Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2022

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

03.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 97

Aamukouluasia: selvitys kaupungin viranhaltijajohdon palkkatasosta

HEL 2022-001134 T 01 02 00 00

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut.

Esittelijä

pormestari

Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566