Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2022

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

14.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 133

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2022-000030 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Ulla Kukkosen eroilmoituksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta.

Lisäksi kaupunginhallitus määräsi hallintopäällikkö, kasvatustieteiden maisteri Päivi Turpeisen hoitamaan taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan avointa virkaa siihen kuuluvine palkkaetuineen 3.3.2022 alkaen siihen asti, kunnes virkaan valittu henkilö ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 1.1.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ulla Kukkonen on jättänyt 1.1.2022 päivätyn eroilmoituksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan virasta 3.3.2022 alkaen. 

Kaupungin hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta. 

Hallintosäännön 5 luvun 4 §:n mukaan taloushallintopalveluliikelaitoksen toimintaa johtaa liikelaitoksen johtokunnan alaisena toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja suorittaa kansliapäällikön määräämät tehtävät ja toimii liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan liikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää avoimen viran määräaikaisesta hoitajasta.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentin mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä, kun kysymyksessä on avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. 

Päivi Turpeinen on kokemuksensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan avoimeksi jäävää virkaa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Eroilmoitus 1.1.2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Eron pyytäjä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Avoimen viran hoitaja

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanlslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566