Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/17

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 885

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi monialaisen ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän tehtävistä

HEL 2021-007461 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 16.6.2021 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille. 

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään 16.6.2021 valtuutettu Eva Biaudetin aloitetta ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteentekijän ehdottaman toivomusponnen: " Kaupunginvaltuusto edellyttää, että monialaisen ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijatyöryhmää perustettaessa harkitaan, että selvitetään, jos voidaan lisätä sen tehtäviin myös kansainvälinen yhteistyö muiden kaupunkien, esimerkiksi Tukholman, verrattavien organisaatioiden kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja osaamisen kasvattamiseksi."

Kansliapäällikkö päätti 3.11.2021 § 228 asettaa ihmiskaupan uhrien auttamisen asiantuntijatyöryhmän (päätös oheismateriaalina). Työryhmän tehtävänä on seurata kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman toimeenpanoa, ehdottaa ja paikallisella toimintasuunnitelmalla edistää uusien hyväksi havaittujen toimintamallien käyttöönottoa, tukea moniammatillisen yhteistyön rakentumista ja tuottaa ihmiskaupan vastaisen työn tilannekuvaa Helsingissä. Työryhmä edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien ja kansainvälisten verkostojen kanssa parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseksi.        

Työryhmän tehtäviin kuuluu toivomusponnessa ehdotettu yhteistyö. Ihmiskaupan vastaista työtä on mahdollista tehdä jo olemassa olevissa yhteistyörakenteissa. Esimerkiksi Itämeren valtioiden neuvostolla ja oikeusministeriön hallinnonalalla toimivalla Heunilla (YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) on kansainvälistä yhteistyötä ihmiskauppakysymyksissä.   

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Kansliapäällikön päätös 3.11.2021 § 228

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566