmaksuaikoja 30 vuoteen muiden lainaehtojen säilyttyä ennallaan.

Edelleen, kaupunki on myöntänyt Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:lle 8 893 000 markan (n. 1 500 000 euron) suuruisen hankintalainan palvelutalojen rakentamiseksi As Oy Leppäsuon Palvelutalo -nimiseen yhtiöön. Lainan jäljellä oleva pääoma on 799 317,82 euroa. Aravalainan myöntämisestä on päättänyt Kiinteistöviraston asunto-osaston osastopäällikkö (7.4.2000, 51 §). Aravalain (1993/1189) 16 §:n mukaan vuokra-asuntolainan ja vuokra-asunnon hankintalainan myöntää kunta. Aravalain 28 §:n mukaan kunta myöntää sen toimivaltaan kuuluvat aravalainat varoista, jotka Valtion asuntorahasto sille osoittaa lainana valtiolta. Aravalainan saaja on kunnan myöntämissä aravalainoissa velkasuhteessa kuntaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 26.1.2022 antamallaan päätöksellä hyväksynyt aravalainoitetun kohteen osalta Yrjö ja Hanna -säätiö sr:n luovutuksensaajaksi sekä vahvistanut luovutuskorvauksen. Kun siirron edellytykset ovat täyttyneet ja siirto toteutettu, ilmoittaa kaupunki uuden velallisen tiedot Valtiokonttorille.

Yhdistys on myös aikanaan rakennuttanut Lauttasaareen kaupungilta vuokratulle tontille Kiinteistö Oy Seniori Palvelut, Helsinki -nimisen palvelutalon, jonka kokonaisrahoitus koostui Raha-automaattiyhdistyksen myöntämästä avustuksesta, valtion myöntämästä vuokra-aravalainasta sekä kaupungin takaamasta (Kvsto 26.2.1997, 73 §) pankkilainasta. Yhdistyksen anomuksesta kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2006, § 83, jatkaa takauksen voimassaoloa kymmenellä vuodella 23.1.2028 saakka laina-ajan pidentämiseksi alkuperäisestä 20 vuodesta 30 vuoteen. Takauksen vastavakuudeksi on saatu Kiinteistö Oy Seniori Palvelut, Helsinki -nimisen yhtiön osakkeita. Järjestelyjen osana osapuolet ovat sopineet pankin kanssa korvaavista vakuusjärjestelyistä kaupungin takaukselle.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 13 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää lainojen myöntämisestä.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Liiketoimintakaupan myötä yhdistyksen velat on tarkoitus siirtää säätiölle.

Kaupungin vakuusasema on siirrettäväksi esitettävien lainojen osalta saatujen vakuuksien osalta turvattu. Siirtyvien tilojen osalta siirron saaja on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla arvonmäärityksen, jonka perusteella voidaan arvioida, että kaupungin hallussa olevien vakuuksien määrä on riittävä. Edelleen, aravalain 31 §:n mukaan, jos kuntaan velkasuhteessa oleva aravalainan saaja on tullut pysyvästi maksukyvyttömäksi, valtiokonttorin tulee päättää, että aravalainasta jää siltä osin kuin sitä ei ole saatu perityksi 50 prosenttia valtion vastuulle.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan esitetyn lainojen siirron vuoksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tuki, jonka vaikutukset jäävät ainoastaan jäsenvaltion sisäisiksi, eivät ole SEUT 107(1) artiklassa tarkoitettuja tukia. Komissio on useissa päätöksissä katsonut asiaan liittyvien erityisolosuhteiden vuoksi, että toimenpiteellä oli puhtaasti alueellinen vaikutus, eikä se näin ollen vaikuttanut jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Komissio on näissä tapauksissa varmistanut erityisesti, että tuensaaja toimitti tavaroita tai palveluja rajatulle alueelle jäsenvaltiossa eikä todennäköisesti houkutellut asiakkaita muista jäsenvaltioista ja että ei ole ollut mahdollista tietää ennakolta, että toimenpiteen vaikutus rajat ylittävien investointien tai sijoittautumisen edellytyksiin ei olisi pelkästään marginaalinen (Euroopan komission tiedonanto 2016/C 262/01, kohta 196, 197.) Aikaisemmin myönnettyjen lainojen siirtämisellä rahoitetaan suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän alaisuuteen kuuluvien kehitysvammaisten, ikääntyneiden ja muistisairaiden asumispalveluita. Yrjö ja Hanna -säätiön yleishyödyllinen toiminta kohdistuu ainoastaan Suomen markkinoille. Eritysryhmien asumiseen myönnettyjen lainojen siirtäminen ei sisällä SEUT 107(1) artiklassa tarkoitettua valtiontukea, koska toimenpide ei ole omiaan vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainojen siirtohakemus

2

PÄÄTÖS ARA 26.1.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Vantaan kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Espoon kaupunki

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566