Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (3)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/19

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 601

Kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.8.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

248 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

249 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

250 §, Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

251 §, Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Kårkulla samkommunille.

252 §, Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen raitiotieosuuden osalta

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helen Oy:lle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, liikenneliikelaitoksen johtokunnalle, liikennelaitokselle, kaupunginkanslialle, kaupunkiympäristön toimialalle ja asemakaavoitukselle.

253 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen Kruunusillat-hankkeen liittyvien hankkeiden vuoksi

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle

254 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen toimitilatontille 8193/1 (Katajanokka)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön päättämään tontin myymisestä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Varmalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

255 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Viikki, tontti 36263/1 sekä Malmi, tontit 38317/4 ja 38127/11)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

256 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Laajasalo, tontit 49077/3, 49080/15 ja 16 sekä Oulunkylä, tontti 28058/20)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

257 §, Sörnäisten Kulmavuorenkatu 4 asemakaavan muuttaminen (nro 12647)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

258 §, Pasilan Messukeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12635)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ELY-keskukselle (Elinkeinot, työvoima, kulttuuri), Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja asemakaavoitukselle.

259 §, Pakilan Välitalontie 71 asemakaavan muuttaminen (12675)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

260 §, Kontulan pelastusaseman asemakaavan muuttaminen (nro 12666)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

261 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitte 14 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566