Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/22

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 83

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2022

HEL 2022-000582 T 02 08 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että vuonna 2022 hankitaan noin 540 kpl kultaisia Helsinki-mitaleja arvioituun arvonlisäverottomaan yhteishintaan 745 000 euroa. Vuoden 2022 hankinnan lopullinen hinta määräytyy hankintasopimuksessa kerrotulla tavalla kullan ja dollarin markkina-arvon perusteella. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat (tulosyksikkö 1000021, projekti 1040201 009).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Julia Lövegren, tietoasiantuntija, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki-mitalin toimittaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mitalit hankitaan 17.12.2020 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti Kultakeskus Oy:ltä. Kansliapäällikkö päätti 18.11.2020 (254 §) hyväksyä Kultakeskus Oy:n (0414941-9) tarjouksen Helsinki-mitaleiden valmistamisesta neljäksi (4) vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 30.11.1955 (§ 122) perustaa Helsinki-mitali - nimisen ansiomitalin ja hyväksyä Helsinki-mitalin jakoa koskevat määräykset. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.3.2014 (§ 253) Helsinki-mitalin myöntämisperusteet.

Kultainen Helsinki-mitali myönnetään tunnustukseksi pitkäaikaisesta ansiokkaasta toiminnasta Helsingin kaupungin hyväksi:

        Helsingin kaupungin tai Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa oleville tai eläkkeelle siirtyneille henkilöille. Edellytyksenä mitalin myöntämiselle on 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungilla tai 30 vuoden palvelussuhde Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen palveluksessa.

        Helsingin kaupungin hallintoelimissä toimiville tai toimineille luottamushenkilöille. Ehtona mitalin myöntämiselle on, että henkilö on toiminut Helsingin kaupungin tai sitä ennen kaupunkiin liitettyjen kuntien luottamustehtävissä yhteensä vähintään 20 vuotta.

Kultainen Helsinki-mitali voidaan myöntää myös muille henkilöille, joiden on katsottava toiminnallaan ansainneen kaupungin tunnustusta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Julia Lövegren, tietoasiantuntija, puhelin: 310 36690

julia.lovegren(a)hel.fi

Leena Mällänen, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36059

leena.mallanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki-mitalin toimittaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslian taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566