Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/13

 

07.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Edustajat Helsingin seudun yhteistyökokouksessa valtuustokaudella 2021-2025

HEL 2021-009550 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi Helsingin kaupungin edustajiksi Helsingin seudun yhteistyökokoukseen valtuustokaudeksi 2021-2025 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juhana Vartiaisen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarran ja kaupunginvaltuutettu Laura Korpisen. Lisäksi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnalla on oikeus osallistua yhteistyökokouksen kokouksiin.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 31023337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 31.4.2021, 413 § hyväksynyt Helsingin seudun yhteistyösopimuksen. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen mukaisesti seudun yhteistyöhön osallistuvat seuraavat sopimuskunnat: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Kirkkonummi, Vihti ja Sipoo. Yhteistyöhön osallistuvat kumppanuuskuntina Porvoo, Lohja ja Siuntio. Sopimus- ja kumppanuuskuntien yhteisenä tavoitteena on Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Kunnat sitoutuvat poliittisen- ja viranhaltijajohdon vapaaehtoiseen ja säännölliseen yhteistyöhön.

Helsingin seudun yhteistyökokous on sopimus- ja kumppanuuskuntien johtavien luottamushenkilöiden säännöllisesti kokoontuva yhteistoimintaelin, jossa käsitellään seudullisesti merkittäviä asioita. Yhteistyökokous voi esittelystä käsitellä kaikkia kunnan toimialaan kuuluvia asioita. Yhteistyön kohteena ovat erityisesti maankäyttö, asuminen ja liikenne, seudun yhteinen edunvalvonta sekä tarvittaessa seudulliset palvelut. Yhteistyökokous käsittelee ja hyväksyy valtuustokausittain Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman maankäyttöä ja asumista koskevien osioiden osalta sekä tekee esityksen sopimuskuntien valtuustoille sen kuntakohtaisesta hyväksymisestä.

Yhteistyökokoukseen osallistuvat sopimus- ja kumppanuuskuntien kunnanvaltuustojen ja –hallitusten puheenjohtajat, yhteensä 34 luottamushenkilöä. Yhteistyökokouksen jäsenille ei nimetä varajäseniä. Yhteistyökokous voi päättää, että kokoukseen valitaan valtuustokaudeksi lisäksi 4-6 lisäjäsentä. Näistä 2-4 jäsentä edustaa pääkaupunkiseudun kaupunkeja ja kaksi jäsentä KUUMA-seutua. Yhteistyökokous valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Seudun kuntien kunnan- ja kaupunginjohtajilla on oikeus osallistua yhteistyökokouksen kokouksiin.

Kuntavaalien jälkeen yhteistyökokouksen lisäjäsenistä on neuvoteltu Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunnassa, jossa puolueiden piirijärjestöjen toiminnanjohtajat ovat sopineet, että lisäpaikat jakaantuisivat vihreille, perussuomalaisille ja vasemmistoliitolle. Yksi lisäjäsenistä olisi Helsingistä: Laura Korpinen. Helsingin seudun yhteistyökokous päätti ensimmäisessä kokouksessaan 1.12.2021 lisäjäsenistä Uudenmaan liiton vaalien valmistelutoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kokouksen osanottajille maksetaan kokouspalkkiot ja ansionmenetysten korvaukset luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista tehdyn päätöksen (kaupunginvaltuusto 23.6.2021, 213 §) mukaisesti.

Esittelijä

vs. hallintojohtaja

Antti Peltonen

Lisätiedot

Inga Nyholm, yhteysjohtaja, 31023337

inga.nyholm(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Helsingin seudun yhteistyökokoukseen nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566