Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/23

 

07.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 120

Kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 2.2.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

18 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

19 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

20 §, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristö- ja lupajaostolle, liikenneliikelaitokselle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

21 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

22 §, Asuntotonttien sekä asumista palvelevien tonttien maanvuokrauksen yleiset periaatteet

Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys myöhemmin.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

23 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Vartiokylän Myllypuro ja Pasilan Postipuisto)

Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.

24 §, Mellunkylän Kontulan Leikkikuja 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12552)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginmuseolle, asemakaavoitukselle ja rakennusvalvontapalveluille.

25 §, SDP:n ryhmäaloite koronapandemian jälkeisestä elpymisohjelmasta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Ei toimenpidettä.

26 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 9 - 12 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566