Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/3

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 871

V 8.12.2021, Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

HEL 2020-006250 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta Vanhasen ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esityslistan liitteenä olevan selvityksen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus sekä asianomaiset lauta- ja johtokunnat antoivat toukokuussa lausunnot tarkastuslautakunnalle vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetyistä toimenpidesuosituksista ja -kehotuksista. Näissä lausunnoissa esitettiin, mihin toimenpiteisiin kaupunginkanslian, toimialojen, pelastuslaitoksen ja liikelaitosten oli tarkoitus ryhtyä arviointikertomuksen johdosta.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.6.2021 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat tahot ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta.

Toimenpiteet, joihin kaupunginkanslia, toimialat, pelastuslaitos ja liikelaitokset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen esitettyjen toimenpidesuositusten ja -kehotusten johdosta, on koottu liitteenä olevaan selvitykseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36279

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

Oheismateriaali

1

Arviointikertomus 2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Pelastuslaitos

Liikelaitokset

Kaupunginkanslia

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 23.06.2021 § 210

Tarkastuslautakunta 01.06.2021 § 52

Tarkastuslautakunta 13.04.2021 § 38

Tarkastuslautakunta 06.04.2021 § 33

Tarkastuslautakunta 12.05.2020 § 37

Kaupunkiympäristölautakunta 25.05.2021 § 280

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.05.2021 § 212

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.05.2021 § 111

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.05.2021 § 70

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 11.05.2021 § 63

Kaupunginhallitus 24.05.2021 § 398

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 380

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 20.05.2021 § 36

Pelastuslautakunta 18.05.2021 § 26

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.05.2021 § 78

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta 11.05.2021 § 11

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta 07.05.2021 § 9

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 05.05.2021 § 11

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566