Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2022

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/24

 

31.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Hallintopäällikön määräaikaisen viran perustaminen Helsingin kaupungin työterveysliikelaitokseen 1.2.2022 lukien

HEL 2022-000694 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus perusti Helsingin kaupungin työterveysliikelaitoksen yhteiset palvelut -yksikköön määräaikaisen hallintopäällikön viran 1.2.2022 - 31.12.2023 tai enintään siihen saakka, kun määräaikaisuuden peruste on olemassa.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Hallintopäällikön määräaikainen virka tarvitaan, koska työterveysliikelaitoksella ei ole riittävästi virkoja liikelaitoksen sujuvan toiminnan ja sijaisjärjestelyjen varmistamiseksi.

Hallintopäällikön tehtävä edellyttää virkasuhdetta, koska tehtäviin kuuluu muun muassa virkasuhteessa olevan toimitusjohtajan sijaistaminen tämän estyneenä ollessa. Sijaisen tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten esimerkiksi johtokunnan esittelijänä toimiminen ja viranhaltijapäätösten tekeminen.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 § 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi, jos esimerkiksi tehtävän luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon järjestäminen tai muu näihin rinnastettava kunnan tai hyvinvointialueen toimintaan liittyvä määräaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Kaupunki on käynnistämässä laatukilpailutuksen työterveyden palveluista, joten on tarkoituksenmukaista, että virka toimintojen vakiintumattomuuden vuoksi perustetaan määräaikaisesti. Hallintopäällikön virka perustetaan 31.12.2023 saakka tai enintään siihen saakka, kun palvelujen mahdollinen ulkoistaminen on toteutunut.

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 momentin ja hallintosäännön 23 luvun 2 §:n nojalla virka voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä silloin, kun kysymyksessä on määräaikainen virka.

Työterveysliikelaitoksen talousarviossa on varattu määräraha viran perustamista varten.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettavaksi esitetyn viran palkka on määritelty kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtainen palkka on 4 809,76 euroa/kk.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on päättää viran perustamisesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Työterveysliikelaitos

Taloushallintopalveluliikelaitos

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566