Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/10

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 878

Lyhennysvapaan myöntäminen Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskukselle

HEL 2021-011703 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskuksen lainalle (Kvsto 13.12.2000, § 321) 2100000115 lyhennysvapaata marraskuun 2021 lyhennyserää koskien kuudeksi kuukaudeksi siten, että laina-aika pitenee vastaavasti. Muut lainaehdot pysyvät ennallaan.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa tekemään lainadokumentaatioon päätöksen mukaiset muutokset.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

 

Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskus on Arena Center Hakaniemi Oy:n omistama yhtiö, joka omistaa Myllypurossa sijaitsevan urheiluhallin. Halli on vuokrattu kokonaisuudessaan toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella Arena Center Oy:lle. Kaupunginvaltuusto myönsi Arena Center Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 16 000 000 mk:n
(n. 2 691 000 euron) suuruisen lainan Myllypuroon rakennettavan salibandyhallin rakentamisen rahoittamiseksi kaupungin omistamalle tontille.

Rahoitusjohtaja myönsi kaupunginhallituksen 6.4.2020, §234 antamalla valtuutuksella 12.5.2020, §31 sekä kaupunginhallituksen 29.3.2021,
§ 228 antamalla valtuutuksella 21.5.2021, § 25 lyhennysvapaata toukokuun erille pidentämällä laina-aikaa kuudella kuukaudella. Poikkeusolojen jatkumisen vuoksi halli on ollut osittain kokonaan suljettuna tai vain rajoitetusti avoinna. Vuokralaisen koronasta johtuvien maksuvaikeuksien vuoksi yhtiöllä on jäänyt rästiin vuokratuloja viimeisten kuukausien aikana. Yhtiö on hakenut lyhennysvapaata marraskuun 2021 erään, yhteensä 134 550,34 euroa, helpottaakseen taloudellista tilannettaan ja tilapäistä likviditeettiongelmaa. Yhtiö suoritti lainansa marraskuun 2020 lyhennyksen maksuohjelman mukaisesti.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Kiinteistö Oy Suomen Salibandykeskukselle myönnettävän lyhennysvapaan johdosta. Kaupungin myöntämän lainan vakuutena ovat kiinnitykset tontin vuokraoikeuteen. Lainasta on jäljellä kaksi lyhennyserää. Ottaen huomioon jäljellä olevan lainapääoman määrän suhteessa kaupungin hallussa oleviin kiinnityksiin, kaupungin vakuusasema on lyhennysvapaan myöntämisen kannalta hyvä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan lainaajan pidennys sisältää korkotukea lainansaajalle. Lyhennysvapaa ja myönnetyn lyhennysvapaan kestoa vastaavan laina-ajan pidennyksen sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska lainansaajan laina on myönnetty sellaista urheilutilaa varten, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pipsa Kotamäki, rahoitussihteeri, puhelin: 31036125

pipsa.kotamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

2

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566