Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2021

1 (2)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/20

 

22.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 888

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 46

kaupunginhallituksen jaostot

 

- konsernijaosto

 

- elinkeinojaosto

 

- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto

15.11.2021

 

 

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta

16.11.2021

 

 

lautakunnat ja niiden jaostot

 

kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

 

- ruotsinkielinen jaosto

16.11.2021

kaupunkiympäristölautakunta

16.11.2021

- ympäristö- ja lupajaosto

 

- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

18.11.2021

pelastuslautakunta

 

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

16.11.2021

- kulttuuri- ja kirjastojaosto

 

- liikuntajaosto

18.11.2021

- nuorisojaosto

 

sosiaali- ja terveyslautakunta

 

- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

 

 

 

johtokunnat

 

- palvelukeskusliikelaitos

15.11.2021

- taloushallintopalveluliikelaitos

 

- työterveysliikelaitos

 

- rakentamispalveluliikelaitos

 

- liikenneliikelaitos

 

 

 

keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta

16.11.2021

 

 

pormestari

 

 

 

apulaispormestarit

 

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

- kaupunkiympäristön toimiala

 

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

 

- sosiaali- ja terveystoimiala

 

 

 

kaupunginkanslian viranhaltijat

 

 

 

henkilöstökassatoimikunta

 

 

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö

Tuula Saxholm

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

henri.kahonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566