Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2022

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/15

 

07.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan viran määräaikainen täyttäminen 1.3.2022 lukien

HEL 2022-001129 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus otti filosofian maisteri Marko Karvisen hoitamaan työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan virkaa määräaikaisesti siihen kuuluvine palkkaetuineen 1.3.2022 - 31.12.2023 tai enintään siihen saakka, kun määräaikaisuuden peruste on olemassa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkaan esitettävän CV

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi 17.1.2022 työterveysliikelaitoksen toimitusjohtajan eroilmoituksen virasta 1.3.2022 lukien ja samalla kehottanut kaupunginkansliaa käynnistämään viran määräaikaisen täyttämisen. 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 3 § 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos määräajaksi ottamisesta erikseen säädetään taikka tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii. 

Kaupunginvaltuusto päätti 8.12.2021 Helsingin kaupungin talousarviosta vuodeksi 2022. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalvelujen saatavuutta. Koska kaupunki on käynnistämässä laatukilpailutuksen, on tarkoituksenmukaista, että virka täytetään määräaikaisesti palvelutoimintaan liittyvien mahdollisten uudelleenjärjestelyjen vuoksi. 

Työterveysliikelaitoksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on välttämätöntä, että liikelaitoksella on määräaikainen toimitusjohtaja 31.12.2023 asti, tai enintään siihen saakka, kun palvelujen mahdollinen ulkoistaminen on tapahtunut.

Hallintosäännön 23 luvun 2 §:n 1 kohdan mukaan kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jossa on kyseessä viran määräaikainen täyttö.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n 4 kohdan mukaan työterveysliikelaitoksen johtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Viran määräaikaiseksi täyttämiseksi on kartoitettu sopivia ehdokkaita Helsingin kaupungin sisältä. Kartoituksessa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, minkälaista johtamisosaamista em. muutostilanne edellyttää. Kyseessä on organisaation henkilöstön kannalta haastava välivaihe, jossa lopullista päätöstä palvelujen mahdollisesta uudelleenjärjestämisestä joudutaan odottamaan. Tällaisessa tilanteessa tulee turvata henkilöstön sitoutuminen ja motivaatio, varmistaa hyvä muutosjohtaminen sekä hyvien työterveyspalvelujen tuottaminen. Nämä ovat keskeisiä asioita, joiden hoitamiseen tarvitaan kokenutta muutosjohtamisen osaajaa. Myös kaupungin toimintaympäristön tuntemusta pidetään tärkeänä toiminnan ja palvelujen hallinnoimiseksi ja johtamiseksi. 

Helsingin kaupungilla vuodesta 1999 alkaen työskennellyt filosofian maisteri Marko Karvinen on toiminut strategiapäällikkönä Helsingin kaupunginkanslian talous- ja suunnittelukeskuksessa vuodesta 2012 alkaen. Aiempaa kokemusta hänellä on mm. suunnittelu-, tutkimus- ja projektitehtävistä. 

Marko Karvinen on toiminut työterveysliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajana sen perustamisvaiheesta 1.1.2016 alkaen toukokuuhun 2019 saakka, jonka jälkeen hän on toiminut johtokunnan jäsenenä. Hän tuntee työterveysliikelaitoksen palvelut ja toimintaa kuuden vuoden ajalta päätöksenteon ja johtokuntakäsittelyjen pohjalta. Lisäksi hän on osallistunut erilaisiin kehittämistilaisuuksiin ja vuorovaikutustilanteisiin liikelaitoksen johdon ja henkilöstön kanssa ja kasvattanut ymmärrystään toimintaan näiden perusteella. Kokonaisuudessaan hän on seurannut työterveysliikelaitoksen toimintaa osana kaupunkikokonaisuuden strategista ohjausta ja talousarvio-ohjausta vuodesta 2006 alkaen.

Valittavalla määräaikaisella toimitusjohtajalla tulee olla aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Marko Karvisella on hyvää kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, sillä hän on toiminut johtamistehtävissä jo pidemmän aikaa ja on onnistuneesti edistänyt kaupungin strategioiden valmistelua ja käytäntöön viemistä johtamansa yksikön asiantuntijoiden kanssa.

Työkokemuksensa myötä Karvinen on kerryttänyt kokemusta ja osaamista monialaisen organisaation johtamisjärjestelmän uudistuksista ja läpiviennistä. Hänellä on ymmärrystä työkokemuksensa perusteella siitä, mitä organisaatiomuutos edellyttää, kuten viestinnän roolista muutoksessa sekä henkilöstön kanssa tehtävästä yhteistoiminnasta ja vuorovaikutuksen merkityksestä muutoksessa. 

Karvisella on erittäin hyvä liikelaitoksen ja kaupunkiorganisaation tuntemus, mikä edesauttaa nopeaa tehtävään siirtymistä. Hänellä on monipuolista kokemusta johtamisesta, kuten erilaisten moniammatillisten ja laaja-alaisten ohjelmien, projektien, työryhmien ja verkostojen johtamisesta. Monipuolisen johtamiskokemuksensa ansiosta hänellä katsotaan olevan valmiuksia johtaa työterveysliikelaitosta muutostilanteessa.

Marko Karvinen täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja kokonaisarvioinnin perusteella hänen katsotaan olevan henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja kykyjensä puolesta sopiva hoitamaan kyseistä virkaa määräaikaisesti. Hänellä on nykyisten työtehtäviensä myötä muodostunut hyvä kaupunkiorganisaation ja työterveysliikelaitoksen tuntemus.

Selvitystä terveydentilasta ei edellytetä, koska Marko Karvinen siirtyy virkaan suoraan kaupungin toisesta tehtävästä. Karvisen tulee kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 2 luvun 7 §:n ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 luvun 7 §:n mukaisesti esittää huumausainetestiä koskeva todistus. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien, jonka ajan virkasuhde on ehdollinen.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 10 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää liikelaitoksen johtajan virkaan ottamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Susanna Laakkonen, asiantuntija, puhelin: 09 310 33418

susanna.m.laakkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Virkaan esitettävän CV

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

Taloushallintopalveluliikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566