Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

32/2021

1 (4)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Asia/12

 

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 594

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2021-2022

HEL 2021-008674 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus asetti 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi kaksikielisyystoimikunnan, jonka tehtävänä on:

        seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista kaupungin tarjoamien palvelujen osalta sekä kaupungin henkilöstön piirissä

        käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä kaupungin toiminnassa

        tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi

        raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta sekä kaupungin palvelujen ja henkilöstön kielivarannon kehittämistyöstä toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla.

Samalla kaupunginhallitus nimesi jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

 

Jäsen

Varajäsen

1.

Kok.

Kimmo Sasi

Silva Mertsola

2.

Kok. 

Hanna Lähteenmäki

Yaron Nadbornik

3.

Vihr. 

May Högdal

Anders Brandt

4.

SDP 

Simon Bergman

Marianne Laxén

5.

Vas.

Emilia Leinonen

Valtteri Meriruoko

6.

RKP

Björn Månsson

Emma Ringbom

7.

RKP

Anna Storå

Joakim Horsma

 

 

Puheenjohtaja

Björn Månsson

 

Varapuheenjohtaja

Kimmo Sasi

 

Edelleen kaupunginhallitus

        määräsi kaksikielisyystoimikunnan esittelijäksi kaupunginkanslian hallintopäällikön ja esittelijän sijaiseksi kaupunginkanslian hallintoasiantuntijan

        kehotti kaupunginkanslian hallinto-osastoa vastaamaan toimielimen sihteeritehtävien järjestämisestä.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että toimikuntaan sovelletaan kaupunginvaltuuston antamaa päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisista etuuksista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä ja tiedottamisessa on hallintosäännön 25 luvun 1 §:n mukaan otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet. Kaupungin palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita voidaan palvella kaksikielisesti kaikilla kaupungin tehtäväalueilla.

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävät ja kokoonpano

Kaksikielisyystoimikunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kaksikielisyyden toteutumista palvelujen osalta, käsitellä kaksikielisyyden suunnitelmallista edistämistä, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kaksikielisyyden edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä raportoida kaksikielisyyden toteutumisesta.

Toimikunnan toimikausi on kaupunginhallituksen toimikautta lyhyempi. Tarkoitus on, että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen yhteydessä perustettava kansalliskielilautakunta hoitaa myös kaksikielisyystoimikunnan tehtäviä koko kaupunkiorganisaatiossa.

Toimikuntaan ehdotetaan nimettäväksi seitsemän luottamushenkilöjäsentä. Esittely- ja sihteeritehtävistä vastaa kaupunginkanslian hallinto-osasto.

Toimikuntia koskevat säännökset ja määräykset

Kaksikielisyystoimikunta on kuntalain (410/2015) 30 §:n mukainen kunnan toimielin, joka voidaan asettaa hoitamaan määrättyä tehtävää. Kuntalain esitöissä toimikunnilla tarkoitetaan erityisesti projektiluonteisia tehtäviä hoitavia toimielimiä.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimikunta voidaan asettaa enintään sen asettaneen toimielimen toimikaudeksi. Toimikunnan jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

Kuntalain 74 §:n mukaan toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Myös toimikuntaan valittavien luottamushenkilöiden tulee antaa suostumus luottamustoimeen.

Toimikuntien kokouksessa noudatetaan kunnan toimielinten hallinto- ja kokousmenettelyä vastaavaa menettelyä. Hallintosäännön 29 luvun 8 §:n mukaan muun toimielimen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Kuntalain 33 §:n mukaan valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Toimikunnille on tarkoituksenmukaista valita yhteneväisesti puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Toimikunta voi myös kuulla asiantuntijoita.

Toimikunnan tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) asetetut vaatimukset sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Toimikunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan kokouspalkkioita ja korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566